Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Laboratorium Edukacji Przyszłości


Projekt Laboratorium Edukacji Przyszłości (POWR.03.01.00-00-KN29/18),
realizowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 1 576 560,00

Cel projektu

Celem projektu jest objęcie kształceniem 71 studentów studiów II stopnia, w tym 70 kobiet i 1 mężczyzna, w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej poprzez wdrożenie do praktyki części opracowanego programu jednolitych studiów magisterskich, opartego na modelowym programie kształcenia nauczycieli wypracowanym w projekcie pozakonkursowym pn. “Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” do końca września 2022.

Do realizacji programu kształcenia nauczycieli zostanie powołany zespół nauczycieli akademickich oraz nauczycieli liderów praktyki edukacyjnej.

Program studiów będzie obejmował doskonalenie kompetencji:

– wspierania rozwoju uczniów i organizowania sytuacji edukacyjno-wychowawczych,

– projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego i osobistego/formacyjnego przyszłego nauczyciela,

– tworzenia kultury szkoły jako nowoczesnej, autonomicznej wspólnoty.

Opracowany program posłuży poszerzaniu i pogłębianiu kompetencji studentów zgodnych z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów i Polskiej Ramy Kwalifikacji dla nauk społecznych, a także spełniających oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostaną aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Podczas projektu będą zorganizowane tygodniowe szkoły letnie a także wizyty studyjne, realizowane w innowacyjnych instytucjach wykorzystujących nowoczesne TIK.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 71 studentów Kierunku Pedagogika nauczycielska Specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, w tym:

a) 31 studentów – nabór 2019 – I edycja

b) 40 studentów – nabór 2020 – II edycja

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020”.

Zał. nr 2 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021”  Załącznik 1  Załącznik 2   Załącznik 3  Załącznik 4

Zał. nr 3 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 4 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 5 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Regulamin studiów w UW

Zał. nr 6 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2019/2020