Home | ERASMUS + | Erasmus+ : spis wymaganych dokumentów

Erasmus+ : spis wymaganych dokumentów

Wszystkich kandydatów obowiązuje złożenie dokumentów oraz rejestracja w systemie USOSweb

  • podanie do Dziekana ds. studenckich;
  • zaświadczenie  o średniej z poprzedniego roku akademickiego (wydaje dziekanat);
  • CV wg wzoru Europass (wersja polska);
  • list motywacyjny (wydrukowany z USOSweb; wersja polska);
  • dokumenty  potwierdzające poziom znajomości języka obcego (potwierdzenie zdania egzaminu uniwersyteckiego, certyfikat językowy, poświadczenie biegłości językowej, w ostateczności oświadczenie o znajomości języka wraz z informacją o poziomie);
  • Wykaz przedmiotów, na które kandydat chce uczęszczać w jednostce przyjmującej – proponowana tabela zastąpień podpisana przez koordynatora (koordynatorów) modułu (modułów);        Informacja o tym kto jest kierownikiem specjalności  – w przypadku konieczności komunikowania się z nim w przyszłości.

Dokumenty w  „koszulkach”  należy składać w pokoju 114 bądź pozostawiać w teczce ERASMUS (na portierni). Przypominamy, że przyjmujemy tylko KOPIE  dokumentów.

Studenci z innych jednostek, którzy ubiegają się o wyjazd w ramach umów Wydziału Pedagogicznego powinni dodatkowo przedstawić pisemną zgodę koordynatora jednostki macierzystej na realizację studiów częściowych w ramach oferty przedmiotowej jednostki partnerskiej. Przedłożona przez nich opinia może być napisana przez pracownika naukowego jednostki macierzystej.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW