Home | ARCHIWUM

ARCHIWUM

Webinary Centrum Pomocy Psychologicznej

jak odnalezc sie na uczelni w swiecie pelnym niepewnosci webinary 879x300 1

Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą wziąć udział we wrześniu w webinarach CPP UW „Jak odnaleźć się na uczelni w świecie pełnym niepewności?”. Uczestnicy spotkań poznają m.in. sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii. Zapisy trwają do 13 września.

Więcej »

Odszedł Prof. dr hab. Józef Półturzycki

nekrolog profesor polturzycki1

MOST-rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja na program MOST na rok akademicki 2021/22.

Materiały promujące program

Link do grafiki na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/3126903380873752/

 

Odszedł Prof. dr hab. Józef Półturzycki

nekrolog profesor polturzycki1

Konkurs na nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego chciałabym jeszcze raz zaprosić studentów Państwa uczelni do wzięcia udziału w konkursie na nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: (1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz (2) najlepsza praca magisterska. Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej.

Więcej »

Zasady korzystania z aparatury i sal multimedialnych

Komunikaty do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału:

 1. Kierownicy studiów (jednostek organizacyjnych) powinni przekazać na portiernię listy pracowników dydaktycznych spoza Wydziału upoważnionych do pobierania aparatury i kluczy do sal dydaktycznych.
 2. Korzystanie z aparatury i sal multimedialnych.
  • Prowadzący zajęcia osobiście pobierają aparaturę dydaktyczną i klucze z portierni (nie wyręczają się studentami).
   UWAGA :
   Wypożyczając sprzęt należy czytelnie wpisać do zeszytu nazwę sprzętu np. projektor P1 i nr pokoju lub sali, aby łatwo było prześledzić historię wypożyczonego sprzętu i odnaleźć sprzęt nie zwrócony.
  • Po skończonych zajęciach należy wyłączyć aparaturę oraz zamknąć szafkę ze sprzętem i salę.
  • Proszę nie ingerować we wszelkie połączenia sprzętowe na Wydziale, gdyż utrudnia to korzystanie z tego sprzętu innym użytkownikom.
  • Proszę natychmiast zgłaszać wszelkie usterki w pok. 125 lub/i wpisywać uwagi do zeszytu awarii, który znajduje się na portierni.
  • Osoby korzystające z aparatury dydaktycznej mogą w razie problemów natury technicznej skorzystać z pomocy specjalistów Pracowni Technicznej (pok. 125, akostaniak@uw.edu.pl, rorzinski@pedagog.uw.edu.pl , tel: 22 55 308 17
 3. Wymagania dla osób korzystających ze sprzętu multimedialnego:
  • Przed rozpoczęciem zajęć należy zaznajomić się ze sprzętem. Pracownicy w pok. 125 służą pomocą, a do części sprzętu są przygotowane krótkie instrukcje na stronie internetowej Wydziału: https://www.pedagog.uw.edu.pl/category/porady-techniczne/ )
  • na wydziałowym sprzęcie komputerowym można odtwarzać następujące pliki
   MS Word do wersji 2013 (format .doc)
   MS Excel do wersji 2013 (format .xls)
   MS PowerPoint do wersji 2013 (format .ppt i .pps)
   Pliki pakietu OpenOffice
   Pliki video w formatach: dvd, vcd, avi
   Pliki audio w formatach cd-audio, mp3, wma
   Dokumenty PDF
 4. Korzystanie z powierzonego sprzętu zobowiązuje do odpowiedzialności za jego stan i ochronę przed zmianą i modernizacją jego konfiguracji oraz przed używaniem i instalowaniem jakichkolwiek programów i aplikacji.
 5. Każdy użytkownik sal dydaktycznych i środków technicznych przyjmuje też odpowiedzialność za utajnienie otrzymanych identyfikatorów i haseł oraz za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem tych identyfikatorów i haseł.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku publicznej prezentacji wszelkich materiałów ze względu na prawa autorskie.
 7. Proszę planować środki na modernizację aparatury wspomagającej dydaktykę oraz prace badawcze i z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać te potrzeby do Pracowni Technicznej (zakupy aparatury, modernizacje sprzętowe, serwis, aktualizacja oprogramowania, itp.). W szczególności powinni o tym pamiętać autorzy i kierownicy projektów badawczych.

Pełnomocnik Dziekana ds.
informatycznych i aparatury badawczej
dr Leszek Rowicki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji”

Więcej »

Dekalog pracy zdalnej (zasady BHP)

Dekalog pracy zdalnej (+7 punktów)

Grupa wsparcia dla pracy zdalnej: https://www.facebook.com/groups/241148550257024

 1. Zanim zaczniesz pracę upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje do swojego systemu operacyjnego.
  1. Windows 10 aktualizujemy tak: https://www.laptopmag.com/articles/update-windows-10
  2. MacOS aktualizujemy tak: https://support.apple.com/pl-pl/guide/mac-help/mchlpx1065/mac
 2. Upewnij się, że masz zaktualizowany program antywirusowy. Wystarczy ten wbudowany w Windows 10. Tutaj jest opis jak upewnić się, że jest włączony: https://support.microsoft.com/en-us/help/17464/windows-10-help-protect-my-device-with-windows-security
 3. Każdy student i pracownik może skorzystać z narzędzi G Suite for Education dostępnych w centralnej umowie UW z Google, np.: poczta elektroniczna – mail.google.com; wideokonferencje – meet.google.com; wirtualna tablica – classroom.google.com. Informacje jak aktywować konta studenckie i pracownicze są dostępne na it.uw.edu.pl.
 4. Podłącz sobie Google Drive (każdy pracownik UW ma do niego dostęp przez konto Poczty UW) i rób tam backup danych. Dodatkowo możesz zainstalować oprogramowanie Google Drive (https://www.google.com/drive/download/) i będziesz miał dostęp do swoich plików jakby były na Twoim komputerze.
 5. Nie klikaj w dziwne i podejrzane linki np. informacje o zajęciu oszczędności w związku z wirusem czy zablokowaniu konta. Pamiętaj, administrator nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła. W razie obaw wyszukaj tą informację w Internecie albo zapytaj na grupie.
 6. Zwracaj uwagę na certyfikaty stron które odwiedzasz – “zielone kłódeczki” – szczególnie jak podajesz na nich swoje dane.
 7. Gdy jesteś zalogowany do VPNa (https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/) i masz dostęp do aplikacji UW (np. USOS, dyski sieciowe) nie dawaj dostępu do komputera innym osobom.
 8. Ustaw hasło na swojego użytkownika i odchodząc od komputera zawsze blokuj ekran (WinKey + L / Control-Command-Q).
 9. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa do której się łączysz ma bezpieczne hasło, a oprogramowanie na routerze jest aktualne. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – zapytaj na grupie.
 10. Korzystając z ogólnodostępnych sieci koniecznie używaj VPN (https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/). Dzięki temu cały Twój ruch sieciowy będzie szyfrowany.
 11. Jeśli przetwarzasz dane osobowe, dane finansowe lub inne informacje wrażliwe to po zakończonej pracy zabezpiecz je, zwłaszcza, gdy z komputera korzystają inni domownicy.
 12. Do pracy zdalnej na domowym komputerze załóż sobie osobnego użytkownika, zabezpieczonego hasłem. Nie ma co mieszać życia prywatnego z zawodowym.
 13. Do prowadzenia wideokonferencji, zdalnych wykładów itp. stosuj narzędzia uruchomione przez UW lub narzędzia na które UW ma podpisane umowy. Gdy stosujesz narzędzia dostępne publicznie, których nie mamy uregulowanych umowami, narażasz się na wątpliwości np. dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Każdy student i pracownik może skorzystać z centralnej platformy UW do e-zajęć – kampus.come.uw.edu.pl. Studenci i pracownicy logują się kontami USOSweb.
 15. Jeśli Twój Wydział korzysta z dedykowanych Wydziałowi narzędzi lub dedykowanych Wydziałowi umów na korzystanie z narzędzi, upewnij się, że Wydział potwierdza, że można ich używać do oficjalnych spotkań, zajęć, egzaminów.
 16. Jeżeli nadal masz jakieś obawy lub wątpliwości – pytaj swój dział IT albo napisz na grupie. Lepiej zapytać niż potem mieć problem – better safe then sorry 🙂
 17. Tworząc konferencję na Google Meet pamiętaj, żeby wybrać losową nazwę pokoju (najlepiej niech Google sam ją ustawi) – inaczej może się okazać, że wybrałeś nazwę już przez kogoś używaną i traficie do tego samego pokoju rozmów

Zarządzenie nr 143 w sprawie Regulaminu pracy na UW

ZARZĄDZENIE NR 143 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Rozdział 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 3 Obowiązki pracowników

1. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) sumiennie, starannie i terminowo wykonywać powierzoną pracę, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;

2) dbać o dobro i wizerunek Uniwersytetu;

3) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

4) przestrzegać ustalonego czasu pracy;

5) przestrzegać Regulaminu i ustalonego w Uniwersytecie porządku i dyscypliny pracy;

6) znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe, potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

7) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

8) przestrzegać przepisów i zasad ochrony danych osobowych oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;

9) przestrzegać tajemnicy służbowej i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

10) zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a w szczególności przechowywać dokumenty, narzędzia i materiały w miejscu do tego przeznaczonym przez pracodawcę, po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, narzędzia i materiały;

11) chronić i użytkować mienie Uniwersytetu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie do realizacji obowiązków służbowych;

12) zachowywać porządek na stanowisku pracy, a po jej zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć urządzenia i pomieszczenia pracy;

13) rozliczyć się z mienia powierzonego przez pracodawcę, w szczególności z dokumentów, pobranych zaliczek, przedmiotów, materiałów i urządzeń, przed ustaniem stosunku pracy w Uniwersytecie;

14) przestrzegać w Uniwersytecie zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów akademickich oraz etyki zawodowej;

15) unikać sytuacji prowadzących do konfliktu zobowiązań wobec Uniwersytetu i zewnętrznych podmiotów oraz konfliktu własnego interesu, w tym materialnego, z interesem Uniwersytetu. 2. Pracownik może odmówić wykonania polecenia przełożonego, które narusza warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 (nie dotyczy pracy, jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę).

3. Jeżeli w ocenie pracownika polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik jest obowiązany je wykonać, chyba że wykonanie polecenia przełożonego prowadziłoby do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika zastosowanie mają postanowienia § 41 ust. 2-4.

Zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW do udziału w badaniach ankietowych

Zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW  do udziału w badaniach ankietowych, które m.in. posłużą do wypracowania skutecznych strategii wsparcia osób z trudnościami w uczeniu się na UW.

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Iw6UeuKS2apuXI

dr Joanna Zawadka, Wydział Polonistyki

Więcej »

Oto wyniki sesji prezentującej prace dyplomowe w roku akademickim 2020/21.

Zespół Ekspertów: dr hab. Roman Dolata, dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, dr Paulina Marchlik (studia I stopnia) oraz dr hab. Grzegorz Szumski dr hab. Katarzyna Buczek, dr  Joanna Pękala (studia II stopnia) wyłonił zwycięzców konkursu na najlepszą prezentację pracy dyplomowej.

Więcej »

Sesja plakatowa

Szanowni Państwo,

oto link do dysku, na którym umieszczone są prezentacje prac dyplomowych studentów reprezentujących seminaria dyplomowe. Zapraszamy do galerii online.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z1Sp5NQEg15cz3KlnwEcOON3HwDqPKfr?usp=sharing

The Laura Bassi Scholarship

Więcej »

8 czerwca 2021: Dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Mateja Dagarin Fojkar, referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW.

Dr Katarzyna Brzosko-Barratt oraz dr Mateja Dagarin Fojkar przedstawią referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”. Moderatorem dyskusji po referacie będzie dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Więcej »

Live z prorektorem UW

live 7 czerwca fb event 879x300 1

7 czerwca o godz. 12.00 w formie online prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, będzie odpowiadał na pytania studentów dotyczące m.in. nadchodzącej sesji egzaminacyjnej, spraw studenckich i organizacji studiów w nowym roku akademickim.

Więcej »

Dzień dziekański

Piątek – 4 czerwca jest dniem dziekańskim – nie ma zajęć dydaktycznych.

Legalisation of stay in Poland

legalisation of stay[English version below]

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie na temat legalizacji pobytu w Polsce, dedykowane studentom spoza Unii Europejskiej, które poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Spotkanie w języku polskim odbędzie się 11 czerwca o godzinie 15:00.

Więcej »

LAMBDA – bezpłatne warsztaty online dla nauczycieli, wychowawców, edukatorów, animatorów oraz studentów ostatnich lat pedagogiki

Szanowni Państwo,
organizujemy cykl bezpłatnych warsztatów online dla nauczycieli, wychowawców, edukatorów, animatorów oraz studentów ostatnich lat pedagogiki bądź kierunków pokrewnych.
Warsztaty organizowane są w ramach europejskiego projektu Diversity and childhood (www.diversityandchildhood.eu/) i odbywają się równocześnie w Chorwacji, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Belgii, na Litwie, w Grecji, w Portugalii i w Słowenii.
Ich celem jest zwiększenie świadomości, umiejętności, a przede wszystkim wrażliwości różnych grup specjalistów i specjalistek na szczególne potrzeby młodych osób LGBTI+.
Więcej »

Ankieta

Jestem studentką  II roku studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W ramach pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące postaw studentów uczelni wyższych w Polsce i na Litwie wobec szczepień ochronnych przeciwko COVID19.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie poniższego kwestionariusza wśród studentów Wydziału Pedagogicznego UW.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.

Link do ankiety: Wersja PL: https://forms.gle/N8nEHB2DwJJLKmCA7
Z góry serdecznie dziękuję!

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie

Donata Korvel

Business Week

„Business Week” to cykl warsztatów i spotkań, organizowanych przez Samorząd Studentów WNE UW we współpracy z Google CloudFundacja GPWCredit Suisse oraz Puls Biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Build Up Your Future Conference w dniach 10-17 maja 2021 r.

W ramach wydarzenia odbędą się następujące warsztaty:

• 10 maja 2021 r. godz. 17:00 “Warsztaty Google Cloud Platform – jakie możliwości stwarza chmura i jak nauczyć się ją wykorzystywać?” (z udziałem firmy Google Cloud)

• 12 maja 2021 r. godz. 17:00 “ABC Inwestowania” (z udziałem Fundacji GPW)

• 13 maja 2021 r. godz. 18:30 “Warsztaty Projection Models in Stress Testing / Modele prognostyczne w stress testach” (z udziałem Credit Suisse)

• 14 maja 2021 r. godz. 16:00 “Główny ekonomista – czy to zawód dla Ciebie?” (z udziałem Pulsu Biznesu)

• 17 maja 2021 r. godz. 17:00 “Warsztaty Google Cloud Platform – jak analizować Big Data?” (z udziałem Google Cloud)

Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy zarejestrować się na stronie: https://bit.ly/33gGG8L

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: https://bit.ly/3emU9T0

#inwestycje #ProjectionModels #StressTesting #ekonomia #bigdata #workshops #networking

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa

foto kazmierczak 7 kopia 879x300 1

Do końca maja został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Więcej »

Praktyki zagraniczne w Dubaju

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w najbliższym czasie rozpocznie rekrutację studentów UW do programu praktyk zagranicznych podczas Expo w Dubaju (https://expo.gov.pl/).

Realizacja praktyk zagranicznych podczas Expo2020.Dubai umożliwia zdobycie międzynarodowego doświadczenia podczas największego wydarzenia gospodarczego świata. Studenci będą mieli możliwość odbycia trzymiesięcznych, płatnych praktyk zagranicznych w Dubaju. Zakwalifikowani studenci otrzymają: zakwaterowanie w Expo Village, bilety lotnicze na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa, pokrycie kosztów badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie NNW i KL, stroje (3 komplety na osobę) oraz opiekę Opiekuna Praktyk.

Zaproszenie

Formularz

 

 

Warsztaty dla studentów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Studentki i Studentów UW do udziału w warsztatach “Mediacja od A do Z”

Więcej informacji: https://mediacje.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow/170-zapraszamy-studentow-uw-na-kolejna-edycje-warsztatow-mediacja-od-a-do-z

Pozdrawiamy

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

przy Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

https://www.facebook.com/CRSiK/

Konferencja Naukowa pt.“Pandemia jako zjawisko kulturowe i medialne”

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.“Pandemia jako zjawisko kulturowe i medialne” która odbędzie się w dniach 16-17 lipca 2021 r. Wydarzenie organizowane jest w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w tym dokumencie.

Sekretarz Konferencji

Natalia Rosicka

Collegium Martineum,

www.kongres.amu.edu.pl

kongres@amu.edu.pl

4 maja 2021

Na podstawie Zarządzenia nr 288 Rektora UW w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2021, sekretariaty w dniu 4 maja 2021 (wtorek) będą nieczynne.

4 maja 2021

Na podstawie Zarządzenia nr 288 Rektora UW w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2021, sekretariaty w dniu 4 maja 2021 (wtorek) będą nieczynne.

 

Dzień Otwarty UW 2021 Online

Szanowni Kandydaci!

Miło nam poinformować, że już 24 kwietnia br. odbędzie się Dzień Otwarty UW 2021 Online.

Podczas wydarzenia m.in. przedstawiona zostanie oferta edukacyjna oraz zasady i procedura rekrutacji na studia na naszej uczelni, będzie też okazja spotkać się z przedstawicielami wydziałów i innych jednostek, którzy opowiedzą o studiowaniu, a także wziąć udział w lekcjach pokazowych, warsztatach oraz quizach.

Zapraszamy serdecznie na stoisko Biura ds. Rekrutacji!

Rejestracja odbywa się na stronie https://dzienotwarty.uw.edu.pl

dzien otwarty na uw 2021 m

Zaproszenie na wykład

zaproszenie1 scaled

Pierwsza Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

KN IDE zaprasza do udziału w 1 Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w najbliższy weekend: 23-24 kwietnia 2021 r

 Aby wziąć udział należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/k12MF5XpBQcgCyjz8

 Podczas konferencji będą mieli Państwo wysłuchać ponad 50 prelegentów z całego świata. W pierwszy dzień konferencja zostanie otwarta wykładem dr hab. prof. UWr Kazimierz Dziubka “Europa obywateli jako transdyscyplinarny projekt życia”, zaś drugiego dnia wystąpieniem Europosłanki Janiny Ochojskiej  pt. “Misja europarlamentarzysty. Jak działalność pozarządowa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy poselskiej?”.

  Więcej »

Debata – zaproszenie

Uniwersytet Warszawski i Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego zapraszają na debatę pt. “Przeszłość i nasza odpowiedzialność. Po co nam dziś Jan Karski?”, która odbędzie się online 27 kwietnia br. o godz. 16:30.

W debacie, pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, udział wezmą: prof. Natalia Aleksiun, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stola oraz Ewa Junczyk-Ziomecka.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=TR0qfQnd9D4

Więcej o debacie na stronie: https://www.uw.edu.pl/debata-o-janie-karskim/

Migration Studies and New Societies

Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) UW jest jednym z czterech partnerów akademickich projektu edukacyjnego “Migration Studies and New Societies”, który jest realizowany w ramach inicjatywy 4EU+ European University Alliance (https://4euplus.eu/4EU-1.html), a jego głównym celem jest opracowanie programu wspólnych międzyuczelnianych interdyscyplinarnych studiów magisterskich w obszarze studiów migracyjnych w języku angielskim.

Więcej »

Praktyki zagraniczne

Już niebawem rozpoczniemy rekrutację studentów Uniwersytetu Warszawskiego na praktyki zagraniczne podczas Expo2020.Dubai

Reprezentuj Uniwersytet Warszawski w Pawilonie Polski podczas najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczego w 2021 roku! Twórz z nami Expo 2020 w Dubaju i zgłoś się na praktyki zagraniczne!

Światowa Wystawa Expo 2020 to największe wydarzenie gospodarcze na świecie. To ponad 200 państw i organizacji i blisko 18 mln. uczestników!

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 3-miesięczne praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju.

A my zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Biuro Karier UW, które odbędzie się dnia 20 kwietnia o godz. 14:30 na platformie MS Teams.

Więcej »

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego UW: 27.04.2021, godz. 13.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW.

Dr Olga Wysłowska oraz dr Urszula Markowska-Manista przedstawią referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie będzie dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.

Seminarium odbędzie się 27 kwietnia 2021 w godz. 13.30 – 15.00. Aby zarejestrować swój udział, należy do 25 kwietnia 2021 wysłać zgłoszenie na adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl .

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa, otrzymają maila z linkiem do wirtualnego spotkania.

