dr / PhD Urszula Markowska-Manista

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej / Department of Social Pedagogy and Special Pedagogy


Funkcje:
członkini Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika/Member of The Scientific Board in Education


E-mail:
u.markowska-ma@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 333 / room 333, poniedziałek/Monday 18-19.00 CET [Meet]
proszę o wczesniejsze e-mailowe umawianie spotkań/(the students are requested to) make an appointment in advance via e-mail.


Urlop:
05.07-20.08.2021 & 12-18.09.2021
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


I'm a field researcher. For the last two decades, I have been researching extensively on topics related to Childhood and Youth Studies through postcolonial and decolonial perspectives, participatory approaches to research, Children's Rights, and Education in pre-dysfunctional contexts and culturally diversified environments.

Prowadzę badania terenowe i partycypacyjne. Moja działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej, dotyczy m.in. dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji (w edukacji) i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadzę badania w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie oraz wśród migrantów i mniejszości w Polsce. Nie ograniczam się wyłącznie do działań naukowo-badawczych, ale także wykorzystuję wiedzę naukową w praktyce.

Researcher in PARTICIPA project "Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education": https://child-participation.eu/

Co-researcher (in cooperation with young people) in a participatory research project  2020/21 https://prom.info.pl/badanie-mlodzi-w-czasach-koronawirusa/ and co-researcher in participatory research with young people in socially fragile contexts "Participatory field research in a rehabilitation center" 2021.

Academic interests

field research, participatory research, action research, ethics in participatory research and codes of participatory research in migration studies

childhood studies and children's rights in “fragile contexts” analysed through a postcolonial perspective, conducted in the stream of female, indigenous field research in culturally diverse backgrounds;

field research on the daily life and education of children and adolescents from minority groups in Central Africa, the Horn of Africa and the South Caucasus;

research on the social adaptation as well as social and cultural conditioning of development of children (marginalised and excluded from school education in culturally diverse backgrounds),

children on the move, children “out of place”,

genocide studies and “difficult knowledge”,

inclusion in educationindigenous education, education of national and ethnic minorities, education of children with a migrant background

the (re)production of social inequalities and the rights in education of migrants in Central Europe, Central Africa, the Horn of Africa, and the South Caucasus.

Zainteresowania naukowe

badania terenowe, partycypacyjne, badania w działaniu, etyka badań partycypacyjnych i kody badań partycypacyjnych w studiach migracyjnych i (s)prawach dzieci;

studia nad dzieciństwem i prawami dzieci w tzw. „wrażliwych/predysfunkcyjnych kontekstach” analizowane w perspektywie postkolonialnej, realizowane w nurcie kobiecych, indygenicznych badań terenowych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo;

badania życia codziennego i edukacji dzieci i młodzieży z grup mniejszościowych w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie Płd.;

badania dotyczące adaptacji społecznej oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania dziecka marginalizowanego, wykluczonego w edukacji szkolnej w środowiskach zróżnicowanych kulturowo;

dzieci w drodze (children on the move), dzieci bez miejsca (children „out of place”);

studia nad ludobójstwami i „trudna wiedza”;

inkluzja w edukacji, wychowanie i edukacja rdzenna (indigenous education), edukacja mniejszości narodowych, etnicznych, dzieci z kontekstem migracyjnym;

(re)produkcja nierównosci a prawa w edukacji migrantów w Europie Środkowej, Afryce Środkowej, w Rogu Afryki i na Kaukazie Płd.

More:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0667-4164

MACR Childhood Studies and Children's Rights 

http://www.contemporarynomad.pl/


books 25160 340

Wybrane publikacje:


SELECTED PUBLICATIONS


2022

U.Markowska-Manista, Decolonising approaches in research about educational experiences of migrant children. In:  S.Arun, A.Szymczyk, F.Batool, (Eds.), Traversals, Travails and Transformation: Global Migration and Integration through educational experiences, Routledge (to be published in 2022).

U. Markowska-Manista, Negotiating “home”? Education in the reconstructed place and spaces of Dadaab refugee ‘city-state’. In: K. Sobczak-Szelc, M. Pachocka, J. Szałańska (Eds). Integration on the Labour Market, In Education and Housing from a Socio-Spatial Perspective, Routledge (to be published in 2022).

U. Markowska-Manista, Participatory approaches to research with children and social justice (2022). M. Tesar (Ed.) The Encyclopedia of Social Justice in Early Childhoods and Childhood Studies, Bloomsbury Publishing.

U.Markowska-Manista, Young people in times of the coronavirus - participatory research, In: Moncrieffe, M. L. (Ed). ‘Pandemic, Protests, Recovery, Opportunity: What's next for research in education?, Routledge (to be published in 2022).

U. Markowska-Manista, (2022). Decolonising the education via participation. In: Moncrieffe, M. L. & Mwangi, J. (Eds.) (forthcoming) Decolonising Curriculum Knowledge: International Perspectives, Interdisciplinary ApproachesLondon: Palgrave MacMillan.

M. Cywińska, K. Górak-Sosnowska, U.Markowska-Manista, (2022). Invisible yet indispensable: decolonising “employees who are non-academics” in Polish HEIs. In: A. CohenMiller, T. Hinton-Smith, F. Mazanderani, Nupur Samuel, Leading change in gender and diversity in higher education internationally from margins to mainstream, Routledge.

K. Górak-Sosnowska, U.Markowska-Manista, Living up to the global education in a monocultural school. The case of Poland, New Perspectives Journal SAGE (2022).

K. Górak-Sosnowska, U.Markowska-Manista, Special Issue: TACKLING SENSITIVE AND CONTROVERSIAL TOPICS IN SOCIETY, POLITICS, AND EDUCATION, Society Register (2022).

Reviews

U.Markowska-Manista, Book Review - The Sociology of Children's Rights by Brian Gran, Children & Society, © National Children`s Bureau, 2022.

2021

U.Markowska-Manista, A.Odrowąż-Coates, Special Issue: Children's Rights and Childhood Studies, Society Register 5(2) 2021, ISSN 2544-5502 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/issue/view/1535/609

MARKOWSKA-MANISTA, U., & ODROWĄŻ-COATES, A. (2021). CHILDREN’S RIGHTS AND CHILDHOOD STUDIES AS A CHALLENGE AND A DRIVER OF SOCIAL CHANGE. Society Register5(2), 7-12. https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.2.01

Wysłowska, O., Taelman, H., Boderé, A., Markowska-Manista, U., & members of the PARTICIPA Consortium. (2021). Promoting children’s participation rights in early childhood education and care: Self-assessment tool for professionals.

U. Markowska-Manista, (2021). Szkolne praktyki (nie)dyskryminacyjne. Przejawy – przyczyny - przezwyciężanie, Wolters Kluwer, Warszawa, monografia w serii "Kultura Szkoły" (forthcoming).

C. Maier-Höfer, U. Markowska-Manista, N. Stellakis (Eds). (2021) Theorien und Praktiken der Selbstbestimmung und Partzipation: Janusz Korczak im Diskurs/ Theories and practices of self-determination and participation: Janusz Korczak in discourse, Springer, ISBN 3-658-30763-3 (forthcoming).

M. Liebel, U.Markowska-Manista (2021). Ethische Dilemmata partizipativer Forschung mit Kindern des Globalen Südens. Ein Plädoyer für die Dekolonisierung der Kindheitsforschung In: (Eds.) M. Joos & L. Alberth "Forschungsethik in der Kindheitsforschung". Reihe Kindheiten – Neue Folge, hrsg. v. H. Kelle. Weinheim/Basel: Beltz Juventa (to be published in 2021).

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. (2021). Children's rights through Janusz Korczak's perspective and their relation to children's social participation. In: Thomas S., Hildebrandt F., Rothmaler J. Budde R., und Pigorsch (Eds.) Partizipation in der Bildungsforschung, Beltz Juventa in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel, 2 edition, pp. 140-157, ISBN 978-3-7799-6483-4.

Liebel, M., & Markowska-Manista, U. (2021). Presentación. Cuestiones éticas y epistemológicas en la investigación con niños. Sociedad E Infancias5 (Especial), 1-4. https://doi.org/10.5209/soci.74230

U. Markowska-Manista, O. Koshulko (2021): Children and Childhood on the Borderland of Desired Peace and Undesired War - A Case of Ukraine. In: J. M. Beier & J. Tabak (Eds.), Childhood in Peace and Conflict, Palgrave Macmillan, New York, ISBN 978-3-030-74787-9.  https://www.palgrave.com/gp/book/9783030747879

A.Olszewska, M.Coady, U. Markowska-Manista, Linguistic Imperialism and English Language Teacher Education in Post-Soviet Poland, In L. McCallum (Ed.) English Language Teaching in the European Union: Theory and Practice across the Region, Springer (to be published in 2021).

U.Markowska-Manista, Research “about” and “with” children from diverse cultural backgrounds in Poland – dilemmas and ethical challenges, Edukacja Międzykulturowa, 1(14), pp. 233-244, DOI: 10.15804/em.2021.01.14

U.Markowska-Manista, M.Pietrusińska (2021): Concultural practices of young Ukrainians as a challenge for the cultural openness of Warsaw,  Migration Studies – Review of Polish Diaspora”/Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, numer specjalny: “Migrations and Cities” (to be published in 2021).

Reviews

Markowska-Manista U., (2021): Barnard, Alan. 2019. Bushmen: Kalahari Hunter-Gatherers and their Descendants. Cambridge University Press. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, Wiley-Blackwell, 2021 (SOCA 29:1) DOI: 10.1111/1469-8676.12974

Interviews

«Man muss Kindern und Jugendlichen zuhören, wenn man sie schützen will.»: https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/news/detailansicht-news/event-news/man-muss-kindern-und-jugendlichen-zuhoeren-wenn-man-sie-schuetzen-will/


Kinderarbeit - Interview von A.Jeska mit Dr. U.Markowska-Manista: Publik-Forum.de 2021.

Reports

K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, A. Tołczyk (2021). Local response to online teaching. Poland. ERASMUS+ project Navigating social worlds: toolbox for social inquiry (2020-1-PL01-KA226-HE-096356)

2020

Budde R.& Markowska-Manista U. (Eds). (2020): Childhood Studies and Children’s Rights Between Research and Activism. Honouring the Work of Manfred Liebel, Springer, ISBN978-3-658-29179-2, DOI 10.1007/978-3-658-29180-8. https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-658-29180-8#editorsandaffiliations

Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska J.M., Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66470-12-5. https://scholar.com.pl

U. Markowska-Manista, (2020): “Pedagogy” In: Daniel T. Cook (Ed).The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. London: Sage. 4 volumes, ISBN-10: 1473942926, ISBN-13: 978-1473942929, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781529714388.n448

Markowska-Manista U., (2020): “Janusz Korczak” In: D. T. Cook (Ed). The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. London: Sage, ISBN-10: 1473942926, ISBN-13: 978-1473942929 http://dx.doi.org/10.4135/9781529714388.n378  https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-encyclopedia-of-children-and-childhood-studies/book245903

Markowska-Manista U., Foreword (2020) A.Odrowąż-Coates (Ed.) What would Korczak do? Reflections on education, well-being and children’s rights in the times of COVID-19 pandemic, Warsaw: Wyd. APS, pp. 13-19.

Markowska-Manista U., O potrzebie dekolonizacji współczesnych badań nad dzieciństwem i prawami dziecka w krajach Globalnego Południa i Globalnej Północy. Rozważania wstępne, PRZEGLĄD KRYTYCZNY 2020 / 2(1): 9-20, DOI: 10.14746/pk.2020.2.1.01

Markowska-Manista U. (2020). Ba’Aka children at the crossroads of traditional indigenous and modern education – reflections from field research in Central African Republic. In: Kleeberg-Niepage, A.; Ofosu-Kusi, Y.; Rademacher, S. & Tressat, M. (Eds). Children, Childhood, and the future. Cross-Cultural Perspectives. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-5275-4251-8, https://www.cambridgescholars.com/children-childhood-and-the-future

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D., Family with Children in Times of Pandemic – What, Where, How? Dilemmas of Adult-Imposed Prohibitions and Orders, SOCIETY REGISTER, 2020/4(3), pp. 89-110. https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.05

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. (2020). Children's rights through Janusz Korczak's perspective and their relation to children's social participation. In: Thomas S., Hildebrandt F., Rothmaler J. Budde R. (Eds.) Partizipation in der Bildungsforschung, Beltz Juventa, Beltz Juventa in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basepp. 140-157, ISBN 978-3-7799-3958-0.

U. Markowska-Manista, (2020), Reflections on Janusz Korczak’s pedagogy and children’s rights. In: Budde Rebecca & Markowska-Manista Urszula (Eds): Childhood Studies and Children’s Rights: Between Research and Activism, Springer, ISBN 978-3-658-29179-2, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-29180-8_6

Markowska-Manista, U., (2020): Clarity about the purpose of research, In: P. Alderson, V. Morrow: The Ethics of Research with Children and Young People. Los Angeles: SAGE, Second Edition, ISBN 9781526477866 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-ethics-of-research-with-children-and-young-people/book266581#contents

Markowska-Manista U., (2020): The life of Ba’Aka children and their rights: Between the processes of poverty and deprivation. In: Lawson, D., Angemi, D., and Kasirye, I. (eds). What Works for Africa’s Poorest Children: From measurement to action, Rugby, UK: Practical Action Publishing http://dx.doi.org/10.3362/9781780448572

U. Markowska-Manista, D. Zakrzewska-Olędzka, and Krzysztof Sawicki, (2020), Multilingualism in the Upbringing and Education of Children in Multinational Families. Case Study from Poland. In: Fourth International Scientific Conference Communication Trends in the Post-literacy Era: Multilingualism, Multimodality, Multiculturalism, KnE Social Sciences, pp. 64-74. DOI 10.18502/kss.v4i2.6310

Reviews
Markowska-Manista U. (2020): Zwischen Sandkasten und Abschiebung. Zum Alltag junger Kinder in Unterkünften für Geflüchtete (Between the sandpit and deportation. Everyday life of young children in refugee accommodation centres), Children's Geographies, Taylor & Francis  DOI:10.1080/14733285.2020.1736269

Markowska-Manista U., (2020): DECOLONIZING CHILDHOODS: From Exclusion to Dignity by M. Liebel, Policy Press, University of Bristol 2020. The International Journal of Children's Rights, Brill, 4/2020. DOI:10.1163/15718182-28040014 (Scopus) https://brill.com/view/journals/chil/28/4/article-p962_962.xml

Markowska-Manista U., (2020): The Child’s Right to Development by Noam Peleg, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, Journal of Social Welfare and Family Law, Taylor & Francis, DOI:10.1080/09649069.2020.1837520. WoS. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1837520

Markowska-Manista, U., (2020): Kosminsky, E.V. An Ethnography of the Lives of Japanese and Japanese Brazilian Migrants: Childhood, Family, and Work. Lexington Books 2020, Children's Geographies, Taylor & Francis DOI: https://doi.org/10.1080/14733285.2020.1866750 .

2019

Markowska-Manista, U., Zakrzewska-Olędzka, D. (2019). Refugee- and migrant background students in Polish schools in the narratives of teachers. ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy (WoS), pp. 5497-5503 ISBN:978-84-09-14755-7, ISSN: 2340-1095, Doi: 10.21125/iceri.2019.1318 https://library.iated.org/view/MARKOWSKAMANISTA2019REF

Liebel M., Markowska-Manista U., RESISTIR A LA DESESPERACIÓN Y LA IMPOTENCIA CON LA ESPERANZA. UNA LECTURA DE LOS DIARIOS DE JANUSZ KORCZAK, MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales /Vol. VI/ N° 11/ septiembre 2019- febrero 2020. ISSN: 2362-616x., pp. 415-442. SIPUC. FCPyS. UNCuyo. Mendoza.

Sawicki K. & Markowska-Manista U., (2019). Youth at risk and education - challenges, implications, good practices in multicultural societies, In: CULTURE OF PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION. Proceedings of International Conference. Creativity and innovation from the sustainable development education perspective  (3rd Edition), Bucureşti, EDITURA UNIVERSITARĂ, pp. 56-65. DOI 10.5682/9786062810559.

