Celem Ostrołęckiego obserwatorium oświatowego jest opracowywanie ekspertyz na potrzeby lokalnej polityki edukacyjnej. Kluczowe tematy to efektywność nauczania, funkcjonowanie społeczne uczniów i równość szans edukacyjnych w publicznych szkołach podstawowych. Ważnym elementem projektu jest tworzona na podstawie wyników badań oraz informacji zastanych baza danych oświatowych. Dzięki niej możliwe jest przygotowywanie wiarygodnych ekspertyz.

W ramach projektu prowadzone są cykliczne badania kolejnych roczników uczniów i ich rodziców, co pozwala na śledzenie trendów.

Co już zrobiono?

Jesienią 2019 roku zrealizowano pierwszy etap projektu. Informacje o uwarunkowaniach rodzinnych uzyskane w badaniu ankietowym od 371 rodziców połączono z wynikami ze sprawdzianów osiągnięć ich dzieci przeprowadzonych pod koniec VII klasy (2019 r.) w ramach monitorowania umiejętności uczniów na rok przed egzaminem ósmoklasisty oraz wynikami egzaminu ósmoklasisty realizowanego w czerwcu 2020 roku. 

W ramach drugiego etapu projektu badaniami objęto uczniów rozpoczynających VIII klasę w roku szkolnym 2020/21. Na jesieni uczniowie wzięli udział w diagnozie osiągnięć, a ich rodzice (374 osoby) w badaniu ankietowym. Pod koniec roku szkolnego uczniowie ci będą uczestniczyć w diagnozie funkcjonowania społecznego. 

Schemat działań projektowych przedstawiono poniżej.

Wyniki pierwszego etapu projektu zostały podsumowane w ekspertyzie dla miasta Raport o stanie edukacji w Ostrołęce – wybrane zagadnienia (Dolata, Jasińska-Maciążek i Stelmach, 2019) oraz broszurze kierowanej do szerszego grona odbiorców. Zostały także przedstawione 5.03.2020 na konferencji z udziałem przedstawicieli społeczności Ostrołęki (Urząd Miasta, szkoły, przedszkola, uczniowie, rodzice) zorganizowanej w Ostrołęce przez Urząd Miasta. 

W grudniu 2020 roku opracowano drugą ekspertyzę zawierającą diagnozę efektów i efektywności nauczania w ostrołęckich szkołach podstawowych w świetle wyników Egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku (Jasińska-Maciążek, Stożek i Dobkowska, 2020). Ekspertyza składała się z ośmiu części. Pierwsza, skierowana do władz Miasta, była skoncentrowana na omówieniu wyników i efektywności nauczania w ostrołęckich szkołach podstawowych oraz skali międzyszkolnego zróżnicowania w tym zakresie. Pozostałych siedem części to opracowania przygotowane dla każdej szkoły zawierające prezentację wyników placówki na tle różnych grup odniesienia oraz opis umiejętności dobrze przez uczniów opanowanych i tych, których rozwijanie jeszcze stanowi wyzwanie.

Trzecia ekspertyza (Dolata, Jasińska-Maciążek i Stelmach, 2021), przekazana Miastu w lutym 2021 roku, podsumowała wyniki dwóch etapów projektu, co pozwoliło na analizę trendów. Jej najważniejsze ustalenia podsumowano w broszurze kierowanej do szerszego grona zainteresowanych.

Wyniki z I fazy projektu zostały także zaprezentowane 19.11.2020 podczas XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w ramach II Sesji Plenarnej „Lokalna diagnoza edukacyjna”.

W czerwcu 2021 r. zrealizowaliśmy badanie, dzięki któremu dowiemy się, jak ostrołęccy ósmoklasiści radzą sobie w różnych sytuacjach społecznych. W badaniu wykorzystaliśmy System Diagnoz Psychoedukacyjnych Diagmatic (www.diagmatic.pl). Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć wyniki Ostrołęki na tle kraju. Rezultaty badania, w postaci anonimowych opracowań, przedstawimy po wakacjach.

Dziękujemy szkołom za pomoc w organizacji badania, a uczniom za czas poświęcony na wypełnienie ankiet. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwe jest podnoszenie jakości kształcenia w Ostrołęce.

15. września 2021 r. odbyło się Ostrołęckie Forum Oświatowe zorganizowane przez Urząd Miasta Ostrołęki oraz Wydział Pedagogiczny UW. Forum było okazją do przedyskutowania przez środowisko edukacyjne Ostrołęki wyników uzyskanych w ramach projektu. Najważniejszym punktem programu były trzy panele dyskusyjne, w ramach których przedstawiciele przedszkoli i szkół podstawowych dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Dyskusje te koncentrowały się wokół następujących tematów: 

  1. Jak edukacja przedszkolna może skuteczniej wspierać rozwój dzieci i łagodzić nierówności edukacyjne? 
  2. Jak dzielić uczniów w szkole podstawowej na oddziały klasowe?
  3. Jak skuteczniej uczyć w szkole języka obcego (angielskiego)?