Z pozdrowieniami,

Rafał Godoń

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Więcej »

Konferencja Student Engagement – Recognition and Inclusion Tools

W imieniu międzynarodowego konsorcjum projektowego “European STudent Engagement Project (European STEP)” jako Uniwersytet Warszawski serdecznie zapraszamy na konferencję Student Engagement – Recognition and Inclusion Tools, która odbędzie się 23 kwietnia br. w formie online. Do udziału zachęcamy studentów i studentki, pracowników i pracowniczki uczelni oraz przedstawicieli i przedstawicielki organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy, takie jak:

 • Zaangażowanie studenckie w czasie pandemii.
 • Komunikacja i promocja różnych form zaangażowania studenckiego.
 • Uznawanie zaangażowania studenckiego z perspektywy instytucji szkolnictwa wyższego oraz krajów Unii Europejskiej.
 • Narzędzia i dobre praktyki formalnego uznawania zaangażowania studenckiego oraz wspierania różnych form aktywności pozaakademickiej na europejskich uczelniach.
 • Zaangażowanie studenckie jako narzędzie wzmacniania różnorodności w społeczności akademickiej.
 • Szeroki zakres kompetencji i umiejętności rozwijanych przez studentów i studentki poprzez zaangażowanie w aktywności pozaakademickie.

Więcej »

My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?

my i pandemia grafika 1 879x300 1

„My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?” – to tytuł spotkania, podczas którego psycholodzy z UW opowiedzą o społecznych skutkach pandemii COVID-19. Eksperci zaprezentują wyniki badań, które prowadzili przez ostatni rok na temat teorii spiskowych, gotowości do zaszczepienia się, sytuacji mniejszości i nowych technologii. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia.

Więcej »

Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Więcej »

Konkurs na Digital Ambasadora NAWA

Miło nam poinformować, że właśnie ruszyła druga edycja konkursu na Digital Ambasadora NAWA. Po wielkim sukcesie pierwszego roku współpracy z ambasadorami NAWA z edycji 2019, NAWA uruchamia drugą edycję konkursu. Konkurs jest skierowany do zagranicznych studentów lub absolwentów polskiej uczelni. Szukamy osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chciałyby podjąć się promocji Polski ukazując własne wyjątkowe doświadczenia w kontaktach z Polakami, polską kulturą i językiem polskim.

Więcej »

Ankieta na temat strategii radzenia sobie z nauką na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego do wypełnienia ankiety na temat strategii radzenia sobie z nauką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest opracowanie narzędzi wspierających studentów z trudnościami w uczeniu się (w szczególności z trudnościami w  czytaniu). Udział w ankiecie umożliwi wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy studentów.

Badanie potrwa do 31.05.2021 r. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 40 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą m.in. do opracowania modeli wspierania osób z trudnościami w uczeniu się. Link do ankiety https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3sk57ZjwJLhiwU5

z wyrazami szacunku

Teresa Duda
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

bon@uw.edu.pl

POLITYKA zaprasza do aplikowania w 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

nagrody naukowe polityki 2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych poznamy w październiku.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie polityka.pl/stypendia

Więcej »

VI edycja Tygodnia Artystycznego

Samorząd Studentów UW serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Tygodnia Artystycznego. Daje on możliwość zaprezentowania się szerokiej publiczności przez artystów, którzy studiują także na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie w tym roku odbędzie się w dniach 12-18 kwietnia, w formie online,  a na poszczególne dni zaplanowane są następujące aktywności:
12.04 – Dzień Malarstwa
13.04 – Dzień Poezji
14.04 – Dzień Fotografii
15.04 – Dzień Teatru
Pozostałe dni przeznaczone są na warsztaty. Jeśli chcesz, aby Twoja twórczość została zaprezentowana w którejś z tych dziedzin, to wypełnij poniższy formularz do 8 kwietnia!
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdCzuqEMVc7lZ…/viewform
Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1iBUy0WeG
Z poważaniem
Kinga Jaźwińska
Koordynator Uniwersytetu  Warszawskiego ds. artystycznych

Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW

Procedura ubiegania się o DPN na rok akademicki 2021/2022 dostępna jest na stronie Biura Spraw Socjalnych UW (https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/procedura-ubiegania-sie-o-dpn-na-rok-akademicki-2021-2022.pdf).

Pracownicy oraz doktoranci, ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania lub przyznanie zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy, chcący przekazać wnioski za pośrednictwem  Wydziału, proszeni są o ich złożenie wraz z kompletem dokumentów (w pok. 113, 120) lub przesłanie mailem na adres m.walczewska@uw.edu.pl  w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

Przyjmowane będą tylko wnioski wypełnione na aktualnie obowiązujących drukach!

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
całej społeczności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
życzy
Kolegium Dziekańskie

8a7874fb9c354042a07987ee4b08431b1

Wykład prof. Anny Wiłkomirskiej: 29.03.2021, godz. 12.00

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, po roku przerwy spowodowanej pandemią, wraca do realizacji projektu Wykładów otwartych wybitnych Profesorów. Na stronie PTP znajduje się zaproszenie na wykład prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej pt. „Koncepcje patriotyzmu: cele polityczne vs pedagogiczne”.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams 29 marca o godz. 12.00. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

http://www.ptp-pl.org/pl/news/wyklad-otwarty-prof-dr-hab-anny-wilkomirskiej

Ważne: udział w wykładzie trzeba potwierdzić do 23 marca, do godz. 24.00.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dr hab. prof.ucz. Małgorzata Żytko członkinią Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej NIAU

Prof. Małgorzata Żytko pracuje wraz z gronem ekspertów z zakresu architektury, urbanistyki, socjologii, historii sztuki oraz pedagogiki w interdyscyplinarnym Zespole ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej,  powołanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Celem działalności zespołu jest wypracowanie rozwiązań i budowanie systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce.

Pani Profesor została także zaproszona w 2021 roku do Rady Programowej międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych ARCHI-KULTURA. EDUKATOR ARCHITEKTONICZNY.

https://niaiu.pl/zespol-ds-powszechnej-edukacji-architektonicznej/.

Kurs skierowany do studentów pedagogiki-przygotowanie do lepszego wejścia na rynek pracy.

Szanowni studenci,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kursie organizowanym przez jeden z Zespołów Projektowych Warsztatu Lidera, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach.

Kurs ten skierowany jest przede wszystkim do studentów drugiego i trzeciego roku pedagogiki i ma na celu pomoc w przygotowaniu ich do lepszego wejścia na rynek pracy.

Temat kursu to “Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych”.

Wydarzenie odbędzie się on online, 27. marca (sobota) o godzinie 10:00 i trwać będzie do 13:00.

Aby koszt szkolenia został pokryty przez nas konieczne jest dokonanie zapisu w obu formularzach!

Więcej »

Dr Dorota Sobierańska w zespole rektorskim do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024

Z przyjemnością informujemy, że Pani Doktor Dorota Sobierańska jest członkinią, powołanego właśnie przez Rektora zespołu ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie UW

Na stronie “Perspektyw”

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 22 marca 2021 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb

screenshot from 2021 02 12 19 53 32Program ERASMUS+
www.erasmusplus.org.pl

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

WSTĘPNE ogólne zasady kwalifikacji KANDYDATÓW do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu

Rok akademicki 2021/2022

Więcej »

Program stypendialny dla studentów-„Pasjonaci Edukacji”

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nabór do nowego programu stypendialnego dla studentów – „Pasjonaci Edukacji”. Program jest realizowany wspólnie przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zespół Centralnego Domu Technologii. W ramach programu 50 studentów otrzyma stypendium w wysokości 3800 zł. na pokrycie kosztów związanych z rozwojem zawodowym i przygotowaniem do pracy w zawodzie nauczyciela.

Program dedykowany jest dla studentów III. roku studiów dziennych wskazanych kierunków, którzy zamierzają związać swoją karierę zawodową z nauczaniem dzieci i młodzieży (czyli na swoich studiach wybrali specjalizację nauczycielską). O stypendium ubiegać się mogą osoby, które osiągnęły dobre wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim, ale jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zależy nam na wspieraniu marzeń przede wszystkim tych, którzy mają mniejszą szansę ich realizacji.

Więcej »

Erasmus+ | Rekrutacja

Spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami odbędzie się 15 marca br. (poniedziałek). Prowadzone będzie on-line od godziny 10.00. Osoby zainteresowane, które zarejestrowały się w USOSweb oraz przesłały dokumenty proszone są o kontakt: a.tokarzewska@uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW