Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Mazowiecki Kongres Edukacji – opis sesji

 

 

 

SESJE PLENARNE (Sesja 1,  4,  9)

Sesja plenarna – dyskusja panelowa 1

Pytanie o przyszłość edukacji: organizacja systemu edukacji

Spotkanie poświęcone wybranym problemom systemu kształcenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem trudności, wynikających z prawnych, organizacyjnych i politycznych ram funkcjonowania oświaty, a także z wyzwań, związanych ze zmieniającymi się realiami życia społecznego. W panelu biorą udział politycy oświatowi i badacze edukacji.


Sesja plenarna – dyskusja panelowa 2

Pytanie o przyszłość szkoły: organizacja kształcenia szkolnego – inspiracje społeczne

Dyskusja wokół zagadnień, związanych z organizacją kształcenia i codziennym życiem szkolnym, odwołująca się do różnych modeli instytucji edukacyjnych. W panelu biorą udział osoby zarządzające oświatą, placówkami edukacyjnymi, publicznymi i niepublicznymi.

 

Sesja plenarna – dyskusja panelowa 3

Pytanie o przyszłość kształcenia nauczycieli: organizacja kształcenia nauczycieli – inspiracje uniwersyteckie

Sesja poświęcona refleksji nad praktyką kształcenia nauczycieli, zwłaszcza w uniwersytecie. Dyskusji poddane zostaną zasady, organizacja i kultura edukacji nauczycielskiej w środowisku uniwersyteckim, które z racji wielodyscyplinarności i różnorodności praktyk stanowi szczególne miejsce przygotowania zawodowego nauczycieli. W panelu biorą udział osoby, organizujące kształcenie nauczycieli na UW oraz przedstawiciele instytucji zewnętrznych, zajmujących się organizacją kształcenia i wychowania. 

SESJA 2: Piątek 12:00-13:30

 

Lider na trudne czasy  (wykład) 

Joanna Madalińska-Michalak 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego/Katedra Dydaktyki i Pedeutologii

Wykład poświęcony problematyce przywództwa w szkole w czasach kryzysu i niepewności, prowadzi do odpowiedzi na pytanie o to, jakich dyrektorów – liderów potrzebujemy teraz i w przyszłości. Sprawą podstawowej wagi są relacje szkoły z jej otoczeniem, relacje między dyrektorem szkoły i nauczycielami oraz relacje nauczycieli między sobą, uczniami i rodzinami uczniów. Jakość tych relacji sprzyja koncentrowaniu się na wartościach szkoły.

 

Rola i zadania szkoły w kreowaniu środowiska otwartego na różnorodność (wykład interaktywny) 

Beata Rola 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie 

Prezentacja form i metod pracy, sprzyjających budowaniu tolerancji i akceptacji dla różnorodności. Inspiracja grona nauczycielskiego do poszerzenia działań profilaktycznych na poziomie szkoły oraz klasy. Przedstawienie możliwości realizacji wybranych metod pracy oraz działań, wykorzystywanych we wdrażaniu programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły oraz programu wychowawczego klasy w celu budowaniu idei szkoły otwartej dla wszystkich. 

Czy to już depresja? Kluczowe objawy, etapy i formy pomocy dziecku i nastolatkowi (warsztaty z wykładem)

Justyna Kurtyka-Chałas 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne w podejmowaną problematykę – omówienie charakterystyki, zapoznanie uczestników (rodziców, nauczycieli) z rozpoznawaniem podstawowych objawów depresji u dzieci i młodzieży. Omówione zostaną również etapy pomocy dziecku/ nastolatkowi. 

 

Czy szkoła lubi rutynę? (zajęcia warsztatowe) 

 Iwona Kołodziejek 

Szkoła Edukacji PAFW i Uniwersytet Warszawski

Oryginalność i kreatywność to cechy szkolnej lekcji, które wydają się w powszechnej opinii cenione bardziej niż rutyna i powtarzalność. Czy słusznie? Podczas warsztatów zastanowimy się, jakie modele lekcji sprzyjają uczeniu się i budowaniu w klasie dobrej atmosfery. Warsztaty pomogą rozwinąć kompetencje związane z kierowaniem klasą.

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w edukacji wczesnoszkolnej (wykład) 

Beata Katarzyna Jędryka

Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Przedstawienie podstawowych zasad dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji w klasach I – III. Wyjaśnienie różnic między językiem ogólnym, szkolnym oraz językiem edukacji. Prezentacja zarysu programu do nauczania języka polskiego jako obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Języki obce i uczniowie z ADHD i dysleksją (warsztat)

Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem specyficznych trudności w uczeniu się, a w szczególności ADHD i dysleksji, czym się objawiają w języku pierwszym i jak mogą wpłynąć na naukę języka obcego. Omówione zostaną również rekomendowane podejścia w nauczaniu uczniów z ADHD i dysleksją, w tym jak mogą być wykorzystywane w klasach z dużą liczbą studentów. Prowadzący odniesie się do najnowszych badań, w tym swoich, oraz doświadczeń jako uczeń i nauczyciel z ADHD i dysleksją. 

 

Jak budować myślącą klasę na lekcjach matematyki?  (zajęcia warsztatowe) 

Beata Kotarba, Beata Ordakowska-Szumska, Agnieszka Sułowska 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Edukacji PAFW 

Zapraszamy na warsztaty, na których poznasz system pracy metodą Myślącej Klasy stworzony przez doktora Petera Liljedahla z Uniwersytetu w Vancouver. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania: Jakie modyfikacje wprowadzić na lekcjach, aby uczniowie zaangażowali się w rozwiązywanie zadań już od pierwszej minuty, uczyli się wzajemnie od siebie, a przede wszystkim zaczęli myśleć? Na warsztatach dowiesz się, jak rozpoczynać lekcję, jak zaaranżować przestrzeń klasową, jak dobierać uczniów do grup oraz jak reagować na pytania uczniów, aby podtrzymywać ich myślenie i zaangażowanie.

 

Otwarta szkoła. O koniecznej współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami kultury  (debata panelowa)

Marta Rakoczy 

Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 

Szkoła, choć ma reprezentować świat publiczny i do niego wprowadzać, jednocześnie nie ma z nim wiele albo zgoła nic wspólnego. Co możemy zrobić, by otwierać szkołę na to, co wartościowe w życiu społecznym? Podczas debaty – wraz z edukatorami, akademikami, przedstawicielami świata kultury i aktywistami, działającymi na rzecz lepszej, bardziej wszechstronnej i prospołecznej edukacji – porozmawiamy o warunkach istnienia szkoły otwartej, współpracującej z innymi instytucjami życia publicznego, inspirującej je i przez nie inspirowanej, a także o jej możliwych realizacjach i szansach oraz o tym, w jaki sposób mogłaby ona wzmacniać nauczycieli i ich zawodową pozycję.

 

Techniki redukcji stresu (zajęcia warsztatowe)  

 Zuzanna Wojciechowska 

Wydział Pedagogiczny/ Zakład Edukacji Ustawicznej i Andragogiki/ Uniwersytet Warszawski

Przedmiotem zajęć jest edukacyjny wymiar teorii relaksacyjnych i badań naukowych nad relaksacją. Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umożliwiającej zrozumienie problemów związanych z doświadczaniem sytuacji stresu, a także reakcji stresowej i korzyści płynących z reakcji relaksacyjnej. Przedmiotem części warsztatowej są klasyczne metody relaksacyjne oraz metody współczesne, służące redukcji stresu.

SESJA 3: Piątek 14:15 – 15:45

 

Profesjonalna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w szkole szansą na skuteczne wsparcie uczniów (zajęcia warsztatowe)

Aleksandra Jasińska-Maciążek, Karina Porębska, Roman Dolata, Iwona Jabłonka  

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Diagmatic, ZSP 14 Kraków

 

Uczestnicy warsztatów poznają narzędzia profesjonalnej diagnozy funkcjonowania psychospołecznego uczniów i zobaczą, jakie korzyści daje ich stosowanie w szkołach. Zapoznają się z Baterią Testów Diagmatic, pozwalającą badać najistotniejsze obszary funkcjonowania ucznia. Wcielą się w rolę diagnozowanego ucznia oraz specjalisty, prowadzącego diagnozę. Na przykładzie diagnoz szkolnych z “Ostrołęckiego obserwatorium oświatowego” zobaczą, jak można wykorzystać wyniki diagnoz w planowaniu pracy wychowawczej.

 

Misja Mars, czyli kilka słów o gamifikacji na przedmiotach przyrodniczych   (zajęcia warsztatowe )

Anna Grzybowska, Justyna Kamińska, Dariusz Brzuska 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

Przedstawimy metodę gamifikacji – jej zastosowanie, zalety i potencjalne zagrożenia. Omówimy, w jaki sposób gamifikacja może być stosowana w celu zwiększenia efektywności nauczania i motywacji uczniów. Zagramy w bezpłatną grę edukacyjną „Misja Mars – wyzwania i rozwiązania”, opracowaną w międzynarodowym projekcie Future Space. Dowiemy się, jak można wykorzystać tę grę i w jaki sposób zorganizować lekcje o tematyce kosmicznej, zawierające elementy gamifikacji. Dodatkowo poznamy narzędzia TIK, które wspomagają prowadzenie gry, ale również mogą być użyte w czasie innych zajęć w celu zwiększenia aktywności uczniów przy jednoczesnym kształceniu kompetencji XXI wieku.

 

Dobro się stanie w dobrostanie. Od relacji do motywacji ( zajęcia warsztatowe połączone z wykładem)

Izabella Gorczyca, Joanna Górecka

No Bell Szkoła Podstawowa Montessori 

 

Edukacja bez relacji? Czy jest możliwa? Każdy odpowie, że jest możliwa. Ale czy chcemy dla dzieci wojskowej musztry, dyscypliny i tego, by wychowywały się one w kulturze strachu? Czy chcemy, by kij i marchewka były narzędziami współczesnych nauczycieli? Uświadomimy uczestnikom, jaki wpływ na efektywność kształcenia ma relacja, jaką budują z uczniami. Wyposażamy w wiedzę z zakresu “edukacji w relacji”. Zwiększymy świadomość na temat roli relacji w procesie nauczania. Rozwiniemy umiejętności w zakresie budowania dobrych relacji z uczniami. Zapoznamy ze skutecznymi strategiami pomocnymi w budowaniu zespołu klasowego. 

 

Uchodźcy i migranci w świetle ostatnich kryzysów migracyjnych. Zrozumieć sytuację  (konwersatorium)

Paweł Cywiński 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Dyskusje na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego zostały w ostatnich latach upolitycznione i zdominowane przez liczne stereotypy. Zajęcia mają na celu wprowadzić słuchaczy w podstawową wiedzę na temat tego, kim są uchodźcy w Polsce i na świecie, jakie przysługują im prawa, czym charakteryzują się obecne kryzysy migracyjne (na Morzu Śródziemnym, na granicy polsko-białoruskiej, w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę) oraz jak powinno się o nich mówić w sposób odpowiedzialny. Dzięki temu słuchacze i słuchaczki zdobędą kompleksową pigułkę wiedzy, pozwalającej lepiej zrozumieć jeden z najważniejszych tematów współczesnej globalizacji, by móc jeszcze skuteczniej na jego temat nauczać.

 

Gramatyka bez luk (zajęcia warsztatowe)

Małgorzata Molska, Dorota Padzik 

Wydział Neofilologii, Instytut Romanistyki- Zakład Dydaktyki Języków romańskich Uniwersytetu Warszawskiego

 

W czasie warsztatu zostaną przedstawione konkretne ćwiczenia językowe, wspierające nauczycieli w skutecznym nauczaniu gramatyki, a uczniów w rozwijaniu swojej autonomii. Wśród proponowanych rozwiązań dydaktycznych pojawią się ćwiczenia, stwarzające okazje do współpracy uczniów (co w postpandemicznych czasach stanowi dla nich wyzwanie), do indukcyjnego odkrywania zasad i reguł gramatycznych oraz kreatywnego tworzenia treści językowych.

 

Rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w programie Klub Młodego Odkrywcy koordynowanym przez CNK  (zajęcia warsztatowe) 

 Zuzanna Michalska, Małgorzata Ratkowska, Agata Równy i Sylwia Jędra 

Centrum Nauki Kopernik

 

Program Klub Młodego Odkrywcy koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik to zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci i młodzież poznają świat i rozwijają kompetencje przyszłości poprzez wspólne, osobiste eksperymentowanie. Nie ma ocen, można się mylić i nie trzeba mieć odpowiedzi na wszystko. Uczestnicy doświadcz,ą czym jest uczenie się przez eksperymentowanie i dlaczego warto je stosować. 

 

Zastosowanie technik i narzędzi coachingowych w praktyce edukacyjnej (zajęcia warsztatowe) 

Katarzyna Rychlicka-Maraszek 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

 

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się ze specyfiką i założeniami coachingu oraz stosowanymi przez coachów metodami pracy indywidualnej i grupowej. Zapoznanie z technikami i narzędziami pracy, które mogłyby nie tylko wzbogacić warsztat uczestnika i uzupełnić repertuar stosowanych w procesie nauczania technik, ale też wspomóc nauczyciela/edukatora/prowadzącego zajęcia w pracy nad własnym samorozwojem.

 

Czy można nauczać o Europie Środkowo-Wschodniej bez stereotypów? (zajęcia warsztatowe) 

Spasimir Domaradzki 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego / Katedra Prawa i

Instytucji Unii Europejskiej

Przedstawienie problematyki stereotypowego przedstawiania Europy Środkowo-Wschodniej w procesie dydaktycznym oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznyc,h pozwalających na nauczanie bez powielania uprzedzeń. Podczas zajęć uczestnikom zostaną zaproponowane narzędzia dydaktyczne, mogące stanowić podstawę alternatywnego przedstawiania Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak uaktywnić języki w szkole: Narzędzie schoolU.uw.edu.pl dla uczniów, nauczycieli i rodziców (zajęcia warsztatowe)

Danua Romaniuk, Anna Wtalewska 

Centrum Kształcenie Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Celem nadrzędnym zajęć jest promocja wielojęzyczności i różnojęzyczności oraz współpracy międzynarodowej. Celem bezpośrednim jest prezentacja strony schoolU.uw.edu.pl jako pomocy dla uczniów i rodziców z Ukrainy, Białorusi oraz ich nauczycieli. Narzędzie jest także adresowane do uczniów szkół i nauczycieli, posługujących się językiem polskim jako ojczystym i wspiera kompetencje językowe i plurilingwalne.

 

SESJA 6: Sobota 10:00 – 11:30

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przedmiotu “Wiedza o społeczeństwie” 

(zajęcia warsztatowe)

Marta Witkowska 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Praca nauczyciela z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest dużym urozmaiceniem dla uczniów, jest ułatwieniem dla nauczyciela, ale musi być dobrze zastosowana. Same prezentowanie filmów uczniom jest metodą zniechęcającą i jest negatywnie oceniane przez nich. Zaprezentowanie atrakcyjnych metod aktywizacji uczniów z wykorzystaniem dostępnych, prostych narzędzi i aplikacji multimedialnych. Zainspirowanie grona nauczycielskiego do poszerzenia stosowanych technik pracy warsztatowej z uczniami.

 

Osoba nieheteroseksualna i transpłciowa w wieku szkolnym (wykład i dyskusja)

Jacek Kochanowski 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Problematyka seksualności dzieci w wieku szkolnym jest wciąż tabuizowana mimo jednoznacznych badań seksuologicznych, pokazujących, że wsparcie dla rozwoju psychoseksualnego dziecka w okresie dorastania jest fundamentalnie ważne z perspektywy jego holistycznego rozwoju i przygotowania do dorosłego życia. Przedstawione zostaną główne problemy psychologiczne i społeczne związane z rozwojem psychoseksualnym dziecka nieheteroseksualnego lub transpłciowego w wieku szkolnym. Zaprezentowanie badań socjologicznych na ten temat i przedstawienie problematyki wsparcia takiego dziecka przez środowisko rodzinne i środowisko szkolne.

 

Czy można “źle” myśleć? (dociekania filozoficzne metodą P$C oraz Lego logos)

Dominika Depta-Marel 

Uniwersytet Warszawski /Społeczna Szkoła Podstawowa 16 STO

Dlaczego “myślenie” doprowadziło Stonogę do śmierci? Odpowiedź na to pytanie będą zadawać sobie uczestnicy warsztatów, po przeczytaniu Bajki “Stonoga”. Przeczytany tekst oraz wspólna dyskusja skłoni uczestników do refleksji nad tym, czym jest myślenie. Uczestnicy za pomocą klocków Lego będą starali się przedstawić “myślenie”.

 

Jak uczyć się języków obcych w XXI w? zajęcia warsztatowe

Anna Antoniuk, Magdalena Olpińska 

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Nikogo chyba dzisiaj nie trzeba specjalnie przekonywać, że znajomość języków obcych we współczesnym świecie, także w Polsce, stała się jedną z podstawowych kompetencji ludzi i koniecznością zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nauczanie języków obcych stało się powszechne, czy jednak jest ono skuteczne? Odpowiedzi na pytanie o skuteczność metod nauczania języków obcych mogą pomóc udzielić badania neurolingwistyczne. 

 

 

Formy słuchania a komunikacja i budowanie relacji  (warsztat z elementami wykładu konwersatoryjnego)

Małgorzata Przanowska 

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dobra komunikacja sprzyja budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących obie strony relacji. Podstawą komunikacji jest umiejętność słuchania. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych. Przedstawiona zostanie autorska koncepcja rozumienia słuchania (akuologia). 

 

Komunikacja międzykulturowa – krótkie wprowadzenie (zajęcia warsztatowe)

Hanna Rubinkowska-Anioł, Marta Widy-Behiesse  

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Warsztaty będą krótkim wprowadzeniem do rozpoznawania różnic kulturowych, wynikających z przynależności do różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych ze wskazaniem na to, jakie techniki i sposoby działania mogą być pomocne przy budowaniu relacji społecznych o charakterze międzykulturowym. Zajęcia ukażą istotność i przydatność kompetencji, związanych z komunikacją międzykulturową we współczesnym świecie.

Od  Janusza Korczaka do edukacji międzykulturowej. Propozycja lekcji wokół książki “Mośki, Joski i Srule” Janusza Korczaka (seminarium/ konwersatorium)

Wojciech Lasota 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Seminarium ma na celu zainteresowanie nauczycieli perspektywą wykorzystania biografii i myśli Janusza Korczaka w kontekście edukacji międzykulturowej. Wskazanie, w jaki sposób rozmowa o żydowskich dzieciach, którymi zajmował się Korczak ponad sto lat temu, może kierować w stronę międzykulturowych dylematów nowoczesności. Zaprezentowanie książki “Mośki, Joski i Srule” Janusza Korczaka służy poznaniu żydowskiego dziedzictwa Polski od niekonwencjonalnej strony, a w głębszej warstwie jest to punkt wyjścia do współczesnych odniesień i rozmowy z dziećmi o różnorodności kulturowej, religijnej, językowej, ale też różnicach indywidualnych.

 

Zdrowie psychiczne i seksualne uczniów (warsztaty) 

Zbigniew Izdebski, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Katarzyna Staciwa

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Celem warsztatu będzie określenie czynników, mających znaczenie dla jakości zdrowia psychicznego i seksualnego uczniów i uczennic z uwzględnieniem zagadnienia tożsamości płciowej. Współcześnie dojrzewanie przebiega w nieco innych warunkach i podlega innych wpływom, niż miało to miejsce jeszcze 20 lat temu. W rezultacie mamy do czynienia z pojawieniem się nowych trudności, dotykających młode osoby w skali wcześniej nieobserwowanej. Podczas warsztatu podejmiemy próbę zdefiniowania nowego kontekstu dojrzewania psychoseksualnego i jego konsekwencje dla funkcjonowania środowiska szkolnego oraz wypracowanie podstawowych sposobów wspierania młodych osób. Uzupełnimy wiedzę o zagadnienia, związane ze zdrowiem psychicznym, czynnikami wpływającymi na pogorszenie zdrowia oraz diagnozowaniem stanów wymagających interwencji – w szczególności objawów depresji, zaburzeń lękowych oraz zastanowimy się, w jaki sposób przeciwdziałać zachowaniom samobójczym. Przedstawimy kwestie związane z wykorzystaniem seksualnym dzieci w cyberprzestrzeni: zachowanie vs. CSAM (Child Sexual Abuse Material) oraz materiały generowane przez dzieci i młodzież  jako doświadczenia Dyżurnet NASK (zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie). Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:  kiedy i jak reagować? Omówiona zostanie także rola przedmiotu “Wychowanie do życia w rodzinie” w promocji zdrowia.

SESJA 7: Sobota 12:00 – 13:30

 

Czytać czy nie czytać… O pożytkach płynących z czytania   (wykład/ prelekcja)

Magdalena Trysińska 

Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

Podczas wykładu przedstawione zostaną korzyści, wynikające z czytania. Podstawę rozważań stanowią badania neurolingwistyczne, pokazujące, że czytanie wpływa na rozwój empatii, zdolności językowych, pomaga rozwijać teorię umysłu, tworzy pomost między pokoleniami, opóźnia procesy degeneracyjne mózgu i wiele innych. Wiedza zdobyta podczas wykładu będzie przydatna zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. 

Co zrobić, by kaganiec oświaty nie stał się kagańcem? O lekcjach języka polskiego (zajęcia warsztatowe)

Anna Grzywacz 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO

Bunt, niezgoda, błąd nie są dobrze widziane w szkole. Próbuje się je wyrugować indywidualnie i systemowo. A to przecież one tworzą kulturę i niosą ze sobą postęp. W jaki sposób we współczesnej szkole można znaleźć dla nich miejsce? Co zrobić, by lekcje polskiego nie były jedynie odkurzaniem tekstów napisanych przez ludzi, którzy nie żyją już od 200, 300 czy 500 lat. Zapraszam na spotkanie – wymianę doświadczeń, sposobów, pomysłów na lekcje języka polskiego, które będą aktualne i ważne dla współczesnych uczniów.

 

Współpraca nauczyciela z psychologami  (zajęcia warsztatowe)

Grażyna Katra 

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

Celem zajęć jest identyfikacja oczekiwań nauczycieli wobec psychologa szkolnego oraz przybliżenie roli psychologa w instytucji oświatowej, jak również zwrócenie uwagi na czynniki, wpływające na jego pracę

 

Wsparcie realizacji potrzeb nastolatków na lekcjach języka obcego. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli (wykład z elementami warsztatu)

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek 

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Wsparcie nauczycieli języków  obcych w realizacji potrzeb i oczekiwań ich uczniów, poprzez zaprezentowanie praktycznych wskazówek i rozwiązań, umożliwiających skuteczne uwzględnienie potrzeb nastolatków podczas lekcji języka obcego. Przedstawiona zostanie koncepcja Michela Fize oraz Marshalla  Rosenberga. Niezaspokojenie głównych potrzeb nastolatków prowadzi do konfliktów, a nawet do zachowań agresywnych. Natomiast wsparcie nastolatków w spełnieniu potrzeb, sprawia, iż są bardziej skłonni do współpracy i podejmują działania, sprzyjające własnemu rozwojowi.

 

Moje zielone miasto – jak czynić miasto zdrowszym i lepiej funkcjonującym 

(wykład z próbą aktywizowania grupy)

Bożena Kicińska 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Celem zajęć będzie przekonanie uczestników, że tworzenie nawet małych obiektów zieleni w mieście daje wiele korzyści dla mieszkańców miasta (przez poprawę warunków odczuwalnych) i jego władz (przez zmniejszenie kosztów rozwiązywania różnych problemów środowiskowych). Przedstawione zostaną także różne możliwości wprowadzania w życie pomysłów, dotyczących takich obiektów – pomysłów, będących efektem indywidualnych działań obywatelskich czy wypracowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

Miasto jako poligon do nauki podstaw geologii (spacer tematyczny)

Irena Tsermegas 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Zajęcia zaplanowano w formie spaceru po najbliższej okolicy Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Ich celem jest wykorzystanie elementów kamiennych obecnych w architekturze Warszawy (bruk, okładziny ścian budynków, cokoły pomników itp.) do nauki rozpoznawania podstawowych typów skał. Taka forma zajęć może służyć jako uzupełnienie do lekcji, prowadzonej w warunkach kameralnych i  pozwala na większe zaangażowanie uczestników.

Opowiadanie baśni- okazja do budowania więzi i rozmowy o problemach dzieci (warsztaty)

Anna Skowrońska

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Opowiadanie baśni ma ogromny potencjał w docieraniu do przeżyć dzieci, a także w dawaniu dzieciom wsparcia w trudnych sytuacjach. Opowieść nie “odziera” dziecka z intymności, problem jest przedstawiony za zasłoną metafory, co ułatwia rozmowę na ten temat. Zaprezentowanie opowieści “”Zielony i Nikt” Małgorzaty Strzałkowskiej. 

 

O języku lektur szkolnych inaczej (panel dyskusyjny)

Elżbieta Wierzbiucka-Piotrowska, Elżbieta Brandeburska, Iwona Burkacka, Marta Falkowska, Agnieszka Marcinkiewicz, Regina Nagadowska, Joanna Wenek, Łukasz Wnuk 

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski/Instytut Języka Polskiego

Pokazanie, że lektury szkolne mogą być idealnym punktem wyjścia do poznania istoty języka, docenienia jego roli w poznawaniu świata, w podtrzymywaniu relacji międzyludzkich oraz w zrozumieniu praw, rządzących życiem społecznym. W panelu zostaną przedstawione pomysły na analizę językową wybranych fragmentów lektur szkolnych z wykorzystaniem metodologii stosowanej we współczesnym językoznawstwie, która pozwoli na  podejście do utworów literackich nowocześniejsze niż tradycyjne. 

 

Kształtowanie kompetencji społecznych w edukacji domowej (zajęcia warsztatowe z dyskusją) 

Leszek Olpiński 

Fundacja ParoKrok

Zajęcia skupią się na przedstawieniu szans i zagrożeń w kształtowaniu kompetencji społecznych dzieci, korzystających z edukacji domowej. Wątpliwości dotyczące funkcjonowania dzieci w edukacji domowej zostaną zestawione z doświadczeniami, związanymi z kompetencjami społecznymi dzieci, uczących się w szkole publicznej i edukacji domowej. Przedstawione zostaną szanse, wynikające z innej niż systemowa edukacja.

 

Kreatywność wsparta TIK – czyli nie taki chatGPT straszny (warsztaty)

Dorota Janczak i Renata Rudnicka

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Głównym celem warsztatów jest poznanie przykładów wykorzystania narzędzi TIK do wspierania kreatywności uczniów. W czasie zaproponowanych zadań uczestnicy będą wykorzystywać swoją kreatywność, poznawać i wypróbowywać zarówno ciekawe metody pracy,  jak i różnorodne narzędzia TIK (w tym chatGPT). 

SESJA 8: Sobota 14:15 – 15:45

 

Rodzice w szkole – partnerzy czy klienci?  (zajęcia warsztatowe z wprowadzeniem)

Małgorzata Żytko, Ewa Pytlak, Krystyna Jakubowska 

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Prezentacja różnych modeli współpracy rodziców ze szkołą oraz uwarunkowań budowania relacji tworzących demokratyczną kulturę szkoły. Podczas wprowadzenia do warsztatu zostanie zarysowany główny problem w kontekście badań, w szczególności dotyczących przyczyn odchodzenia z zawodu (lub zmiany miejsca pracy) młodych nauczycieli. Dyskusja wokół wyników, dotyczących relacji w szkole z rodzicami. Praca w grupach na temat uwarunkowań w opinii nauczycieli i rodziców dobrych, efektywnych relacji. Prezentacja dobrych praktyk.

 

Zacznij od końca! Czyli o tym, czym jest klasa odwrócona, co daje uczniom i nauczycielowi oraz czy ma rację bytu w polskiej edukacji  (zajęcia warsztatowe) 

Justyna Deczewska, Magdalena Ziółek-Wojnar 

Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski 

Wielu nauczycieli szuka sposobów, aby zmotywować uczniów do nauki, zaktywizować podczas lekcji i skłonić do samodzielnej pracy w domu. Jednym z rozwiązań wydaje się zastosowanie metody odwróconej klasy (ang. flipped classroom). Warsztat zostanie poświęcony omówieniu korzyści, jakie może przynieść zastosowanie metody odwróconej klasy, warunków, które należy spełnić, aby osiągnąć zamierzony cel oraz pułapek, czyhających na nauczyciela, który zdecyduje się “odwrócić” swoje lekcje.

Wykorzystanie geoinformacji do podejmowania decyzji  (mini wykład)

Wojciech Pokojski 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Podczas zajęć zostaną omówione narzędzia dostępne online takie jak geowyszukiwarki i geoportale, umożliwiające wyszukiwanie i ułatwiające interpretację informacji przestrzennej w kontekście podejmowania decyzji w życiu codziennym.

 

Rozwój demokracji szkolnej (zajęcia warsztatowe)

Anna Zielińska 

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas warsztatu będą analizowane zasady rozwoju demokracji szkolnej i przedstawione dobre praktyki w stosowaniu demokratycznych zasad w pracy z uczniami. Zostaną zaprezentowane zasady dobrej partycypacji dzieci i młodzieży w życiu szkoły na podstawie koncepcji „Drabiny partycypacji” R. Harta. Omówione zostaną korzyści, wynikające z demokratycznej organizacji szkoły zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów. Uczestnicy będą mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje w zakresie demokratycznego rozwiązywania problemów szkolnych i demokratycznego podejmowania decyzji.

 

Osez parler! Jak zachęcić uczniów do mówienia po francusku  (zajęcia warsztatowe)

Karolina Wawrzonek, Agnieszka Dryjańska 

 Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Przekonanie nauczycieli języka francuskiego, że sprowokowanie uczniów do mówienia od pierwszych momentów nauki nie jest trudne, wymaga tylko przekonania ich, że zawsze mają coś do powiedzenia. Podczas naszego warsztatu chciałybyśmy zaproponować nauczycielom języka francuskiego różnorodne sposoby zachęcania uczniów do zabierania głosu na lekcjach francuskiego. Przy ich współudziale w zajęciach, pokażemy, jak zmotywować do mówienia nawet tych najmniej zmotywowanych, jakich prostych materiałów używać, żeby zachęcić uczniów do udziału w prostych rozmowach, ale i trudniejszych dyskusjach. 

 

 

“Myślę, że wiesz…” – o roli teorii umysłu w edukacji wprowadzenie teoretyczne z warsztatem

Joanna Smogorzewska 

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Podczas zajęć przyjrzymy się teorii umysłu jako ważnej umiejętności rozwojowej, która wpływa na nasze codzienne społeczne i poznawcze funkcjonowanie. Szczególną uwagę zwrócimy na szkołę i klasę szkolną, o których do tej pory niewiele mówiono w kontekście roli, jaką mogą pełnić w rozwoju teorii umysłu, a które powoli okazują się bardzo znaczące dla tego rozwoju. Wspólnie przeanalizujemy zadania, służące ocenie poziomu rozwoju teorii umysłu u dzieci i kształtowaniu jej u przedszkolaków i u uczniów. Zastanowimy się również, jak możemy wpływać na rozwijanie teorii umysłu w czasie codziennych zajęć w szkole.

 

Shared reading jako strategia wspierania wczesnego rozwoju wielojęzyczności dzieci w celu zwiększenia szans społecznych i edukacyjnych (zajęcia warsztatowe)

Ilona Banasiak, Agnieszka Błaszczak, Magdalena Olpińska, Mateusz Patera 

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Przedstawienie “wspólnego czytania” – Shared Reading – jako strategii rozwoju dziecięcych zdolności i umiejętności we wczesnym nauczaniu drugiego języka. Wspólne czytanie książek przez dorosłych i dzieci ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój językowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Dzieci, z którymi dorośli wspólnie czytają, mają bogatsze słownictwo i lepiej rozumieją otaczający je świat i relacje międzyludzkie.

 

Sztuka pytania – warsztat umiejętności komunikacyjnych i edukacyjno-rozwojowych 

(zajęcia warsztatowe)

Małgorzata Przanowska 

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski 

Sposób zadawania pytań może zarówno otworzyć kogoś na rozmowę/relację, jak i zamknąć naszego rozmówcę na kontakt z nami. Osoby doświadczające problemów w komunikacji (a tym samym w relacji z innymi i sobą) mogą w trakcie zajęć rozpoznać pułapki swoich przyzwyczajeń językowych/myślowych; będą miały także okazję przećwiczyć zmianę sposobu formułowania wypowiedzi z zamykających na otwarte. Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności stawiania pytań otwartych w sytuacjach edukacyjnych, rozwojowych, pedagogicznych lub wychowawczych.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

SESJA 5: Piątek 13:20-14:20

 

Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie piłek „edubal – EDUball – BRAINball (warsztaty)

Andrzej Rokita, Ireneusz Cichy, Sara Wawrzyniak

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Miejsce: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Dobra 56/66, sala numer 8

Metoda Eduball opiera się na grach i zabawach, wykorzystujących zestaw 100 piłek do mini-gier zespołowych (koszykówka, siatkówka) w pięciu kolorach. Nadrukowane na nich litery, cyfry i znaki pozwalają na połączenie aktywności motorycznej z poznawczą w ramach jednej zabawy. Dzięki temu dzieci uczą się w ruchu matematyki, języka polskiego, języków obcych i innych treści przedmiotowych, a jednocześnie kształtują zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe.

SESJA 10: Sobota 12:00 – 15:00

 

Obserwacja celowa i metoda badawcza w pracy nauczyciela biologii i chemii

 (zajęcia warsztatowo-laboratoryjne) 

Agnieszka Siporska, Marcin Chrzanowski

Laboratorium Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii i Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydziału Biologii

W jaki sposób rozwijać umiejętności obserwacyjne uczniów? Jak w tym celu wykorzystać między innymi owoce i warzywa? W jaki sposób do implementacji metody naukowej podczas lekcji wykorzystać przyprawy czy galaretki? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas zajęć.

Prosimy o zabranie ze sobą ulubionego owocu lub warzywa (w liczbie 2 sztuk) na zajęcia.

Miejsce: Wydział Chemii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii, ul. Żwirki i Wigury 101, Budynek Radiochemii (wejście od Żwirki i Wigury 101), Sala 224

Dla ułatwienie wszystkich zapisanych uczestników prosimy o obecność o godz. 12.00 w holu Budynku Radiochemii przy portierni (wejście od Żwirki i Wigury 101). Stamtąd wspólnie pójdziemy do sali