dr Joanna Dobkowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli


Funkcje:
sekretarz redakcji "Kwartalnika Pedagogicznego"


E-mail:
jdobkowska@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 228, Dyżury w semestrze letnim: czwartki w godz. 12.00 - 13.30
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


rozwój kompetencji komunikacyjnej dzieci, dwujęzyczność, dydaktyka nauczania języka polskiego, pomiar osiągnięć uczniów


books 25160 340

Wybrane publikacje:


PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

(współaut.) Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali, [w:] „Edukacja” nr 3 (119)/2012.

(współaut.) Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasygimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej, zalecenia dla systemu egzaminacyjnego, [w:] „Edukacja” nr 2 (118)/2012.

(współaut.) Szkoła samodzielnego myślenia. Koncepcja badania umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego, [w:] Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, pod red. B. Niemierki, M. K. Szmigiel, Kraków.

(współaut.) Typy argumentów w perswazyjnym tekście uczniów III klasy szkoły podstawowej, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, pod red. J. Nocoń, E. Łuckiej-Zając, Opole.

(współaut.) Świat przeżyć, pragnień i lęków odzwierciedlony w języku – na przykładzie opowiadań twórczych uczniów klasy III nauczania zintegrowanego, [w:] Jestem, więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk.

Tożsamość a język na pograniczu narodów i kultur (analiza świadomości i kompetencji językowej dzieci na pograniczu polsko-litewskim), [w:] Tożsamość na styku kultur, pod red. I. Masojć, R. Naruńca, Wilno.

Między nauczaniem zintegrowanym a przedmiotowym (o roli podręczników do klasy trzeciej i czwartej szkoły podstawowej), [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język”, pod red. H. Synowiec, Katowice.

Sprawozdanie z konferencji „Słownik pojęć politycznych i społecznych Europy Środkowej i Wschodniej”, [w:] „Poradnik Językowy” nr 6 (635)

(współaut.) Szkoła: wyzwanie czy zesłanie. Konteksty psychologiczno-pedagogiczne kształcenia nauczycieli”, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa.

Polityka oświatowa a kształtowanie tożsamości narodowej dzieci na przykładzie sytuacji północno-wschodniego pogranicza Polski, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa.

Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców, [w:] „Poradnik Językowy” nr 10 (599).

INNE PUBLIKACJE

Ocenianie  wypowiedzi ustnych, [w:] „Polonistyka” nr 3/2019.

Ocenianie prac pisemnych – interpretacji tekstów, [w:] „Polonistyka” nr 2/2019.

(współaut.)  Czytanie. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019.

Ocenianie prac  pisemnych – wypowiedzi argumentacyjnych, [w:] „Polonistyka” nr 1/2019.

Ocenianie prac pisemnych – opowiadań, [w:] „Polonistyka” nr 6/2018.

Ocenianie  umiejętności językowych uczniów, [w:] „Polonistyka” nr 3/2018.

(współaut.)  Czytanie. Klasa 2. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Egzaminy zewnętrzne – diagnoza, lekarstwo czy trucizna? Jak kształt egzaminów zewnętrznych i forma stosowanych zadań wpływają na modelowanie nauczycielskich działań związanych z przygotowywaniem egzaminacyjnym uczniów, [w:] „Polonistyka” nr 6/2017

Czytanie. Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

(współaut.) Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Zbiór przykładowych zadań z komentarzem dydaktycznym, dostępny na stronie
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf

Rozwijanie umiejętności czytania na I etapie edukacyjnym, [w:] „Trendy” nr 1/2014.

(współaut.) Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym, [w:] „Polonistyka” nr 1/2014.

Część polonistyczna [w:] Szkoła samodzielnego myślenia - raport z badania, pod red. K. Biedrzyckiego, K. Białek, M. Czajkowskiej, Warszawa.

Umiejętności językowe trzecioklasistów, [w:] Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2013, pod red. A. Pregler, Warszawa.

(współaut.) Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną. Poradnik dla uczniów gimnazjum, oprac. A. Brożek, dostępny na stronie http://bnd.ibe.edu.pl/files/upload/Jak%20napisa%C4%87%20rozprawk%C4%99%20egzaminacyjn%C4%85_1a3c.pdf

(red. i współaut.), Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, dostępny na stronie http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

(współaut.) Świat w słowach i obrazach. Język polski. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum 1, Warszawa.

(współaut.), Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, dostępny na stronie http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf
 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap