Zasady i przepisy

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pobierz Ustawę.pdf)

Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym o raz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z  3 czerwca 201 6 r. (poz. 882)  (pobierz Ustawa.pdf)

Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym o raz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pobierz: Ustawa.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 3 pażdziernika 2014 (pobierz: Rozporządzenie.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 pażdziernika 2015 (pobierz: Rozporządzenie.pdf )

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 26 września 2016
(pobierz Rozporządzenie.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 01.09.2011 (pobierz: Rozporządzenie.pdf)

AKTY PRAWNE po wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony)

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UCHWAŁA NR 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

UCHWAŁA NR 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r.w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW