Home | Projekty

Projekty

Projekt Responsive

Projekt RESPONSIVE ma na celu zwiększenie zdolności odpowiadania służb społecznych w Europie na potrzeby obywateli i umożliwienie im wpływania na  zmianę funkcjonowania tych służb. W szczególności ma za zadanie zbadać możliwość zwiększenia wpływu obywateli na planowanie, organizację i świadczenie usług społecznych w zakresie: niepełnosprawności i zdrowia psychicznego, ochrony dzieci i rodzin oraz usług dla młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem.

Więcej »

Rekrutacja klas pierwszych do badania:

“Czy możemy powiedzieć, że będziecie przyjaciółmi (…)?” – w poszukiwaniu czynników istotnych dla przyjaźni między dziećmi z i bez niepełnosprawności.

Na Wydziale Pedagogicznym UW rozpoczynamy nowe badanie, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Będzie ono dotyczyć przyjaźni między dziećmi z i bez niepełnosprawności oraz czynników na nie wpływających. Do udziału w badaniu zapraszamy klasy pierwsze ze szkół podstawowych. Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie. Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2023.

 

Projekt „Edukacja współtworzona poprzez włączanie społeczne” COSI.ed 

cosi.edProjekt COSI.ed jest projektem międzynarodowym (Norwegia, Dania, Polska, Hiszpania, Portugalia) realizowanym w ramach programu Erasmus+. Ma on na celu opracowanie modelu efektywnej pracy z uczniami zagrożonymi przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Realizujący go polski zespół składa się ze specjalistek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Więcej »

ADVANCES 2.0

Studia magisterskie Erasmuss Mundus ADVANCES 2.0: MA Advanced Development in Social Work oferują unikalny europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej dla studentów z całego świata. Jest to już druga edycja tego programu, który pilotażowo rozpoczęto w 2014 roku. Studia ADVANCES 1.0 ukończyło 45 absolwentów.

Czas trwania: 2018-2024

Środki programu: 4.326.000,00 Euro

Grant Agreement: EMJWMD 2018-1530/001-001

Koordynator w Polsce (Wydział Pedagogiczny UW): dr hab. Agnieszka Naumiuk

Więcej »

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa

Wydział Pedagogiczny Uniwersyetu Warszawskiego prowadzi podyplomowe studia z Doradztwa zawodowego i edukacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych m.st. Warszawa. Studia te są jedną z części projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROJEKTU: Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Więcej »

Teacher Drop Out

Jak przeciwdziałać wczesnemu opuszczaniu zawodu przez młodych nauczycieli?

W ramach projektu badane są przyczyny, dla których studenci kierunków nauczycielskich opuszczają studia przed uzyskaniem kwalifikacji oraz dlaczego tak wieku początkujących nauczycieli wcześniej opuszcza zawód. Efektem badań będzie przygotowanie raportu oraz rekomendacji dla systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, które są związane z zapobieganiem wczesnemu opuszczaniu zawodu. Badania realizowane są w trzech krajach: Polska, Turcja, Wielka Brytania.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 do 2023-08-31 (36 miesięcy)

Więcej »

Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Finansowanie:

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/COVID19/UW
Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2021/ABM/COVID19/UW

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Nazwa naboru:

Działanie dedykowane minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Więcej »

ProEdUMW – Badania naukowe w służbie lokalnej polityki edukacyjnej

Współpraca władz Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego została zainicjowana przez Prezydenta Miasta Łukasza Kulika w 2019 roku. Podpisano umowę o współpracy na lata 2019-2023.

W ramach współdziałania realizowane są cztery projekty:

  • Ostrołęckie obserwatorium oświatowe,
  • Co już umiemy? Monitorowanie umiejętności uczniów na rok przed egzaminem ósmoklasisty,
  • O.programuje() Elementy programowania w edukacji początkowej,
  • Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich.

Współpracą z ramienia władz Ostrołęki zajmują się Wiceprezydentka Miasta Anna Gocłowska i Dyrektorka ds. Oświaty Bogumiła Jarka, z ramienia UW nad całością działań projektowych opiekę naukową sprawuje dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Dowiedz się więcej o projektach na stronie: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/

Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI

logo projektu CISITytuł projektu: “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI

Lider: IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Tbilisi, Gruzja

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego jest partnerem w międzynarodowym projekcie “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI –Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) program. Celem projektu jest, bazując na międzynarodowej współpracy badawczej i akademickiej, przygotowanie nowych modułów akademickich / studiów dyplomowych/ programów kształcenia podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli w obszarze edukacji specjalnej w Gruzji. Nowy program akademicki pomoże przyszłym oraz aktywnym zawodowo nauczycielom wzmocnić ich kompetencje w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Ogólnym celem projektu (CISI) jest wsparcie procesu inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie jakości kształcenia inkluzyjnego w szkołach publicznych w Gruzji. Projekt skupia się na rozwijaniu kompetencji przyszłych praktyków szkolnych – absolwentów studiów kształcących nauczycieli oraz na wspomaganiu kształcenia ustawicznego, zorientowanego na edukację specjalną zawodowo aktywnych nauczycieli oraz specjalistów w tej dziedzinie. W projekcie przewidziane są terenowe wizyty badawcze i wizyty studyjne w placówkach i instytucjach w Gruzji i krajach partnerskich.

Więcej »

PARTICIPA

Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education (PARTICIPA)
Grant Agreement No. 2019-1-PT01-KA202-060950

 

Okres realizacji

1.09.2019 – 31.08.2022

Partnerzy projektu

Koordynatorem projektu jest Profesor Cecília Aguiar z Iscte – University Institute of Lisbon

W projekcie biorą również udział:

Cele projektu

Dzieci mają prawo do uczestniczenia we wszystkich sprawach, które ich dotyczą, do swobodnego wyrażania swoich poglądów oraz do ich szanowania i rozważania. Udział małych dzieci jest kluczem do rozwoju kultury praw człowieka, demokracji i praworządności. W związku z tym od najmłodszych lat należy chronić i wspierać aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym i podejmowanie przez nich decyzji. Mimo że prawo dzieci do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia, jego wdrożenie we wczesnej edukacji pozostaje wyzwaniem. Aby wspierać wysokiej jakości edukację poprzez wdrażanie prawa dzieci do uczestnictwa, proponujemy wielopoziomowe podejście do rozwoju zawodowego.
Więcej informacji: http://child-participation.eu/

Mathematics in Early Years Education (MEYE)

Tytuł projektu

Mathematics in Early Years Education (MEYE)

Okres realizacji projektu

1.09.2019 – 31.08.2021.

Partnerzy projektu

W ramach projektu współpracują ze sobą szkoły, uniwersytety, instytucje edukacyjne i biznesowe reprezentujące 5 krajów:

Więcej »

Laboratorium Edukacji Przyszłości


Projekt Laboratorium Edukacji Przyszłości (POWR.03.01.00-00-KN29/18),
realizowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 1 576 560,00

Cel projektu

Celem projektu jest objęcie kształceniem 71 studentów studiów II stopnia, w tym 70 kobiet i 1 mężczyzna, w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej poprzez wdrożenie do praktyki części opracowanego programu jednolitych studiów magisterskich, opartego na modelowym programie kształcenia nauczycieli wypracowanym w projekcie pozakonkursowym pn. “Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” do końca września 2022.

Do realizacji programu kształcenia nauczycieli zostanie powołany zespół nauczycieli akademickich oraz nauczycieli liderów praktyki edukacyjnej.

Więcej »

Czym skorupka… rzetelnie o małym dziecku

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego bierze udział w międzynarodowym projekcie BECERID, w ramach którego tworzony jest blog poświęcony edukacji najmłodszych dzieci “Czym skorupka… rzetelnie o małym dziecku”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:  http://www.czymskorupka.edu.pl/  i polubienia profilu bloga na FB: https://www.facebook.com/czymskorupka/   
Celem projektu jest upowszechnianie wyników badań naukowych oraz wsparcie wychowawców dzieci 0-3, nauczycieli, a także rodziców w efektywnym korzystaniu z najświeższej wiedzy pedagogicznej. Projekt BECERID jest finansowany ze środków programu Erasmus+, akcja KA2. 

Mały Innowator

„Mały Innowator” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 199 128, 47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 167 825, 47 zł

Więcej »

ISOTIS

ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society; grant agreement No. 727069) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020; realizowany jest przez 17 partnerów z 11 krajów europejskich. Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 r. i skończy się w grudniu 2019 r. ISOTIS ma przyczynić się do wypracowania skutecznych strategii w obszarze polityki społecznej i edukacyjnej oraz praktyki, przede wszystkim do rozwoju i promowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wcześnie powstającym i utrzymującym się nierównościom edukacyjnym. W Polsce kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW. Więcej »

CARE

CARE is a collaborative project funded by the European Union (FP 7) to address issues related to the quality, inclusiveness, and individual, social, and economic benefits of early childhood education and care in Europe.

The central goal of CARE is to develop an evidence-based and culture-sensitive European framework of developmental goals, quality assessment, curriculum approaches, and policy measures for improving the quality and effectiveness of early childhood education and care (children 0-6 years old).

CARE is a collaborative project that includes 11 partners and countries, covering all regions of Europe.

In Poland the coordinator of the project is Professor Małgorzata Karwowska-Struczyk, supported by the assistant Olga Wysłowska from the Early Childhood Educational Department Faculty of Education.

Theme: SSH.2013.3.2-2–“Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and economic benefits”

Grant agreement no: 613318

Reducing Early School Leaving in Europe

Reducing Early School Leaving in Europe www.RESL.eu
The RESL.eu project presents a comprehensive, intersectional and gender sensitive approach of the issue of Early School Leaving (ESL) in Europe aiming at in-depth analyses of existing data and the collection of new empirical data in order to innovate educational systems at the European, national and regional level.
The EU benchmark for the decrease of ESL rates is set at 10% for 2020, yet trends in different countries show this goal will be difficult to achieve, making recommendations and tools sustaining policy makers a priority in this project.

Publikacja w ramach projektu RESL.eu

Zespół badawczy z Wydziału Pedagogicznego pod kierunkiem dr Hanny Tomaszewskiej-Pękały w ramach projektu „Reducing early school leaving in Europe” (RESL.eu, 320223) przygotował publikację pt.: „Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries”. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Deliverable%205_1_Publication%206_final_final_27_10_2017.pdf

ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work

W odpowiedzi na wyzwania stawiane systemom pomocowym W Europie i na świecie przez coraz bardziej złożoną, globalną rzeczywistość, studia magisterskie ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work oferują europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej. W ramach tego programu nabywane są wiedza i umiejętności charakteryzujące wykwalifikowanych praktyków pracy socjalnej, dzięki połączeniu wiedzy czołowych uczelni z pięciu krajów Unii Europejskiej. Oczekiwane wyniki kształcenia w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, oferowane treści nauczania oraz nowoczesna metoda kształcenia mobilnego w programie ADVANCES podkreślają możliwość transferu i stosowania wiedzy w zakresie pracy socjalnej w różnych kontekstach kulturowych na arenie międzynarodowej. W ramach programu powstało także konsorcjum pięciu uczeleni wyższych. Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW