Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

O studiach

Przewodnik Doktoranta Wydziału Pedagogicznego (pobierz)

Studia Doktoranckie

Celem czteroletnich studiów doktoranckich jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i nauczycieli akademickich, zdolnych do kształcenia studentów na wysokim poziomie. O przyjęcie na Studia Doktoranckie mogą ubiegać się obywatele polscy posiadający tytuł zawodowy magistra i władający przynajmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie. Obywatele innych krajów mogą być przyjęci w trybie określonym w odrębnych przepisach MEN. Sposób postępowania kwalifikacyjnego corocznie ustala Rada Wydziału.

Zasady odbywania studiów doktoranckich:

Uczestnik Studiów jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach obowiązkowych i do terminowego uzyskiwania zaliczeń oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w maksymalnym wymiarze do 90 godzin rocznie (co dotyczy doktorantów pobierających stypendia) lub do uczestniczenia w ich prowadzeniu. Ponadto uczestnik Studiów jest zobowiązany:

    •          w ciągu I roku studiów – do wyboru przyszłego promotora i ustalenia tematu rozprawy,
    •          najpóźniej na początku IV roku – do otwarcia przewodu doktorskiego.

W uzasadnionych sytuacjach uczestnik może  ubiegać się o przedłużenie studiów o 1 rok. 
Do wniosku o przedłużeniu okresu studiów doktoranckich dołącza się opinię promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.

 Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim obowiązującym od 1 października 2014 roku § 19
pkt 2. Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
pkt3. Rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi rozprawy doktorskiejw terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu. Okresu urlopów i przedłużeństudiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu.

Nieuzyskanie zaliczenia i niewywiązanie się z obowiązków dydaktycznych pociąga za sobą skreślenie z listy
uczestników. Skreślenia dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich.

Skreślenie po otwarciu przewodu doktorskiego pociąga za sobą zamknięcie przewodu.

Koszt studiów obowiązujący cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności – 3000 euro.

Zasady kwalifikacji

 Skład Komisji Rekrutacyjnej 2017/2018

dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
dr hab. Ewa Skibińska
dr hab. Jan Rutkowski
mgr Rafał Pląsek – przedstawiciel doktorantów wskazany przez Wydziałową Radę Doktorantów

   Ważne informacje i linki

Strona internetowa Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW

Akty Prawne

 NOWE 2017! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim obowiązujący od 1 października 2016 roku

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim – obowiązuje od 1 października 2014 r.

Rada Doktorantów WPed. UW

Zadaniem Rady Doktorantów Wydziału Pedagogicznego jest:

  • reprezentacja i obrona interesów środowiska doktorantów Wydziału Pedagogicznego;
  • wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy doktorantami;
  • realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, społecznych i kulturalnych.

Zarząd Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogicznego: email:doktoranci@pedagog.uw.edu.pl

pokój 509 tel.: 22 55 308 62

Barbara LIpińska – Przewodnicząca
Ewelina Kownacka – Wiceprzewodnicząca
Daniel Adamski – Wiceprzewodniczący