Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Regulamin WPUW

REGULAMIN WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Wydziału Pedagogicznego określa w szczególności:

 1. strukturę organizacyjną Wydziału;

 2. rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;

 3. rodzaje innych komórek i struktur, niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;

 4. warunki tworzenia innych komórek i struktur, niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;

 5. zasady tworzenia zespołów badawczych;

 6. zasady podległości pracowników Wydziału;

 7. umiejscowienie Biblioteki Wydziału w strukturze organizacyjnej;

 8. strukturę Administracji Wydziału;

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;

 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu;

 3. Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Pedagogiczny;

 4. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników, wykonujących swoje obowiązki na Wydziale;

 5. Doktorantach – należy przez to rozumieć doktorantów, realizujących badania na Wydziale;

 6. studentach – należy przez to rozumieć studentów, uczestniczących w kształceniu organizowanym i realizowanym przez Wydział;

 7. wewnętrznych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu.

§ 3

Wydział jest jednostką organizacyjną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu.

Rozdział 2

WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU

§ 4

 1. W strukturze Wydziału tworzy się wewnętrzne jednostki organizacyjne.

 2. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi są katedry i zakłady.

 3. Wewnętrzne jednostki organizacyjne, niezależnie od swojej nazwy i struktury, znajdują się na tym samym poziomie.

§ 5

Utworzenia, przekształcenia lub likwidacji wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału dokonuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki wewnętrznej, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału.

§ 6

1. Warunkiem utworzenia katedry jest wykonywanie w katedrze obowiązków pracowniczych przez co najmniej 5 pracowników, dla których Uniwersytet Warszawski jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej jednego z tytułem profesora i co najmniej dwóch ze stopniem doktora habilitowanego.

2. Warunkiem utworzenia zakładu jest wykonywanie w zakładzie obowiązków pracowniczych przez co najmniej 5 pracowników, dla których Uniwersytet Warszawski jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej jednego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz co najmniej trzech ze stopniem doktora.

§ 7

Dziekan może w szczególnym przypadku, kiedy cele i zadania naukowe lub dydaktyczne to uzasadniają, utworzyć katedrę lub zakład niespełniający wymogów §6 pod warunkiem, że pracownicy tej jednostki mają międzynarodowy dorobek naukowy lub realizują międzynarodowy program dydaktyczny oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału.

§ 8

 1. Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału powołuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii członków tej jednostki wewnętrznej i Rady Wydziału.

2. Kierownikiem katedry może być osoba, która jest zatrudniona na stanowisku profesora lub profesora uczelni i dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3. Kierownikiem zakładu może być osoba, która jest doktorem habilitowanym i dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

§ 9

1. Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi pracowników, wykonujących swoje obowiązki w tych jednostkach.

2. Do zadań kierowników, o których mowa w ust. 1, należy: w szczególności:

 1. powierzanie pracownikom prowadzenia zajęć dydaktycznych w porozumieniu z  Prodziekanem ds. studenckich;

 2. dbałość o rozwój naukowy pracowników, inicjowanie i wspieranie badań naukowych, nadzór nad pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w jednostce;

 3. inicjowanie i wspieranie działań, których celem jest pozyskanie grantów zewnętrznych.

Rozdział 3

STRUKTURY NIEBĘDĄCE WEWNĘTRZNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI WYDZIAŁU

§ 10

 1. Na Wydziale mogą być tworzone z inicjatywy pracowników lub Dziekana centra, pracownie, laboratoria i zespoły badawcze, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu.

 2. Pracownie, o których mowa w ust. 1, są tworzone w ramach struktury katedr i zakładów.

 3. Centra, laboratoria i zespoły badawcze, o których mowa w ust. 1, są tworzone w ramach struktury Wydziału, czyli w katedrach i zakładach lub niezależnie od tej struktury.

§ 11

1. Warunkiem utworzenia pracowni jest wykonywanie w niej obowiązków pracowniczych przez co najmniej trzech nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet Warszawski jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej dwóch ze stopniem naukowym doktora.

2. Warunkiem utworzenia centrum badawczego jest przedstawienie i pozytywne zaopiniowanie przez Radę Wydziału co najmniej 3-letniego projektu naukowego lub naukowo-dydaktycznego, realizowanego w kooperacji z partnerem z otoczenia społecznego lub biznesu, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, którego kierownikiem jest pracownik Wydziału, ze stopniem doktora habilitowanego, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy oraz z tego projektu badawczego finansowane jest zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników Wydziału, ze stopniem doktora, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy

3. Warunkiem utworzenia laboratorium jest realizowanie i pozytywne zaopiniowanie przez Radę Wydziału co najmniej 2-letniego projektu naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, którego kierownikiem jest pracownik Wydziału, ze stopniem co najmniej doktora lub doktora habilitowanego, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

4. Warunkiem utworzenia zespołu badawczego jest przedstawienie i pozytywne zaopiniowanie przez Radę Wydziału co najmniej 3-letniego realizowanego projektu naukowego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, którego kierownikiem jest pracownik Wydziału ze stopniem doktora, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy oraz co najmniej dwóch członków tego zespołu ze stopniem doktora zatrudnionych jest w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

§ 12

 1. Struktury, o których mowa w § 10 ust. 1, tworzy Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, w drodze zarządzenia.

§ 13

 1. W skład centrów i zespołów badawczych mogą wchodzić doktoranci lub studenci.

 2. Jeżeli projekt powołania centrum lub zespołu badawczego jest inicjatywą pracowników, Dziekan, z ważnych powodów, mimo pozytywnej opinii Rady Wydziału, może w terminie 14 dni zgłosić sprzeciw wobec projektu utworzenia centrum lub zespołu badawczego.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, informację o projekcie utworzeniu centrum lub zespołu wraz ze swoim sprzeciwem Dziekan niezwłocznie przekazuje Rektorowi.

 4. W razie niepodtrzymania sprzeciwu Dziekana Rektor określa dzień utworzenia centrum lub zespołu badawczego.

§ 14

1. Kierowników jednostek, o których mowa w § 10 ust. 1, powołuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii członków tych jednostek wewnętrznych i Rady Wydziału.

§ 15

1. Dziekan po każdej zmianie aktualizuje wykaz wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz innych struktur utworzonych na Wydziale, w tym zespołów badawczych utworzonych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dziekan przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.

Rozdział 4

DZIEKAN I PRODZIEKANI

§ 16

1. Wydziałem kieruje Dziekan powoływany przez Rektora na wniosek Kolegium Elektorów Wydziału.

2. W skład Kolegium Elektorów Wydziału, nazywanego dalej „Kolegium”, wchodzą:

1) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni, lub mający stopień doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60% składu Kolegium;

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący nie więcej niż 25% członków Kolegium;

3) przedstawiciele pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Kolegium, ale nie mniej niż jeden przedstawiciel tej grupy;

4) przedstawiciele studentów stanowiący nie mniej niż10% członków Kolegium;

5) przedstawiciele doktorantów w liczbie 1 osoba.

3. Członkiem Kolegium może być nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

4. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli doktorantów i studentów, których wybór przeprowadzają właściwe komisje wyborcze odpowiednio samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

§ 17

Dziekan ma kompetencje, wynikające ze Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 18

Dziekan na okres sprawowania funkcji powołuje jednego Prodziekana za zgodą Rady Wydziału wyrażoną bezwzględną większością głosów jej regulaminowego składu. Nie dotyczy Prodziekana do spraw studenckich, którego powołuje Rektor

§ 19

Kandydata na Prodziekana do spraw studenckich Dziekan przedstawia Rektorowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału wyrażonej bezwzględną większością głosów jej regulaminowego składu.

§ 20

Zakres zadań prodziekana, z zastrzeżeniem kompetencji Prodziekana do spraw studenckich, które wynikają z odrębnych przepisów, określa Dziekan.

§ 21

1. Dziekan może powoływać komisje doraźne i zespoły doradcze oraz pełnomocników do wykonania określonych zadań.

2. Informację o powołaniu komisji, zespołów oraz pełnomocników, o których mowa w ust. 1, Dziekan przekazuje Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.

Rozdział 5

RADA WYDZIAŁU

§ 22

1. Na Wydziale działa Rada Wydziału.

2. W skład Rady Wydziału wchodzą:

1) Dziekan jako przewodniczący;

2) Prodziekani;

3) wszyscy profesorowie, profesorowie uczelni i osoby mające stopień doktora habilitowanego;

4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący nie więcej niż 25 % członków Rady;

5) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5 % członków Rady);

6) przedstawiciele studentów (stanowiący co najmniej10% członków Rady);

7) przedstawiciel doktorantów (jedna osoba).

3. W posiedzeniu Rady Wydziału biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z postanowieniami Statutu oraz osoby zaproszone przez Dziekana.

§ 23

 1. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 22, przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli doktorantów i studentów, których wybór przeprowadzają właściwe komisje wyborcze odpowiednio samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

 2. Przedstawiciele nauczycieli akademickich, o których mowa w § 22 ust.2 pkt 4 oraz pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi wybierani są do Rady Wydziału na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 września roku wyborów i trwającą do dnia 31 sierpnia, w roku, w którym upływa kadencja.

 3. Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości termin wyborów i ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty Uniwersytetu wymienionych w ust. 1, raz na całą kadencję.

 4. Przedstawicieli do Rady Wydziału wybiera ze swojego grona każda z grup wspólnoty Uniwersytetu, wymienionych w ust. 1 na zebraniach wyborczych lub za pomocą sieci elektronicznej.

 5. Sposób przeprowadzenia wyborów ustala każdorazowo Wydziałowa Komisja Wyborcza.

§ 24

1. Kompetencje Rady Wydziału określają w szczególności przepisy Statutu.

2. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w ust.1, a także podejmuje inne działania wskazane w Statucie i Regulaminie; do jej kompetencji należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawie projektu Regulaminu Wydziału i dokonywanie jego zmian;

2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;

3) uchwalanie strategii Wydziału opracowanej przez Dziekana;

4) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidowania wewnętrznych jednostek organizacyjnych i struktur, na wniosek Dziekana lub kierownika jednostek organizacyjnych Wydziału lub struktur;

5) opiniowanie planu finansowego Wydziału;

6) monitorowanie działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;

7) monitorowanie organizacji badań naukowych na Wydziale;

8) ocenianie działalności Wydziału, rocznego sprawozdania Dziekana, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocenianie działalności Dziekana Wydziału;

9) wyrażanie opinii społeczności Wydziału w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana, kierowników jednostek wewnętrznych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady;

10) wyrażanie opinii w sprawie propozycji zasad rekrutacji na studia i limitów przyjęć,

11) wyrażanie opinii w sprawie zatrudnień na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego;

12) wyrażanie opinii w sprawie wniosku Dziekana o nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

3. Rada Wydziału podejmuje uchwały także w innych sprawach, w tym dotyczących aktów prawnych, związanych z oświatą i edukacją oraz ważnych wydarzeń społecznych.

§ 25

 1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20% składu Rady.

 2. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim Dziekan podaje do wiadomości na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku akademickim. Dopuszcza się zmiany w harmonogramie w uzasadnionych przypadkach. O takich zmianach Dziekan informuje z tygodniowym wyprzedzeniem.

 3. Dziekan powiadamia elektronicznie członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni przed tym terminem. Porządek obrad jest przedstawiony przez Dziekana w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Rada zatwierdza porządek przed rozpoczęciem obrad.

 4. W sytuacjach, kiedy nie było możliwe wcześniejsze złożenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad, członkowie Rady mogą przed zatwierdzeniem porządku obrad składać wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę.

 5. Decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje Rada Wydziału w głosowaniu jawnym.

 6. Udział członków Rady Wydziału w posiedzeniach Rady Wydziału jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu Rady Wydziału należy usprawiedliwić.

 7. Z każdego posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu przez Radę jest podpisywany przez Dziekana i osobę sporządzającą protokół. Protokoły posiedzeń Rady Wydziału są jawne. Protokół zwiera w szczególności opis przebiegu posiedzenia, syntetyczne streszczenie wystąpień.

 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami tego paragrafu stosuje się odpowiednio Regulamin Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 26

 1. Rada Wydziału może tworzyć komisje stałe lub komisje do wykonania określonego zadania.

 2. Członków komisji stałych Rada Wydziału wybiera na całą kadencję bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Wydziału.

