dr hab. Zofia Szarota

Stanowisko:
profesor uczelni
Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andraogiki
Funkcje:
Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
E-mail:
z.szarota@uw.edu.pl
Dyżur:
211
Urlop:
1.08.2020-31.08.2020


 
Prowadzone zajęcia:
Andragogika

Wprowadzenie do andragogiki

Podstawy gerontologii społecznej

Przestrzenie życia i aktywności osób dorosłych i seniorów (seminarium magisterskie)


 
Zainteresowania naukowe:
- Teoria edukacji dorosłych (andragogika) – aktywność społeczno-kulturalna dorosłych, funkcje społeczne i formy organizacyjne edukacji dorosłych, przestrzenie nieformalnego uczenia się dorosłych

- Gerontologia społeczna – obszar geragogiki i gerontologii opiekuńczej, inkluzyjna polityka senioralna, społeczne funkcjonowanie osób starych

- Edukacja społeczna/środowiskowa, edukacja włączająca, zmiana społeczna, (nie)równość, Inny – Obcy, My - Oni, mniejszości


 
Wybrane publikacje:
Monografie:

F. Barragán Medero, J. Maćkowicz, Z. Szarota, Kultura pokoju: trójgłos edukacyjny. Kraków 2016.

R. J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013.

Z. Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Na przykładzie Krakowa. Kraków 2010.

Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków 2004.

Z. Szarota, Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, Kraków 1998.

Artykuły z lat 2011-2020:

„Despite” - on Individual Learning Experiences in the Retrospective Accounts of Adults, „e-mentor” 5/2019, DOI: 10.15219/em82.1446.

Zadania i funkcje społeczne edukacji dorosłych w perspektywie uczenia się w dorosłości, „Pedagogika Społeczna”, 2/2019, https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.2.09;
Tasks and Social Functions of Adult Education in the Perspective of Learning in Adulthood, „Pedagogika Społeczna”, 2/2019, https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.2.10

Priorytety i funkcje społeczne edukacji w dorosłości – perspektywa celów Zrównoważonego Rozwoju UNESCO 2030, „e-mentor” 1(78) 2019, DOI: 10.15219/em77.1399, eISSN 1731-7428.

Powszednia aktywność wiejskich seniorów (wymiar społeczno-edukacyjny i kulturalny), „Pedagogika Społeczna” Nr 3 (69)/2018, s. 235-252.

Four Types of Gerontological Education in Poland: the Current Situation and Needs for Future, „Studia Edukacyjne”, 4 [46] / 2017, s. 197 - 214, współautorka: J. Perek-Białas.

Negatywne aspekty uczestnictwa w edukacji w opiniach uczących się dorosłych, „e-mentor”, Nr 4 (66) 2016, s. 55-63, współautorka A. Litawa.

Doświadczanie starości: jej zalety i trudy – w opiniach słuchaczy UTW, “Edukacja Dorosłych” Nr 2 (73) 2015, s. 47-62,współautor: A. Fabiś.

Praca socjalna z człowiekiem starym. Wybrane konteksty, „Horyzonty Wychowania” Vol. 14, No. 32/2015, s. 43-62.

Senior Policy in Poland: Compensation of Needs and Active Ageing, “EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal” No. 2(10)2015, s. 99-112.

Uczenie się starości, “Edukacja Dorosłych” Nr 1 (72) 2015, s. 23-36.

Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne, „Edukacja ustawiczna Dorosłych“, nr 1(84)/2014, s. 7-18.

Problemy kobiet – ofiar przemocy rodzinnej a zadania edukacji społecznej, „Debata Edukacyjna“ 2013, s. 62-77.

Egalitaryzacja dyplomów vs. elitaryzm merytokracji - wybrane aspekty uczestnictwa edukacyjnego dorosłych. „Edukacja Dorosłych” Nr 2/2012, s. 9-26.

Autopercepcja dojrzałych kobiet, „Ruch PedagogicznyNr 2/2012, s. 83-102, współautorka J. Łaszyn.

Asystent rodziny. Między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem – konteksty edukacyjne, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje”, Nr 4(116)2011, s. 49-65.

Redakcja naukowa monografii wielautorskich (2011-2019):

“EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal”, No. 1-2 (15)/2018: Gdzie mieszka starość? Przestrzeń – ArchitekturaMieszkanie/ Where Does the Old Age Dwell? Space – Architecture – Home, (eds.) B. Bugajska, R. Iwański, Z. Szarota. DOI: 10.24917/24500232.15

“EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal”, No. 1(13)/2017: Active and Healthy Ageing. DOI: 0.24917/24500232.131 [www.bgs.up.krakow.pl]

“EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal”, No. 2(10)/2015: Social Policy and Models of Services for the Elderly: International Perspective (with J. Maćkowicz) [www.bgs.up.krakow.pl]

Człowiek w zmieniającej się perspektywie, Z.Szarota, A. Biela (red.). Kraków 2015.

Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.).  Kraków 2013.

Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, Z. Szarota, F. Szlosek (red.).  Radom 2013.

Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, Kraków 2012.

Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej, Biblioteka Gerontologii Społecznej, tom II, Kraków 2011.

Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości. Biblioteka Gerontologii Społecznej, tom III,  Kraków 2011.

Rozdziały w pracach zbiorowych (2014-2019):

Wspólnota wartości w dialogu pokoleń – refleksja pedagogiczna [w:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski (red.), Dialog międzypokoleniowy. Jubileusz 20-lecia Oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  Kraków 2019, s. 35-52.

Edukacja wobec migracyjnego exodusu, [w:] Ku życiu wartościowemu Idee – koncepcje – praktyki, tom 2: Koncepcje – Praktyki, red. W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Kraków 2017, s. 73-90.

National report Poland, [w:] Ł. Tomczyk, B. Vaněk (ed.) Adults literacies as benefit for inclusion and equity: reports on young adults being NEETs: Estonia, Iceland, Poland and Slovakia, Banská Bystrica. Cracow: 2017, p. 61-92; (współautorstwo: Ł. Tomczyk, A. Domagała-Kręcioch, Fabiś, R. Kijak, E. Żmijewska)

Идеи и функции непрерывного образования на примере деятельности Университета Детей и Родителей, а также Университета Третьего Возраста в Педагогическом Университете в Кракове, [b:] K. C. Ceнгазиeв (рeд.), Образование в интеграции, Кaзаxcтaн, Аcтaна 2016, s. 4-15 (współautor: K. Łapot-Dzierwa)

Polityka senioralna w Federacji Rosyjskiej – wybrane przykłady [w:] M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska (red.), Starość. Poznać, przeżyć, zrozumieć, Białystok 2016, s. 175-188.

Старение населения – основные направления  польской государственной политики [в:] Тюрин С. Б., Бурыкин А. Д., Дозоова Н. Н. (рeд.), О влияии гсударства на развитие демогафических процессов, Ярославский филиял образовательного учереждения профсоюзов высшего образования «Академия труда социальных отншений», Россия, Ярославль  2016, с. 304-314

Gerontologia opiekuńcza – główne zadania instytucji pomocy społecznej, [w:] E. Woźnicka  (red.), Oświata dorosłych Inspiracje i wyzwania. Biblioteka Edukacji Dorosłych, Tom 46, Łódź 2015, s. 225-236.

Kierunki i cele polityki (pro)senioralnej [w:] M. Dudek, T. Panas, J. Krukowski (red.), Rzeczywistość seniora. Warszawa 2014, s. 11-26.

Opression versus liberation. Awareness of domestic violence victims` rights, [in:] J. Maćkowicz, E. Pająk- Ważna (ed.) Women in different global contexts. Culture – Gender – Violence, Kraków 2014, p. 209-222.

Directions and Aims oft he (pro)Seniors Policy: Development – Integration – Activation, [in:] M. Stawiak-Ososińska, S. Chrost (ed.), Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe, Kielce 2014, s. 237-248.

Praktyka edukacyjna w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.). Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014, s. 27-37.


 
Aktywność naukowa:
Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal - zastępca redaktora naczelnego;  Kultura i Wychowanie - przewodnicząca rady naukowej; Edukacja ustawiczna Dorosłych - członek komitetu naukowego; Edukacja Dorosłych - członek rady naukowej; Clinical Social Work and Health Intervention (Vienna, Austria) - członek zespołu redakcyjnego; Tеорія та мeтoдикa навчання та виховання (Ukraina)- członek zespołu redakcyjnego;  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University  (Ukraina) - członek kolegium redakcyjnego

Granty, projekty naukowe:

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/ALBIE, 30.09.2016-30.12.2018. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica; EESTI Vabaharidusliit MTU, Tallin, Estonia; Hasskolin Reykjavik, Iceland; Youth Watch Bratislava, Slovakia. ID projektu: 1352380;

Kierownik tematu badawczego: Analiza systemowa włączającej polityki społecznej na terenie Krakowa i Małopolski na lata 2016-2018, nr projektu BS 390/P/2016 w ramach zadania badawczego Wydziału Pedagogicznego UP: Społeczne aspekty edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Kierownik w projekcie: Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego de minimis DUN: badania z nurtu gender oraz equel. Nr decyzji/ umowy 1096/P-DUN/2013/1096 /P-DUN/2013;

Ekspert w Narodowym Centrum Nauki, umowa nr 19150 z 28.04.2015 o sporządzenie pisemnych ocen wniosków, Konkurs Beethoven 1, Panel badawczy Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce HS_2

Członkostwa:

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – członek Zarządu

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW