Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Stypendia, DPN, pomoc socjalna

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 i ich oceny przez komisje doktoranckie

Na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 5 ust. 2 Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenie stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 179 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 355)

Na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 5 ust. 2 Zasad przyznawania stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim stanowiących załącznik do zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 354)

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) i § 1 ust. 5 załącznika nr 4 do Regulaminu świadczeń  (STYPENDIUM REKTORA)

 1. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (dalej jako: „stypendium”) w roku akademickim 2020/2021 doktoranci Wydziału Pedagogicznego UW składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. Datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania stypendium jest dzień złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.
 2. Składanie przez doktorantów wniosków o przyznanie stypendium jest możliwe przez USOSweb od 14 września 2020 r.

Termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększeni stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora : termin do 16.10.2020.

Uwaga: w związku z błędami występującymi w USOSwebie, JM Rektor wydał komunikat dotyczący zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021. Termin został wydłużony do środy 21.10.2020 r., do 23:59.

Termin dokonania oceny wniosków stypendialnych przez komisję doktorancką i przekazania Rektorowi list rankingowych: do 6.11.2020

Kryteria stypendium doktoranckie

Kryteria stypendium Rektora

Kryteria zwiększenie stypendium doktoranckiego 

Kierownik Studiów Doktoranckich
Wydziału Pedagogicznego
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Żytko

Komunikaty

Szczegółowe informacje o stypendiach dla studentów Studiów Doktoranckich, w tym obowiązujące akty prawne, znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Biura Do Spraw Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

I. Stypendia Doktoranckie

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów:

 • stypendium doktoranckiego,
  • stypendium o zwiększenie stypendium doktoranckiego.

Informacje o stypendium doktoranckim:

Doktorant składa wniosek do 15 października.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

 • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich;
 • opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich;
 • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów.

Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje do kierownika studiów doktoranckich.

Zatwierdzone przez Rektora kryteria oceny wniosków o stypendium doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Informacje o stypendium o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Doktorant składa wniosek do 15 października.

                      Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego zawiera:

 • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich;
 • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów.

Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje do kierownika studiów doktoranckich.

 Zatwierdzone przez Rektora kryteria oceny wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

II. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. stypendia FPM)

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • stypendium socjalne,
  • zwiększone stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów;
  • zapomogi.

 STYPENDIUM SOCJALNE 

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem lipca, sierpnia i września, stypendium socjalne przyznawane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzednie miesiące.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz cudzoziemcy, będący doktorantami UW spełniający warunki określone w par.12 Zarządzenia nr 34 Rektora UW.

STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, doktorant przedstawia kopię umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat. W przypadku otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, doktorant ma obowiązek dostarczyć komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta raz na miesiąc zaświadczenie o wniesieniu opłaty za dom studencki. W razie niedopełnienia tego obowiązku wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów ponoszonych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Informacje dotyczące obliczania dochodu na osobę w rodzinie doktoranta UW znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku akademickiego 2014/2015 do dochodu doktoranta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (jeżeli doktorant nie otrzymuje zwykłego stypendium doktoranckiego).

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek doktoranta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.

Wniosek składa się do właściwej komisji stypendialnej za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (0-22) 55 – 22 – 277. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie siedmiu dni przesyła komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta zaopiniowany wniosek wraz z kopią orzeczenia.

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca za wyjątkiem lipca, sierpnia i września stypendium wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Rektora UW.

ZAPOMOGI
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.

Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant składa oświadczenie o dochodach, stanowiące załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Komisja stypendialna wydaje decyzję o przyznaniu zapomogi w kwocie nie większej niż 500 PLN. Decyzja o przyznaniu zapomogi w kwocie większej niż 500 PLN wymaga zgody Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na UW w roku  akademickim 2018/19 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na UW w roku akademickim 2018/2019 (plik)

Uwaga. Weszło w życie Zarządzenie nr 8 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2018 r., poz. 8).

Uwaga. Ujednolicona wersja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW (wersja Regulaminu z 30 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem z 15 stycznia 2018 roku).

Nowelizacji uległ również załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, który określa ogólne zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów.

Prorektor właściwy ds. studenckich albo Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje stypendium na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję stypendialną.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

 • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich;
 • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 27 ust. 1 Regulaminu;

Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje za pośrednictwem komisji do prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia, w tym postępy, uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Prorektor właściwy ds. studenckich określa na dany rok akademicki dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej studia doktoranckie terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, ich oceny przez komisję stypendialną oraz przekazania list rankingowych do prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

Terminy obowiązujące dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikuje się na stronie internetowej Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczą. W uzasadnionych wypadkach terminy mogą zostać zmienione.

Prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów określa odsetek doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów i sposób jego wyliczania, nie większy niż 10% liczby doktorantów każdego roku studiów doktoranckich.

Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na dzień wyznaczony przez prorektora właściwego ds. studenckich przy uwzględnieniu terminu składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać stypendium o ile spełnia kryteria.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
 1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów,
 2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
 3. podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 października roku akademickiego, w którym doktorant będzie pobierał stypendium.

Zatwierdzone przez Rektora kryteria oceny wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

III. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Informacje o stypendium za wybitne osiągnięcia w 2018 roku została przekazana w formie elektronicznej.

Termin składania wniosków na Wydziale Pedagogicznym został ustalony na 15 września 2018r.

UWAGA! Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach!

Pytania proszę kierować do przedstawicieli doktorantów pracujących w poszczególnych Komisjach

Wydziałowa Komisja Stypendialna – FPM  rok 2017/2018- skład: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, mgr Kamila Kamińska, mgr Magdalena Rzepka, mgr Jakub Sokolnicki, mgr Magdalena Stachacz-Rybak

Wydziałowa Komisja Stypendialna – Stypendia doktoranckie rok 2017/2018 – skład: dr hab. Małgorzata Żytko, prof UW; dr hab. Ewa Skibińska; dr hab. Anna Zielińska, prof. UW; mgr Rafał Pląsek

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracownicy, doktoranci oraz renciści i emeryci UW mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest obsługiwany przez Biuro Spraw Socjalnych. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są również dzieci i współmałżonkowie pracowników, a także dzieci doktorantów.
Pomoc dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych ( do ukończenia 35 roku życia) i ich dzieci – z tytułu zorganizowanych wyjazdów – raz w roku!
Doktoranci mogą korzystać z:
– wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
– dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.
Dzieci doktorantów mogą korzystać:
– wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
– ulgowych kolonii lub obozów organizowanych przez uczelnię,
– dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Stosowne wnioski znajdą Państwo na stronie http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/baza-wnioskow-o-dofinansowanie-wypoczynku/
Uwaga: Wnioski muszą być wydrukowane dwustronnie i złożone w Biurze Spraw Socjalnych na Krakowskim Przedmieściu. Godziny pracy Biura znajdują się na jego stronie. Do wniosku musi być dołączona faktura potwierdzająca opłatę za udział zorganizowanym wypoczynku!

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/02/Regulamin-ZF%C5%9AS.pdf

 Dom studencki

Uprzejmie informujemy, iż komplety wniosków wraz z wypełnionym kwestionariuszem (drukowanym dwustronnie) można składać w pok. 113 do dnia 25 kwietnia 2017 r.