Rozdział 6

KOMISJE WYDZIAŁU

§ 27

1. Dziekan powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisję Konkursową w liczbie pięciu osób, w której co najmniej jedna jest wskazana przez Radę Naukową Dyscypliny. Zadaniem komisji jest dokonywanie kwalifikacji kandydata na obsadzane w drodze konkursu stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale. Komisja ocenia dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny kandydata i przedstawia swoje wnioski Dziekanowi. W posiedzeniach Komisji biorą udział cztery osoby wskazane przez Przewodniczącego oraz 1 osoba spoza Wydziału. Komisja Konkursowa stanowi jednocześnie Komisję ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich.

2) Komisję Oceniająca w liczbie pięciu osób, której zadaniem jest dokonywanie okresowej oceny nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale.

3) Komisję Biblioteczną w liczbie pięciu osób, której zadaniem jest wspieranie kierownika Biblioteki Wydziałowej w uzupełnianiu zbiorów, wybór pozycji książkowych do zakupu i czasopism do prenumeraty przez bibliotekę Wydziału.

4) Komisję ds. Etyki Badań Naukowych w liczbie 5 osób.

2. Wszystkie komisje wymienione w ustępie 1, oraz ich przewodniczących Dziekan powołuje po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

3. W przypadku konieczności wyłączenia ze składu Komisji Konkursowej członka Komisji Dziekan powołuje innego członka spośród nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale.

Rozdział 7

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU

§ 28

 1. W strukturze Wydziału działa Biblioteka Wydziału.

 2. Biblioteka, o której mowa w ust. 1 jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.

§ 29

1. Zasady funkcjonowania Biblioteki określają odrębne przepisy i postanowienia.

2. Kierownika Biblioteki powołuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii podmiotu wskazanego w regulaminie systemu biblioteczno-informacyjnego.

Rozdział 8

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

§ 30

1. Pracą administracji Wydziału kieruje Dziekan.

2. Dziekan ustala zakres, formy i środki realizacji zadań przez administrację wydziałową.

3. W skład administracji Wydziału wchodzą: sekretariat ogólny, sekcja dydaktyczna, sekcja finansowa, sekcja gospodarcza, sekcja technik przetwarzania danych oraz inni pracownicy administracyjni, pełniący zadania związane z organizacyjnym, dydaktycznym i naukowym funkcjonowaniem Wydziału.

4. Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio kierownikowi sekcji gospodarczej.

5. Pracami poszczególnych sekcji i sekretariatu mogą kierować powołani przez Dziekana kierownicy.

§ 31

Sekcja finansowa prowadzi obsługę finansową Wydziału, związaną z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków, będących w dyspozycji Wydziału, zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

§ 32

Sekretariat ogólny zapewnia:

1) obsługę administracyjną Dziekana i Prodziekanów;

2) przygotowywanie posiedzeń Rady Wydziału;

3) przygotowywanie dokumentacji, dotyczącej spraw personalnych, awansów zawodowych;

4) obsługę spraw, dotyczące organizacji studiów doktoranckich aż do ich wygaszenia.

§ 33

1. Sekcja dydaktyczna prowadzi obsługę studentów studiów jednolitych, pierwszego i drugiego stopnia oraz pracowników i współpracowników Wydziału prowadzących zajęcia dydaktyczne.

2. Sekcja dydaktyczna podlega prodziekanowi do spraw studenckich.

3. Bezpośrednim przełożonym pracowników sekcji dydaktycznej jest kierownik sekcji, o ile zostanie powołany przez Dziekana.

§ 34

1. Sekcja Technik Przetwarzania Danych w szczególności zapewnia:

1) techniczne wspomaganie działalności dydaktycznej, naukowej, bibliotecznej oraz administracyjnej Wydziału w zakresie przetwarzania danych tekstowych, numerycznych, audio, wideo, foto, i innych;

2) rozwój infrastruktury technicznej Wydziału w tym systemów informatycznych i sieci komputerowej;

3) konsultacje w zakresie obsługi aparatury dydaktycznej i badawczej oraz oprogramowania komputerowego wykorzystywanego powszechnie na Wydziale.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Zmiany Regulaminu dokonuje się zgodnie z postanowieniami Statutu.