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D., Korczakowskie metody partycypacyjnej pracy z dziećmi i aktualność ich zastosowania w edukacji międzykulturowej, EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 2019, nr 1 (10), pp. 241-253, DOI: 10.15804/em.2019.01.14

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D., La pedagogía de Janusz Korczak y los métodos de trabajo participativo con los niños por sus derechos humanos. Sociedad E Infancias, 2019/3, pp. 295-313. DOI: https://doi.org/10.5209/soci.64452

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D., Refleksje nad zastosowaniem korczakowskich metod partycypacyjnej pracy z dziećmi w obozach dla uchodźców, Problemy Wczesnej Edukacji, 2 (45) / 2019, pp. 72-80. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.07

Markowska-Manista U., (2019): ‘Bad Children’ – International stigmatisation of children trained to kill during war and armed conflict. In: N. von Benzon, C. Wilkinson (Eds.), Intersectionality and Difference in Childhood and Youth. Global Perspectives, 1st Edition, Routledge the Taylor & Francis Group, London & New York, ISBN 9781138608290, pp. 61-75. DOI: 10.4324/9780429466588

Markowska-Manista U. & Sawicki K., Migrant Children and Youth “On the Move”: Between the Legacy of the Past and Challenges of the Future,  Kultura i Edukacja, 2019, No. 2 (124), pp. 9–23. DOI 10.15 804/kie.20 .02.01

Markowska-Manista U. (2019): Postcolonial dimensions of social work in Central African Republic and its impact on the life of hunter-gatherer children and youth. A critical perspective. In: Handbook on Postcolonial Social Work (Eds.) T. Kleibl, R. Lutz, Ndangwa Noyoo, Routledge the Taylor and Francis Group, London, ISBN 9781138604070,  9780429468728, DOI https://doi.org/10.4324/9780429468728,  pp. 286-301.

Zakrzewska-Olędzka, D., Markowska-Manista, U. (2019). Intercultural education in a monocultural society – benefits and challenges of the Erasmus+ program students’ involvement in the school life. ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy (WoS), pp. 5521-5526, ISBN:978-84-09-14755-7, ISSN: 2340-1095, Doi: 10.21125/iceri.2019.1318

Markowska-Manista U. (2019): Migrant and Refugee Children in Polish Schools in the Face of Social Transformation. In: Maier-Höfer Claudia (Ed.), Die Vielfalt der Kindheit(en) und die Rechte der Kinder in der Gegenwart. Praxisfragen und Forschung im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen, Springer Wiesbaden GmbH, ISBN 978-3-658-21237-7, DOI 10.1007/978-3-658-21238-4, ss. 79-100.

Zakrzewska-Olędzka D., Markowska-Manista U.,  „Obdarzanie obopólne” – mistrz i uczeń w indywidualnym i wspólnym świecie naukowym, Studia z Teorii Wychowania, Tom X 2019, Nr 1(26), ss. 237-255.

A. Jawor, U. Markowska-Manista, M. J. Pietrusińska, Bariery w korzystaniu z oferty warszawskich instytucji kultury przez młodych imigrantów z Ukrainy. Diagnoza, przyczyny i rekomendacje. Raport. Warszawa 2019 https://cyfrowabiblioteka.um.warszawa.pl/items/show/872

თამარ მახარაძე, თამარ აბაშიძე, ანასტასია ქიტიაშვილი, ურსულა მარკოვსკა-მანისტა (U.Markowska-Manista), საბინე ლაუბერ-პოლი, (2019) ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სერვისების გაუმჯობესება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი

Recenzje
U.Markowska-Manista, JACQUELINE BHABHA, CAN WE SOLVE THE MIGRATION CRISIS?  Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, vol. 81, Nr 3 (2019), ss. 295-298, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.19

U. Markowska-Manista, Book Review- The Kids are in Charge: Activism and Power in Peru’s
Movement of Working Children (Taft), Children, Youth and Environments JSTOR, 2019 Vol. 29, Issue 2, pp.132-134, DOI:10.7721/chilyoutenvi.29.2.0132, https://www.jstor.org/journal/chilyoutenvi 

2018

Markowska-Manista U., (2018). The ethical dilemmas of research with children from the countries of the Global South. Whose participation? Polish Journal of Educational Studies, Vol. I (LXXI), pp. 51-65, DOI: 10.2478/poljes-2018-0005

Markowska-Manista U.(Ed.) (2018). Children and  Youth in Varied Socio-Cultural Contexts - theory, research, praxis, APS, Warszawa, ISBN 978-83-66010-09-3, 288.

Markowska-Manista U.(Ed.). (2018): The Contemporary Problems of Children and Youth in Multicultural Societies. Theory, Research, Praxis, 2018, APS, ISBN 978-83-64953-94-1, 252.

Liebel M. & Markowska-Manista U., Pädagogik der Achtung [online]. socialnet Lexikon. Bonn: socialnet, 22.06.2018. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/Paedagogik-der-Achtung

Dąbrowa E., Markowska-Manista U., Przygotowanie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji międzykulturowej – prezentacja projektu badawczego, Edukacja Międzykulturowa, 2018, nr 1(8), ss. 169-184. DOI: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.11

Markowska-Manista U. (2018): (Nie)możliwe? Próby reintegracji, readaptacji i deradykalizacji byłych dzieci-żołnierzy w wybranych krajach na kontynencie afrykańskim i na Półwyspie Arabskim w: K. Górak-Sosnowska (red.), Zderadykalizować radykała, Difin SA, Warszawa.

2017

Januszewska E., Markowska-Manista U.(2017): Dziecko “inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, APS, ISBN 978-83-64953-56-9, 435 s. http://www.aps.edu.pl/media/2391444/dziecko_inne_kulturowo_e-book.pdf

Liebel M., Markowska-Manista U. (2017): Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytywany, APS, ISBN 9788364953682, 240 s. http://www.aps.edu.pl/media/2081110/prawa_dziecka_.pdf

Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski L. M. (red.) (2017): Krwawy cień genocydu. Część druga. Ludobójstwa - pamięć, dyskurs, edukacja, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ISBN 978-83-65304-63-6, 538 s.

Markowska-Manista U., Pilarska J. (eds.) (2017): An Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork, APS, ISBN 978-83-64953-59-0, 188. http://www.aps.edu.pl/media/2391435/markowska-manista_an_introspective_approach_e-book.pdf

Markowska-Manista U.(2017): Détermination de l’intérêt supérieur des enfants marginalisés au moyen d’une participation active, In: Sormunen M. (Ed.), L’intérêt supérieur de l’enfant: Un dialogue entre théorie et pratique, Conseil de l'Europe ISBN 978-92-871-8553-2, ss. 49-60.

Markowska-Manista U., Pasamonik B. (red.) (2017): Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, vol. 2, APS, ISBN 9788364953-83-5, 192 s. http://www.aps.edu.pl/media/2081074/kryzys_migracyjny_tom_2_e-book.pdf

Ossowska D., Filina M., Markowska-Manista U., Tuchareli M., Dzneladze I., Karaś B. (red.) (2017): "POLSKI KAUKAZ" Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, vol. II, Universal, ISBN 978-9941-26-152-7, 204 s.

Pasamonik B., Markowska-Manista U. (red.) (2017): Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, vol. 1, APS, ISBN 978-83-64953-82-8, 204 s. http://www.aps.edu.pl/media/2081073/kryzys_migracyjny_tom_1_e-book-1-popr.pdf

Markowska-Manista U., Tsur A., Gilad B. (2017): Janusz Korczak und die Rechte der Kinder, In: Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften / Maier-Höfer C. (Ed.), Springer, Fachmedien Wiesbaden, ISBN 978-3-658-13801-1, ss. 11-26, DOI:10.1007/978-3-658-13801-1_2

Markowska-Manista U., Liebel M. (2017): Mit Hoffnung der Verzweiflung und Hilflosigkeit widerstehen. Nachdenken über Janusz Korczak, w: “Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte: Die autobiographische Perspektive / Zander M., Göppel R.(Eds.), Juventa-Verlag, ISBN 978-3-7799-3462-2, ss. 83 – 109.

Markowska-Manista U. (2017): The written and unwritten rights of indigenous children in Central Africa - between the freedom of "tradition" and enslavement for "development", w: Symbolic violence in socio-educational contexts. A post-colonial critique / Odrowąż-Coates A., S. Goswami (red.), APS, ISBN 978-83-64953-69-9, ss. 127-142.

Markowska-Manista U., Zakrzewska-Olędzka D. Pomiędzy teorią a praktyką kontaktu międzykulturowego, Pogranicze. Studia społeczne, vol. 30, 2017, ss. 113-129, DOI:10.15290/pss.2017.30.08

Filina M., Ossowska D., Markowska-Manista U., Tuchareli M., Dzneladze I., Karaś B. (red.) (2017): „POLSKI KAUKAZ” Historia i perspektywy kontaktów polsko-gruzińskich, Universal, ISBN 9789941120954, [1512-472X], 240 s.

2016

Markowska-Manista U. (red.) (2016): The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and
Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, Development and Social Adaptation of Children and Youth, APS, ISBN 9788364953453, 248 s.

Markowska-Manista U. (2016): Between Inclusion and Self-Exclusion: The Multi-Faceted Character of the Educational Process of Azeris and Armenians in Georgia, w: Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy / Szerląg A., Pilarska J., Urbanek A. (red.), Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-9451-7, ss. 140-158.

Markowska-Manista U. (2016): Determining marginalised children’s best interests through
meaningful participation - Lessons learned from the pedagogy of Janusz Korczak, w: The best
interests of the child – A dialogue between theory and practice / Sormunen M. (red.), Council of Europe, ISBN 978-92-871-8252-4, ss. 47-58.

Markowska-Manista U.(2016): Walka ze stereotypami odmiennosci kulturowej –szkolne i pozaszkolne pola bitewne, w: Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? / Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.), Wolters Kluwer SA, ISBN 978-83-8092-889-3, ss. 315-339.

Markowska-Manista U. Reforming the Legal Status of Teachers in Poland. International Journal for Education Law and Policy (IJELP), Vol. 9/ 2013, Issue 1-2, pp. 131-151.

U. Markowska-Manista, A. Niedźwiedzka-Wardak (2016). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na uwarunkowania kulturowe - dydaktyka edukacji międzykulturowej. W: Dydaktyka specjalna: od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych (red.) J.Głodkowska, Warszawa: PWN, ss. 210-238.

More:

https://publons.com/researcher/3032600/urszula-markowska-manista/

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0667-4164idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


SELECTED RESEARCH PROJECTS


Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry, Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation; 2021-2023, (researcher)

2019-2022 - International Project: Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI), Capacity Building in the field of Higher Education 2019 EU project no: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP, IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Georgia (local coordinator & researcher)

2019-2022- PARTICIPA-Professional development tools supporting participation rights in early childhood education (2019-1-PT01-KA202-60950), (researcher) http://child-participation.eu/?page_id=486

2020- International Project: Tackling Sensitive Topics in a Classroom, UNIVERSITY OF TARTU, Estonia, Agreement no 2019-KA203-05 (researcher).

2019-2021 - Project STELLAR (Supporting Teachers and Educators of English Language Learners Across Rural Settings), National Professional Development 5 year period grant 2016-2021, Department of Education, Office of English Language Acquisition (OELA), University of Florida. The federal GAN: #T365Z160094, Coordinator: Maria R. Coady, Ph.D., Irving and Rose Fien Endowed Professor, Associate Professor of ESOL and Bilingual Education. (external expert).

2019 Project grant: How can business and public play spaces and cafes be reimagined and reclaimed as socially just rights-reinforcing spaces for children? (The Play-Café project) Dr Kristina Konstantoni (PI), Prof Kay Tisdall (Co-I), Dr Lynn McNair(Co-I), Dr Marlies Kustatscher (Co-I), Dr Urszula Markowska-Manista (Co-I), Luke Addison (Co-I), Simon Bateson (Co-I), Kurt Cleary (Photographer), Lorna Baird (Advisor), Angus Calder (Architect), in partnership with Community Playthings and Let me eat. Edinburgh Futures Institute Research Awards (£5000).

2019 - Improving state services supporting inclusive education in Georgia, Disability Research Center, Ivane Javakhishvili  Tbilisi State University (TSU), Georgia, United Nations Development Programme UNDP, (International Consultant in research)

2018 - Verfestigung und Weiterentwicklung der internationalen und interdisziplinären Forschungskooperation im Bereich Kindheitswissenschaften und Kinderrechte in Zeiten von Werte- und Normenwandlung mit Bezug zu geflüchteten und migrierenden Kindern und Jugendlichen in Polen und Deutschland, MACR, FH Potsdam, Germany.

2016-2018 -  Consultancy Services in the field of strategic foresight for children in the CEECIS region, grant nrLLTS – 42407605, for UNICEF Geneva Switzerland, (expert and researcher).

2016-2017 - Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration, PNFN, grant no.: 2016-07 (project coordinator).

2016-2017 - Paradigm shift in early teaching: constructivism and developmental approach vs. behavioristic strategies, grant no.: INGI-2105-29, Faculty of Education, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia (researcher in the project).

2012-2015 -  Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) International European Union Projekt, Lifelong Learning Programme, ”Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission” (co-manager, co-executor).

2014 - 2015 – BST APS: Education and tradition in the everyday life of minorities in Georgia based on the category of place. Part II of research/, (Georgia), (research coordinator and executor).

2013-2014 – international research project APS: The forgotten minorities in Georgia: tradition, education, and everyday life in the face of transformations, (Georgia, the South Caucasus), (project manager, executor).

2002-2012 – a cycle of participatory field research on the daily life of the Ba’Aka, social learning, indigenous education and school adaptation through ORA method (Observer - Réfléchir – Agir) in Central Africa (project manager, research executor).

INTERNATIONAL PROJECTS AND SCIENTIFIC COOPERATION

"Technical Assistance in the field of Early and Preschool Education" - Development cooperation programme: Technical assistance to supporting competent systems for professionalizing early and preschool education workforce in Georgia, UNICEF, the Association “Edukator” 2019 (external expert)

“Provide technical support in the development of a concept note and proposal for establishing an integrated ECD research center”, Georgia, UNICEF, the Association “Edukator” 2018 (external expert)

External Member of Childhood and Youth Studies Research Group, Moray House School of Education, University of Edinburgh, współpraca badawcza w zespole realizującym projekt badawczy finansowany przez Edinburg Futures Institute (EFI Research Awards) 2019.

Member of a Graduate Student’s Supervisory Committee & Guest Expert (for A. Olszewska Ph.D. Candidate, Fulbright Scholar & Delta Kappa Gamma Society Fellow) ESOL/ Bilingual Education, College of Education University of Florida USA, 2018-2020.

Stypendystka DAAD (MACR FHP) - IUC, Ref. ST 21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei, 2019.

Stypendystka DAAD (MACR FHP)- 2021.

International project: Children’s Rights Studies Online (CRS Online), IVAC - International Virtual Academic Collaboration DAAD, FH Potsdam, 2020-2021 (team member).

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

członkini Komisji ds Młodych Naukowców KNP PAN 2020-2024.

Nagroda naukowa w ramach 15 Edycji Nagród Naukowych Polityki 2015 – finalistka w
kategorii Nauki Społeczne, Warszawa 18 październik 2015.

Opieka nad doktorantem, który uzyskał grant naukowy (+Member of a Graduate Student’s Supervisory Committee & Guest Expert): A. Olszewska Ph.D. Candidate, Fulbright Scholar & Delta Kappa Gamma Society Fellow ESOL/ Bilingual Education, College of Education University of Florida USA, 2018-2020.

Opieka nad doktorantem (promotor pomocnicza):

dr D. Zakrzewska-Olędzka (2016-2018), mgr P. Chmiel-Antoniuk (2017-...), dr D. A. Ratajczak-Parzyńska (2016-2019), mgr S. Kwaśniewska-Paszta (2018-....).

Mobilność międzynarodowa: staż podoktorski, Program Director & Lecturer - Master on Childhood Studies and Children’s Rights (MACR),  Department of Education and Psychology, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany, 2016.

Mobilność międzynarodowa: vice-dyrektor międzynarodowego programu: MA Childhood Studies and Children's Rights, University of Applied Sciences Potsdam/Fachhochschule Potsdam (2017-2021)

Kierowanie całością lub „polską częścią” grantu
naukowego finansowanego ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej:

-Children’s Rights Erasmus Academic Network (CREAN) International European Union Project, Lifelong Learning Programme, „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission” (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW), 2012-2015 (Coordinator P25).

- grant from the Polish-German Foundation for Science/ Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung for the years 2016 and 2017, for the academic- research project: Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polish- German academic dialogues about children’s rights, Janusz Korczak and migration, project no.:2016-07. Coordinator, manager: Urszula Markowska-Manista PhD, May 2016 – June 2017.

Member of the international Northern Network team operating within CREAN - Children's Rights Erasmus Academic Network, European Commission, Lifelong Learning Programme (Award 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUSENW) 2012-2015

Opieka nad pracownikiem (post-doc) zrekrutowanym w otwartym konkursie o zasięgu międzynarodowym:

-a project LEAD and an academic supervisor for two University scholars from Nigeria: Ekwutosi Essien Offiong Ph.D. (University of Calabar) and Chinyere Lilian Okam Ph.D. (University of Calabar).  Consultancy  and supervision of an academic research project dedicated to Child positionings and women positioning in traditional and liberal discourses 2019 http://www.aps.edu.pl/unesco-chair/unesco-janusz-korczak-chair-international-summer-schools/

Research supervision of dr. Olena Sakaliuk (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine), Social and educational support for children affected by military aggression in Ukraine, The Lane Kirkland  Scholarship Program, 2020-2021.

Researcher and member of the scientific-organisational committee of the international participatory conference: Children as Human Rights Defenders. Child Rights in Action, Initiatives et Changement, France 2019.

INASP: Oxford, Oxfordshire, GB 2020- Research and Proposal Writing in the Sciences (online course with Certificate of Completion).

INASP, AuthorAID: Oxford, Oxfordshire, GB 2021- Research Writing in the Sciences (online course with Certificate of Completion).

REVIEWS IN ACADEMIC JOURNALS


Globalisation, Societies and Education, Taylor & Francis Group (WoS) 2019

Child Indicators Research, Springer (WoS) 2019, 2020/2021

Sage One (Wos) 2021

Education Sciences (WoS) 2021

NEOS: A Publication of the Anthropology of Children and Youth Interest Group 2021

Polityka Społeczna (2018), Kwartalnik Pedagogiczny (2018), Society Register (2017-2018), Problemy Wczesnej Edukacji (2019-2020), Edukacja Międzykulturowa (2021).

INTERNATIONAL PRESENTATIONS, INVITED


2013-14

Presentation: Children-soldiers and children of indigenous peoples – (in)direct victims, witnesses and agents of conflict. The problem of children’s participation from local perspective, the international conference “Children as actors for transforming society”, CAUX Foundation as part of the Luman security”, Caux, 2013 Switzerland.

Lectures: Multiple-discrimination of children with a migrant background & Discrimination against migrant, ethnic and national minority children in education, Summer School “Children’s Rights to Non-Discrimination”, University of Minho, Braga, Portugal,  2014.

Keynote at the International Conference: “The Best Interests of the Child: a dialogue between theory and practice. Focus on the best interests of the child in family affairs”, organized by the Belgian authorities, in cooperation with the Children’s Rights Division of the Council of Europe, Brussels, December 2014.

2017

Oral presentation: Present- absent? Migrant and refugee children in Polish schools in the narratives of teachers, 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, Greece 2017.

Lectures: Childhood Studies, Evangelische Hochschule Darmstadt, 2018, Germany.

Presentation during the International week ‘To grow up in an opportune, multilingual and metropolitan context’, Erasmushogeschool Brussel, Departement of Education and Pedagogics, Center of Expertise in Urban Coaching & Education Brussels, Belgium 2017.

2018

Presentation: The Life of Ba’aka Children and Their Rights. The Processes of Poverty and Deprivation. International Conference: What works for Africa’s Poorest Children? Social Policies and Programmes for Children Living in Extreme Deprivation,  2018, EPRC, UNICEF and the University of Manchester, Kampala, Uganda.

Lecture: Die Herausforderungen von Flucht und Migration – Kinder und ihre Rechte in multikultureller Perspektive, II. Internationaler Fachtag: Migration und Flucht von Kindern – Globale und lokale Herausforderungen für ein kinderrechtlich orientiertes Denken und Handeln, Evangelische Hochschule Darmstadt, 2018, Germany.

ISA presentation: Migrant and Refugee Children in Polish Schools – (non) Discriminatory School Practices, session: The Children’s Crusade: Migrant Children, ISA CONGRESS, Toronto, 2018, Canada.

Presentation: THE CHILD’S RIGHT TO BE HEARD AND SEENParticipatory research with and among children from excluded communities in the Central African Republic, 10th International Seminar devoted to Dr. Janusz Korczak: Children as Human Rights Defenders – in the spirit of Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child. The Permanent Mission of the Republic of Poland to United Nation, Geneva 2018, Switzerland.

2019

Keynote at the International Conference:  Janusz Korczak's Pedagogical Ideas, University of Patras, Patras, 2019, Greece.

Lecture and seminar: The childhood of Ba’Aka children and their rights to education, Centre for Research on Families and Relationships and Moray House School of Education, University of Edinburgh, 2019, United Kingdom.

Empowering indigenous women and children in the development practices and research for justice and sustainable development /Virtual Presentation/, International Conference: Engendering Access to Justice for Development in Sub Saharan Africa, the Nordic Africa Institute in cooperation with University of Western Cape, Comillas Pontifical University and Global Development Institute, University of Manchester, Cape Town, 2019, South Africa.

Lecture: The forest education of Ba’Aka children and many other aspects of their community life in Central Africa & Childhood Studies Seminar, Department of Social Work, Babes- Bolyai University, Cluj, 2019, Rumania.

Presentation: Multilingualism in the Upbringing and Education of Children in Multinational Families.  Case Study from Poland, Fourth International Scientific Conference Communication Trends in the Post-literacy Era: Multilingualism, Multimodality, Multiculturalism, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation, 2019.

2020

Oral presentation: T. Tsyrlina-Spady (USA) & U. Markowska-Manista (Poland). Sustaining a Happy Childhood: A participatory approach to children’s rights, 46th Annual Conference of the Association for Moral Education, Ottawa, Oct 28 to Nov 1, 2020.

Lecture: Janusz Korczak’s Pedagogical Ideas & Participatory Work and Research with Children. Postcolonial Perspective/The 13th Unesco/Janusz Korczak Chair International Summer School 2020.

Oral presentation: M. Bernheim (USA) & U. Markowska-Manista (Poland). Children's Rights to Imaginative Truth And Reality: Korczak Inspired Literature, 46th Annual Conference of the Association for Moral Education, Ottawa, Oct 28 to Nov 1, 2020.

KEYNOTE LECTURE -Urszula Markowska-Manista, Children and Migration – the Contemporary Dilemmas, Crises and Challenges of Policies, Research and Praxis, LOCAL DIMENSION OF CHILDREN’S MIGRATIONS AND ITS IMPACT ON EU INTEGRATION POLICY, International Online Conference, 4-5 December 2020

U. Markowska-Manista: Empirical insights on how pandemic measures affect families and children in Poland, the burdens of combining care work and gainful work and the unheard needs of children, Virtual International Week, the Faculty of Social Sciences, the University of Applied Sciences, Koblenz, May 2020.

2021

Childhood Studies and Children's Rights in -fragile contexts- & Children and Distress Migration -online lectures, U. Markowska-Manista, Faculty of Education, University of Warsaw, Poland &  J. Bhabha from the School of Public Health, Harvard University, USA, CRS Online Lecture Series, 2021.

Lecture: GROWING UP ON THE RUN – PLACES IN THE IN-BETWEEN SPACE, U. Markowska-Manista, 2021, VIRTUAL INTERNATIONAL WEEK – CREATING SPACES  https://www.create-spaces.org/news/

Lecture: Kindheiten in Zentral Afrika - ethische Forschungen in einem gemeinschaftsorientierten partizipativen Paradigma von U.Markowska-Manista, International Social Work with Refugees and Migrants, University of Applied Sciences Würzburg, 2021.

Participatory research in contemporary migration studies - research workshop, M. Pietrusińska, U.Markowska-Manista, 2021, 4eu+ Migration Days,https://www.uw.edu.pl/wspolpraca/4euplusalliance/

Warsztat: Badania partycypacyjne z dziećmi - dylematy etyczne i metodologiczne -U. Markowska-Manista, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Dzieciństwo w wielokulturowych przestrzeniach: socjalizacyjne, edukacyjne oraz integracyjne konteksty, Uniwersytet Wrocławski, listopad 2021.

Wystąpienie: O.Wysłowska, U.Markowska-Manista, eferat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”, Seminaria Naukowe Wydziału Pedagogicznego UW, online 2021.

Presentation: M. Cywińska, K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, L. Tomaszewska, Invisible, indispensable, yet in place. Administrative staff in the time of COVID-19 at Polish HEIs, (Remote) work and Covid: mobility, safety, and health at the time of the pandemic, Tallinn University, Estonia (online),  June 2021.

Presentation: U.Markowska-Manista, Young people in times of the coronavirus - participatory research, ‘Pandemic, Protests, Recovery, Opportunity: What's next for research in education?Education Research and Enterprise Conference, University of Brighton, July 2021.

Seminar: Ethical considerations in research with
children and young people, U. Markowska- Manista, N.Fernandes, International Summer School,
Introduction to Children’s Rights Studies Online, University of Applied Sciences Potsdam 2021.

O.Wysłowska, H.Taelman, A.Bodere, U.Markowska-Manista, A SELF-ASSESSMENT TOOL TO PROMOTE CHILD PARTICIPATION IN EUROPEAN ECEC CENTERS (poster), EECERA Annual Conference, 2021.

Lecture: U. Markowska-Manista (University of Warsaw): Community-oriented field research among and with Ba‘Aka Children and Adults in the Central African Republic, Seminario A11 – Edificio Anexo, Facultad de Psicología UAM, Spain 2021.

Lectures: U. Markowska-Manista (University of Warsaw): Children's Rights Studies Online, Summer School 2021.

Keynote: Between two pandemics - Janusz Korczak and children's rights through the perspective of the child at the international conference: The perspective of the Child’ EUSARF 2021, Zurich, Switzerland.

My website: http://www.contemporarynomad.pl/


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap