Home | ARCHIWUM | Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 22 marca 2021 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb

screenshot from 2021 02 12 19 53 32Program ERASMUS+
www.erasmusplus.org.pl

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

WSTĘPNE ogólne zasady kwalifikacji KANDYDATÓW do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu

Rok akademicki 2021/2022

A. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

1. kraju programu należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania*, Węgry, Włochy;

2. studencie należy przez to rozumieć studenta lub uczestnika studiów doktoranckich (również uczestnika Szkół Doktorskich) Uniwersytetu Warszawskiego, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3. rezerwowej liście rankingowej należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus;

4. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów;

5. kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus.

6. stypendium Erasmus SMS – należy przez to rozumieć fundusze przeznaczone na koszty podróży i pokrycie różnic w kosztach utrzymania ponoszonych w czasie pobytu w uczelni zagranicznej.

B. OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

1. Kwalifikacja kandydatów w ramach pierwszej tury odbywa się w macierzystych jednostkach studenta.

2. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 9, pkt. 12, pkt. 15 i pkt. 16), którzy są studentami UW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zobowiązany do sprawdzenia zasad odnoszących się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus.

3. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

4. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest jedynie KANDYDATEM do stypendium do czasu:

a) opublikowania przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie Erasmus+ 2021; b) poinformowania Uniwersytetu Warszawskiego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) o przyznanych funduszach na rok akademicki 2021/2022;

c) pisemnego potwierdzenia o przyznanym stypendium wysłanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) na uniwersytecki adres poczty elektronicznej studenta.

Każda osoba, k t ó r e j p r z y z n a n o s t y p e n d iu m na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW).

5. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), ważną na rok akademicki 2021/2022.

6. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego z uczelnią zagraniczną języka wykładowego.

Wszystkie odstępstwa od umów zostaną ustalone z uczelnią zagraniczną w formie pisemnej (e-mailowej) i przekazane do BWZ wraz z protokołem postępowania kwalifikacyjnego.

7. W celu przeprowadzenia kwalifikacji Kierownik Jednostki Dydaktycznej /kierownik jednostki organizacyjnej (jeśli dotyczy) powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik danej jednostki UW, przedstawiciel Samorządu Studentów.

8. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów w poszczególnych jednostkach UW określa Komisja. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium Erasmus, uczelniach zagranicznych, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym (poziom znajomości np. B2, C1), wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe, składzie Komisji, trybie i terminie odwołań, zasadach uznania przedmiotów zewnętrznych będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.

9. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

a) średnia ocen (co najmniej 3,49), przy czym dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie w dniu składania podania;

b) znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.

10. Komisja może wyjątkowo podjąć decyzję o przyznaniu mobilności studentom, którzy posiadają średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki niższą niż 3,49. Studenci ci mogą zostać zakwalifikowani jako uczestnicy programu Erasmus z zerowym dofinansowaniem. Studentom zakwalifikowanym w początkowym okresie bez prawa do stypendium, stypendium może być przyznane na późniejszym etapie, o ile student osiągnie przed wyjazdem średnią 3,49 oraz UW będzie posiadał fundusze w projekcie, w ramach którego finansowana jest dana mobilność.

11. Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów. Podejmując decyzję, Komisja kieruje się także wskazaniami zagranicznej uczelni partnerskiej co do wymaganego przez nią dokumentu potwierdzającego właściwy poziom znajomości właściwego języka.

12. Ze względu na konieczność przedstawienia średniej za co najmniej jeden ukończony rok akademicki, w kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów drugiego stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci Szkół Doktorskich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku pierwszego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole. Uczestnicy Szkół Doktorskich są uprawnieni do udziału w kwalifikacji prowadzonej przez dowolną jednostkę organizacyjną UW, o ile:

a. jednostka organizacyjna prowadząca kwalifikację wyrazi na to zgodę, poprzez wprowadzenie właściwego zapisu w szczegółowych zasadach kwalifikacji; b. międzyinstytucjonalna umowa Erasmus+ dotyczy wymiany studentów trzeciego stopnia studiów oraz właściwej dyscypliny naukowej;

c. posiadać będą pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe uczestnika Szkoły Doktorskiej jest koordynator ds. mobilności powołany przez Dyrektora lub w przypadku niepowołania koordynatora – Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

13. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Stypendium Erasmus może zostać przyznane od 1 października z zachowaniem zasady minimalnego okresu mobilności wymienionego w pkt. 23. W związku z tym studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia powinni być kierowani na studia zagraniczne w semestrze letnim.

14. Doktoranci (jako studenci trzeciego stopnia studiów) mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną na piśmie z promotorem naukowym i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej (jeżeli dotyczy) oraz między uczelniami. Minimalna liczba punktów ECTS to co najmniej 10 na semestr.

15. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

16. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.

17. Zgodnie z „Przewodnikiem dla użytkowników systemu ECTS 2015” studenci pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na semestr.

3

18. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus.

19. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

20. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci, którym zostały już wcześniej przyznane mobilności w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów za granicą, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24.W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę, przy czym okresy wyjazdów nie mogą się pokrywać.

21. Każdy student złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności”, tzn. czy do dnia kwalifikacji był uczestnikiem programu LLP Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, jako student Uniwersytetu Warszawskiego lub innej, polskiej lub zagranicznej, uczelni.

22. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90 dni), maksymalny – 11 miesięcy (330 dni), z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

23. Studentowi może zostać „przyznana mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów (I, II lub III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu studiów (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji).

24. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich „kapitał mobilności” wynosi 24 miesiące (720 dni). W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności za granicą zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji).

25. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.

26. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za jego zgodą za granicę na część studiów bez stypendium Erasmus.

27. Student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. “cudzej umowy”, tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta. Ze względu na brak umów w programie Erasmus wyjątek stanowią doktoranci Szkół Doktorskich, którzy mogą korzystać z „cudzych umów” na zasadach określonych w pkt. 12.

28. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) lub kierownika jednostki organizacyjnej (jeżeli dotyczy), w której student realizuje studia. Od decyzji KJD lub kierownika jednostki organizacyjnej (jeżeli dotyczy) przysługuje odwołanie do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów (Regulamin studiów UW – art. 9 ust. 3).

29. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację wyłącznie w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Zaleca się, aby Komisje zarezerwowały co najmniej jedno miejsce dla studentów studiów międzyobszarowych. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co studenci danej jednostki.

30. Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 22 marca 2021 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia Komisje przekażą do BWZ UW skany protokołów postępowania kwalifikacyjnego z załączonymi:

a) listą rankingową wstępnie zakwalifikowanych studentów (na liście należy wskazać średnią ocen każdego studenta) ,

b) rezerwową listą kandydatów,

c) listą studentów, którzy przystąpili do kwalifikacji, ale nie zostali umieszczeni ani na liście studentów zakwalifikowanych ani na liście rezerwowej.

Formularze „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” będą dostarczone w terminie późniejszym, po ostatecznym zakwalifikowaniu kandydatów do stypendium.

Skany protokołów wraz listami należy przesłać na adres: erasmusbwz@uw.edu.pl . Lista rankingowa po zakończeniu kwalifikacji powinna być wygenerowana z systemu USOSweb w Excel (na liście należy wskazać średnią ocen każdego studenta).

31. Zgodnie z wymogami programu Erasmus+ Komisje zobowiązane są do przechowywania przez okres 8 lat od daty kwalifikacji, dokumentów wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, w formie papierowej lub w formie skanu. Komisja nie ma takiego obowiązku, jeżeli proces kwalifikacji jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu USOSweb.

32. Kandydatom zgłoszonym do 22 marca 2021 r. będzie przyznane stypendium Erasmus zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej, o ile FRSE przyzna UW wystarczające środki.

33. W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. okresu wypłaty stypendium, przy czym najważniejsze kryterium w przyznawaniu stypendium będzie stanowić średnia. Studentom, którzy nie otrzymają stypendium z projektu KA131/2021 może zostać zaproponowane finansowanie na wyjazd w semestrze zimowym na zasadach projektu KA103/2019 (2019-1-PL

KA103 – vide www.bwz.uw.edu.pl). W związku z brexitem studentom zakwalifikowanym do uczelni w Wielkiej Brytanii będzie przyznane stypendium wyłącznie z projektu KA103/2019 (2019-1-PL-KA103-061603).

34. Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni i zgodnie z ostateczną decyzją Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania, z zastrzeżeniem pkt. 32 oraz 33.

35. Decyzja w sprawie organizacji kolejnej tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersyteckiej, koordynowanej przez BWZ) zostanie podjęta w czerwcu 2021 r. i dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2021/22.

36. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium Erasmus, rezygnuje z wyjazdu, koordynator ds. mobilności zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium Erasmus według zasad ogólnych. Komisja sporządzi szczegółową listę rankingową rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus.

37. Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od grupy krajów wyjazdów na studia i zostanie podana przez BWZ po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez FRSE wysokości przyznanych UW funduszy.

5

38. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w wyznaczonym przez BWZ terminie, po ogłoszeniu zasad przez FRSE.

39. Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z niepełnosprawnością, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do testu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus. Studenci, którzy przed wyjazdem wypełnią test OLS na poziomie C2 są zwolnieni z obowiązku wypełnienia testu OLS po zakończeniu mobilności.

40. Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW uzgodnią obowiązkowo oraz z należytą starannością elektroniczne Porozumienie o programie studiów (e-Learning Agreement – e-LA) z uwzględnieniem różnic programowych. Skierowanie studenta na część programu studiów do uczelni zagranicznej nie może skutkować przedłużeniem okresu studiów na UW ani wpływać na pozbawienie prawa do dyplomu z wyróżnieniem i nagrody materialnej (Regulamin studiów UW – art. 52 ust. 4 i 5).

W jednostkach, które nie posiadają koordynatora ds. mobilności, e-LA musi zatwierdzić KJD / kierownik jednostki organizacyjnej.

Zatwierdzenie LA/e-LA przez koordynatora ds. mobilności lub inną uprawnioną do tego osobę oznacza, że studentowi przysługuje pełne i automatyczne uznanie i zaliczenie wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z Kartą Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego – ECHE (http://bwz.uw.edu.pl/wp

content/uploads/sites/358/2021/01/ECHE-Principles-tylko-na-www-bwz.pdf).

41. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/ semestru/ trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2021/2022. W dniu podpisywania umowy stypendialnej student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co najmniej przez koordynatora ds. mobilności.

42. Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie informacji i wytycznych przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dzień ich publikacji przez Uniwersytet Warszawski.

43. Wszelkie zmiany i u z u p e ł n i e n i a warunków ogólnych, warunków wstępnej kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie internetowej BWZ w formie komunikatów oraz w formie kolejnych punktów niniejszych zasad ogólnych kwalifikacji, ze wskazaniem daty ich publikacji, zaczynając od punktu nr 45, po ich zatwierdzeniu przez Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia.

44. Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

44.1. Administratorem danych osobowych kandydatki/ kandydata oraz stypendystki/ stypendysty jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul.

6

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wybierając jedną z form kontaktu znajdującą się na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/ .

44.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

44.3 Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie Erasmus+.

44.4 Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydata/ kandydatki stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane zakwalifikowanych stypendystów będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Uniwersytet Warszawski umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją (NA) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Erasmus+ – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

44.5 Podanie danych przez kandydata/ kandydatkę do stypendium jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie danych przez zakwalifikowanych stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło być wypłacone.

44.6 Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (operator programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student został zakwalifikowany na część studiów za zagranicą.

44.7 Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania przez UW pisma FRSE zamykającego rozliczenie projektu KA131/2021 lub KA103/2019, tj. najpóźniej do 31.12.2028 r.

44.8 Stypendystka/ stypendysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydat/ kandydatka ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres erasmusbwz@uw.edu.pl .

44.9 Kandydat/ kandydatka/ stypendystka/ stypendysta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/ jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zatwierdził dnia 09.02.2021 r.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

* FRSE przekazała informację, że stypendia Erasmus mogą być przyznawane na wyjazdy studentów/doktorantów do uczelni w Wielkiej Brytanii tylko do końca trwania projektów, które uzyskały fundusze w latach 2014-2021. W przypadku UW oznacza to, że projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna – KA103/2019” zakończy się w maju 2022 roku. Studenci mogą zatem być kwalifikowani do uczelni brytyjskich jedynie na wyjazdy w semestrze zimowym.

7

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap