Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Joanna Dobkowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli / Early Education and Teacher Education Unit, Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli


Funkcje:
Członek zespołu redakcyjnego "Kwartalnika Pedagogicznego"/ Editorial Board Member "Education Research Quarterly"


E-mail:
jdobkowska@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 228, Dyżury w semestrze zimowym: czwartki w godz. 15.00 - 16.30 - po wcześniejszym umówieniu mailowym
Zainteresowania naukowe:


Zainteresowania naukowe: rozwój kompetencji komunikacyjnej dzieci, dwujęzyczność, dydaktyka nauczania języka polskiego, pomiar osiągnięć uczniów

Research interests: development of communicative competence, bilingualism and second language acquisition, language education - in the context of bilingualism/multilingualism, monitoring student' language achievements, cross-cultural communication, languages in contact


Wybrane publikacje:


PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Drogowskaz na dydaktycznych ścieżkach czy ścisły kodeks? Zmiany w zapisach dotyczących kształcenia językowego w podstawach programowych edukacji wczesnoszkolnej jako źródło niepewności w pracy nauczyciela, [w:] Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela pod red. J. Pękali, K. Białożyt, Warszawa 2021.

Koncepcja wspólnej podstawy biegłości językowej w rozwijaniu umiejętności argumentacyjnych dwujęzycznych uczniów Szkół Europejskich i, [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4(258)/2020.

(współaut.) Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali, [w:] „Edukacja” nr 3 (119)/2012.

(współaut.) Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasygimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej, zalecenia dla systemu egzaminacyjnego, [w:] „Edukacja” nr 2 (118)/2012.

(współaut.) Szkoła samodzielnego myślenia. Koncepcja badania umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego, [w:] Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, pod red. B. Niemierki, M. K. Szmigiel, Kraków.

(współaut.) Typy argumentów w perswazyjnym tekście uczniów III klasy szkoły podstawowej, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, pod red. J. Nocoń, E. Łuckiej-Zając, Opole.

(współaut.) Świat przeżyć, pragnień i lęków odzwierciedlony w języku – na przykładzie opowiadań twórczych uczniów klasy III nauczania zintegrowanego, [w:] Jestem, więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk.

Tożsamość a język na pograniczu narodów i kultur (analiza świadomości i kompetencji językowej dzieci na pograniczu polsko-litewskim), [w:] Tożsamość na styku kultur, pod red. I. Masojć, R. Naruńca, Wilno.

Między nauczaniem zintegrowanym a przedmiotowym (o roli podręczników do klasy trzeciej i czwartej szkoły podstawowej), [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język”, pod red. H. Synowiec, Katowice.

Sprawozdanie z konferencji „Słownik pojęć politycznych i społecznych Europy Środkowej i Wschodniej”, [w:] „Poradnik Językowy” nr 6 (635)

(współaut.) Szkoła: wyzwanie czy zesłanie. Konteksty psychologiczno-pedagogiczne kształcenia nauczycieli”, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa.

Polityka oświatowa a kształtowanie tożsamości narodowej dzieci na przykładzie sytuacji północno-wschodniego pogranicza Polski, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa.

Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców, [w:] „Poradnik Językowy” nr 10 (599).

INNE PUBLIKACJE

Cykl 7 raportów Osiągnięcia uczniów szkół publicznych w Ostrołęce na progu klasy VIII. Diagnoza osiągnięć uczniów klasy VIII w Ostrołęce z zakresu języka polskiego, (współaut. z B. Murawską), w ramach projektu  „Monitorowanie osiągnięć 2021”,Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

Cykl 7 raportów Efekty nauczania w świetle egzaminu ósmoklasisty 2020w szkołach podstawowych w Ostrołęce, (współaut. z A. Jasińską-Maciążek i E. Stożek), w ramach projektu „Obserwatorium oświatowe 2019/20”, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Osiągnięcia uczniów szkół publicznych w Ostrołęce na progu klasy VIII. Część I. Diagnoza osiągnięć uczniów klasy VIII w Ostrołęce z zakresu języka polskiego, (współaut. z B. Murawską), w ramach projektu  „Monitorowanie osiągnięć 2020”,Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Recenzja książki Jolanty Bonar i Anny Buły, Edukacyjna wartość dziecięcych pytań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, 114 s., „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3(257)/2020.

Ocenianie  wypowiedzi ustnych, [w:] „Polonistyka” nr 3/2019.

Ocenianie prac pisemnych – interpretacji tekstów, [w:] „Polonistyka” nr 2/2019.

(współaut.)  Czytanie. Klasa 3. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019.

Ocenianie prac  pisemnych – wypowiedzi argumentacyjnych, [w:] „Polonistyka” nr 1/2019.

Polish Language I Syllabus - secondary cycle - Program nauczania języka polskiego w Szkole Europejskiej na poziomie szkoły średniej, (współaut.),  Szkoły Europejskie Pedagogical Development Unit, Bruksela 2018.

Ocenianie prac pisemnych – opowiadań, [w:] „Polonistyka” nr 6/2018.

Ocenianie  umiejętności językowych uczniów, [w:] „Polonistyka” nr 3/2018.

(współaut.)  Czytanie. Klasa 2. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Egzaminy zewnętrzne – diagnoza, lekarstwo czy trucizna? Jak kształt egzaminów zewnętrznych i forma stosowanych zadań wpływają na modelowanie nauczycielskich działań związanych z przygotowywaniem egzaminacyjnym uczniów, [w:] „Polonistyka” nr 6/2017

Czytanie. Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

(współaut.) Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Zbiór przykładowych zadań z komentarzem dydaktycznym, dostępny na stronie
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf

Rozwijanie umiejętności czytania na I etapie edukacyjnym, [w:] „Trendy” nr 1/2014.

(współaut.) Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym, [w:] „Polonistyka” nr 1/2014.

Część polonistyczna [w:] Szkoła samodzielnego myślenia - raport z badania, pod red. K. Biedrzyckiego, K. Białek, M. Czajkowskiej, Warszawa.

Umiejętności językowe trzecioklasistów, [w:] Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2013, pod red. A. Pregler, Warszawa.

(współaut.) Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną. Poradnik dla uczniów gimnazjum, oprac. A. Brożek, dostępny na stronie http://bnd.ibe.edu.pl/files/upload/Jak%20napisa%C4%87%20rozprawk%C4%99%20egzaminacyjn%C4%85_1a3c.pdf

(red. i współaut.), Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, dostępny na stronie http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

(współaut.) Świat w słowach i obrazach. Język polski. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum 1, Warszawa.

(współaut.), Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, dostępny na stronie http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf

SELECTED PUBLICATIONS


Dobkowska, J. (2021). A signpost on the didactic paths or a strict code? Changes in the provisions on language education in early school education core curricula as a source of uncertainty in the work of teachers, [in:] Areas of (in)certainty in the work of a contemporary teacher, ed. J. Pękala, K. Białożyt, Warsaw. 

Dobkowska, J. (2020) The concept of common core of language proficiency in developing argumentative skills of bilingual ESL students [in:] "Kwartalnik Pedagogiczny" No. 4(258)/2020. 

Brożek, A., Dobkowska, J. (2012). Grading the examination essay, or from the key to the scale, [in:] "Education" No. 3 (119)/2012. 

Brożek, A., Dobkowska, J. (2012), Assessment of the linguistic correctness of the examination papers of third grade students: internal causes of difficulties in assessment, results application of the examination scale, recommendations for the examination system, [in:] "Education" No. 2 (118)/2012. 

Brożek, A., Dobkowska, J. (2011). School of independent thinking. The concept of testing the ability to read with understanding, text interpretation and creating argumentative text, [in:] Evaluation in education: concepts, methods, perspectives, ed.by B. Niemierka, M. K. Szmigiel, Krakow. 

Dobkowska, J., Ptaszek, G. (2010). Types of arguments in the persuasive text of third grade students of elementary school, [in:] Pupil in the world of language and texts, edited by J. Nocoń, E. Łucka-Zając, Opole. 

Dobkowska, J., Ptaszek, G. (2009). The world of experiences, desires and fears reflected in language - on the example of creative stories of students of the third grade of integrated education, [in:] Jestem, więc piszę. Between craft and imagination, ed. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk. 

Dobkowska, J. (2008), Identity and Language in the Borderland of Nations and Cultures (an analysis of linguistic awareness and competence of children in the Polish-Lithuanian borderland), [in:] Identity at the Meeting Point of Cultures, ed. I. Masojć, R. Narunik, Vilnius. 

Dobkowska, J. (2005). Educational Policy and Formation of National Identity of Children in the North-Eastern Borderlands of Poland, [in:] Polish Educational Policy and the Formation of National Identity of Children in the North-Eastern Borderlands of Poland, ed. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsty, Warsaw.
Aktywność naukowa:


WYBRANE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

Ogólnopolska konferencja naukowa "Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli", Warszawa, 17-18 listopada 2022 r.
Wystąpienie Wykorzystywanie wyników monitorowania umiejętności uczniów z języka polskiego w praktyce szkolnej (współautorstwo B. Murawska)
Organizator:
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytet Warszawski


I International Conference on Child Studies 2022 "Researching children’s worlds and lived realities in uncertain times", University of Minho, Portugalia, 13 - 15 września 2022 r.
Wystąpienie "Our voices from below” – children’s and youth counter-stories about their childhoods in migration (współautorstwo U. Markowska-Manista).
Organizatorzy: Research Centre on Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugal, and The Centre for the Study of Children and Childhood, University of Suffolk, UK

ATEE Winter Conference "Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World", Sestri Levante, Włochy, 20-23 kwietnia 2022 r.
Wystąpienie Teaching in a polarized society: teachers' pedagogy in a changing social and political context in Poland (współautorstwo M. Skura).
Organizator: Association For Teacher Education In Europe

 ATEE Winter Conference "Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World, Sestri Levante, Włochy, 20-23 kwietnia 2022 r.
Wystąpienie 
The crisis in the teaching profession as a challenge for educators, teachers and stakeholders. The Polish context (współautorstwo M. Żytko, A. Zielińska).
Organizator: Association For Teacher Education In Europe


Teacher Education Policy in Europe (TEPE) 2022 Annual Conference "Enhancing the value of teacher education research: Implications for policy and practice", Graz, Austria, 11-13 kwietnia 2022 r..
Wystąpienie Working with students from diverse cultural backgrounds (DCB) in schools: experiences of Polish teachers (współautorstwo U. Markowska-Manista, M. Skura).
Organizator: Association For Teacher Education In Europe

ATEE Annual Conference "(Re)Imagining & Remaking Teacher Education", Warszawa, Polska, 9-11 września 2021 r.
Wystąpienie Let the fire burn! Methodological problems of research on teacher drop out (współautorstwo A. Zielińska, M. Żytko).
Organizator: Wydział Pedagogiczny UW i Association For Teacher Education In Europe

ATEE Annual Conference "Teacher Education in a Changing Global Context", Bath Spa, Wielka Brytania, 13-18 sierpnia 2019 r.
Wystąpienie Exploring Teacher Literacy Conceptualizations as Opportunity for Knowledge Transfer and Collaboration (współautorstwo K. Brzosko-Barratt)
Organizator: The Association for Teacher Education in Europe


II Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Katowice, 18-21 listopada 2015 r.
Wystąpienie Egzaminy zewnętrzne a kształcenie językowe w szkole podstawowej i w gimnazjum
Organizator: Uniwersytet Śląski, Komitet Literaturoznawstwa PAN, Rada Języka Polskiego

Konferencja naukowa „Wychowanie językowe”, Opole, 27–28 maja 2014 r.
Wystąpienie „Proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, czyli o wychowaniu językowym w edukacji wczesnoszkolnej
Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski

Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Kraków, 20-23 listopada 2013 r.
Wystąpienie Problemy oceniania błędów językowych w wypracowaniach egzaminacyjnych
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Komitet Językoznawstwa PAN; Komitet Nauk o Literaturze PAN; Rada Języka Polskiego

Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Kraków, 20-23 listopada 2013 r.
Wystąpienie Prezentacja koncepcji nowej matury z języka polskiego
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Komitet Językoznawstwa PAN; Komitet Nauk o Literaturze PAN; Rada Języka Polskiego

Konferencja „Świadomość językowa”, Opole, 15–16 maja 2013 r.
Wystąpienie Jak świadomość językowa jest obecna w zadaniach testowych na różnych etapach kształcenia
Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski

Konferencja „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości”, Warszawa, 19 – 20 czerwca 2013 r. Wystąpienie Model oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych na egzaminach z języka polskiego w perspektywie doświadczeń europejskich i amerykańskich (współautorstwo A. Brożek)
Organizatorzy: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Slawistyczna

IX Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, Kraków, 9-11 marca 2012 r.
Wystąpienie Umiejętności złożone polskich uczniów – diagnoza, normy osiągnięć, narzędzia wsparcia (współautorstwo A. Brożek)
Organizator: OSKKO

Konferencja „Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego w 2015 roku”, Serock, 22-23 października 2011 r.
Wystąpienie Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego, prowadzenie dyskusji panelowej
Organizator: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Konferencja „Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy”, Kraków, 23-25 września 2011 r.
Wystąpienie Szkoła samodzielnego myślenia. Koncepcja badania umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego
Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jestem, więc piszę…”, Gdańsk, 27-28 września 2007 r.
Wystąpienie Językowy obraz świata w opowiadaniach twórczych uczniów klasy III nauczania zintegrowanego
Organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamość na styku kultur”, Wilno, 18-20 października 2007 r.
Wystąpienie Tożsamość a język na pograniczu narodów i kultur - analiza świadomości i kompetencji językowej dzieci na pograniczu polsko-litewskim
Organizator: Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie

Konferencja „Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język”, Katowice, 29-30 listopada 2006 r.
Wystąpienie Drugi etap edukacji - ciąg dalszy przygody z językiem czy rewolucja w kształceniu polonistycznym?Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemilczenia w relacjach międzykulturowych”, Warszawa, 23-25 października 2006 r.
Wystąpienie W stronę dialogu czy milczenia? Polska polityka edukacyjna na pograniczu polsko-litewskim
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej;  Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki

Konferencja „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży”, Warszawa, 19-20 października 2006 r.
Wystąpienie Submersja czy immersja? Edukacja (dwu)językowa na pograniczu polsko-litewskim
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole”, Warszawa, 22-24 maja 2006 r.
Wystąpienie Szkoła: wyzwanie czy zesłanie. Konteksty psychologiczno-pedagogiczne kształcenia nauczycieli
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Międzynarodowa konferencja naukowa XVIIIth  International Conference On Foreign / Second Language Acquisition. “Multi-disciplinary perspectives on SLA studies”, Szczyrk, 18-20 maja 2006 r.
Wystapienie: Educational policy and creating children’s language self-identity in multiethnic societies. On the base of the situation on Polish-Lithuanian borderland
Organizator: Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego

Konferencja „Język trzeciego tysiąclecia IV”, Kraków, 9-12 marca 2006 r.
Wystąpienie Implikacje kulturowe polityki edukacyjnej na pograniczu polsko-litewskim
Organizator: Krakowskie Towarzystwo "Tertium"

Konferencja „Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku”, Kamień Śląski, 21-23 października 2004 r.
Wystąpienie Polityka oświatowa a kształtowanie tożsamości narodowej dzieci na przykładzie sytuacji północno-wschodniego pogranicza Polski
Organizatorzy: Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

SELECTED CONFERENCE PRESENTATIONS

Using the results of monitoring students' Polish language skills in school practice (co-authored by B. Murawska). National scientific conference "The role of educational research in the training of future teachers", Warsaw, Poland, 2022.


Our voices from below” – children’s and youth counter-stories about their childhoods in migration ((co-authored by U. Markowska-Manista), I International Conference on Child Studies 2022 "Researching children’s worlds and lived realities in uncertain times", University of Minho, Portugal, 2022.


Teaching in a polarized society: teachers' pedagogy in a changing social and political context in Poland (co-authored by M. Skura), ATEE Winter Conference "Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World", Sestri Levante, Italy, 2022.


The crisis in the teaching profession as a challenge for educators, teachers and stakeholders. The Polish context (co-authored by M. Żytko, A. Zielińska). ATEE Winter Conference "Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World", Sestri Levante, Italy, 2022. 


Working with students from diverse cultural backgrounds (DCB) in schools: experiences of Polish teachers, (co-authored by U. Markowska-Manista, M. Skura). Teacher Education Policy in Europe (TEPE) 2022 Annual Conference "Enhancing the value of teacher education research: Implications for policy and practice", Graz, Austria, 2022. 


Let the fire burn! Methodological problems of research on teacher drop out (co-authored by A. Zielińska, M. Żytko). ATEE Annual Conference "(Re)Imagining & Remaking Teacher Education", Warsaw, Poland, 2021.  

Exploring Teacher Literacy Conceptualizations as Opportunity for Knowledge Transfer and Collaboration (co-authored by K. Brzosko-Barratt). ATEE Annual Conference "Teacher Education in a Changing Global Context", Bath Spa, England, 2019. 

A model of evaluation of oral and written statements on Polish language exams in the perspective of European and American experience (co-authored by A. Brożek). Conference "Glottodidactics and multiculturalism", Warsaw, Poland 2013. 

Identity and Language in the Borderland of Nations and Cultures - Analysis of Children's Language Awareness and Competence in the Polish-Lithuanian Borderland. Conference "Identity at the cultural crossroads", Vilnius, Lithuania 2007. 

Educational policy and creating children’s language self-identity in multiethnic societies. On the base of the situation on Polish-Lithuanian borderland. XVIIIth  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. “Multi-disciplinary perspectives on SLA studies,” Szczyrk, Poland 2006. 

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

2020 – 2023, “Teacher Drop Out”, Uniwersytet Warszawski, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Urząd M. St. Warszawy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turkey, Cardiff Metropolitan University UK – projekt Erasmus+ (członek zespołu badawczego)

2021, „Monitorowanie osiągnięć uczniów klas VII szkoły podstawowej, 2021”, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Miasto Ostrołęka (członek zespołu badawczego)

2020, „Monitorowanie osiągnięć uczniów klas VII szkoły podstawowej, 2020”, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Miasto Ostrołęka (członek zespołu badawczego)

2019 - 2020, „Obserwatorium oświatowe 2019/20”, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Miasto Ostrołęka (współautorka raportów badawczych)

2012 - 2013, „Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów” – część językowa, Instytut Badań Edukacyjnych (koordynator projektu, członek zespołu badawczego)

2012 - 2013, „Dydaktyka języka polskiego w gimnazjum”, Instytut Badań Edukacyjnych (członek zespołu badawczego)

2011 - 2013, „Szkoła Samodzielnego Myślenia”, Instytut Badań Edukacyjnych (koordynator projektu, członek zespołu badawczego)

2010 - 2011, Badania PIRLS/TIMSS, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Centralna Komisja Egzaminacyjna (współpracownik zespołu badawczego)

2006 - 2008, Badania Umiejętności Trzecioklasistów, Centralna Komisja Egzaminacyjna (współpracownik zespołu badawczego)

SELECTED RESEARCH PROJECTS 

2020 - 2023, Teacher Drop Out, University of Warsaw, Warsaw Centre for Education and Innovation and Social Training, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turkey, Cardiff Metropolitan University UK - Erasmus+ Project (research executor)

2021, Monitoring the achievements of students in class VII of primary school 2021, University of Warsaw, Faculty of Education (research executor)

2020, Monitoring the achievements of students in class VII of elementary school 2020, University of Warsaw, Faculty of Education (research executor)

2019 - 2020, Education Observatory 2019/20, University of Warsaw, Faculty of Education (research executor).

2012 - 2013, National Third Grader Abilities Survey - language part, The Educational Research Institute (project manager, research executor).

2012 - 2013, The Didactics of Polish Language and Literature in Middle School, The Educational Research Institute (research executor)

2011 - 2013, School of Independent Thinking, The Educational Research Institute (project manager, research executor)

2010 - 2011, Progress in International Reading Literacy Study; Trends in International Mathematics and Science Study, IEA (research executor)

2006 - 2008, National Study of the Abilities of Third Graders, The Central Examination Board (research executor)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I ZESPOŁACH EKSPERCKICH POWOŁANYCH PRZEZ ORGANY I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE ORAZ INSTYTUCJE ZAGRANICZNE LUB MIĘDZYNARODOWE

  • Zespół Dydaktyczny Rady Języka Polskiego - członek I sekretarz zespołu

  • The Association for Teacher Education in Europe - członek

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki - rzeczoznawca ds. oceny podręczników (ocena językowa i merytoryczno-dydaktyczna w zakresie języka polskiego)

  • Szkoły Europejskie (The European Schools - official educational establishments controlled jointly by the governments of the Member States of the European Union) - ekspert w zakresie języka polskiego, egzaminator maturalny


MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND EXPERT GROUPS 

  • The Didactic Commission of the Council for the Polish Language (The Polish Academy of Sciences) - member and secretary of the commission 

  • The Association for Teacher Education in Europe - individual member 

  • Ministry for Education and Science, Warsaw, Poland - expert in a field of evaluation of educational materials in terms of content and language 

  • The European Schools - official educational establishments controlled jointly by the governments of the Member States of the European Union - expert, the European Baccalaureate examiner