Home | Author Archives: jenny

Author Archives: jenny

Zasady korzystania z aparatury i sal multimedialnych

Komunikaty do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału:

 1. Kierownicy studiów (jednostek organizacyjnych) powinni przekazać na portiernię listy pracowników dydaktycznych spoza Wydziału upoważnionych do pobierania aparatury i kluczy do sal dydaktycznych.
 2. Korzystanie z aparatury i sal multimedialnych.
  • Prowadzący zajęcia osobiście pobierają aparaturę dydaktyczną i klucze z portierni (nie wyręczają się studentami).
   UWAGA :
   Wypożyczając sprzęt należy czytelnie wpisać do zeszytu nazwę sprzętu np. projektor P1 i nr pokoju lub sali, aby łatwo było prześledzić historię wypożyczonego sprzętu i odnaleźć sprzęt nie zwrócony.
  • Po skończonych zajęciach należy wyłączyć aparaturę oraz zamknąć szafkę ze sprzętem i salę.
  • Proszę nie ingerować we wszelkie połączenia sprzętowe na Wydziale, gdyż utrudnia to korzystanie z tego sprzętu innym użytkownikom.
  • Proszę natychmiast zgłaszać wszelkie usterki w pok. 125 lub/i wpisywać uwagi do zeszytu awarii, który znajduje się na portierni.
  • Osoby korzystające z aparatury dydaktycznej mogą w razie problemów natury technicznej skorzystać z pomocy specjalistów Pracowni Technicznej (pok. 125, akostaniak@uw.edu.pl, rorzinski@pedagog.uw.edu.pl , tel: 22 55 308 17
 3. Wymagania dla osób korzystających ze sprzętu multimedialnego:
  • Przed rozpoczęciem zajęć należy zaznajomić się ze sprzętem. Pracownicy w pok. 125 służą pomocą, a do części sprzętu są przygotowane krótkie instrukcje na stronie internetowej Wydziału: https://www.pedagog.uw.edu.pl/category/porady-techniczne/ )
  • na wydziałowym sprzęcie komputerowym można odtwarzać następujące pliki
   MS Word do wersji 2013 (format .doc)
   MS Excel do wersji 2013 (format .xls)
   MS PowerPoint do wersji 2013 (format .ppt i .pps)
   Pliki pakietu OpenOffice
   Pliki video w formatach: dvd, vcd, avi
   Pliki audio w formatach cd-audio, mp3, wma
   Dokumenty PDF
 4. Korzystanie z powierzonego sprzętu zobowiązuje do odpowiedzialności za jego stan i ochronę przed zmianą i modernizacją jego konfiguracji oraz przed używaniem i instalowaniem jakichkolwiek programów i aplikacji.
 5. Każdy użytkownik sal dydaktycznych i środków technicznych przyjmuje też odpowiedzialność za utajnienie otrzymanych identyfikatorów i haseł oraz za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem tych identyfikatorów i haseł.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku publicznej prezentacji wszelkich materiałów ze względu na prawa autorskie.
 7. Proszę planować środki na modernizację aparatury wspomagającej dydaktykę oraz prace badawcze i z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać te potrzeby do Pracowni Technicznej (zakupy aparatury, modernizacje sprzętowe, serwis, aktualizacja oprogramowania, itp.). W szczególności powinni o tym pamiętać autorzy i kierownicy projektów badawczych.

Pełnomocnik Dziekana ds.
informatycznych i aparatury badawczej
dr Leszek Rowicki

Supercomputing Frontiers Europe 2021

1192x250px baner scfe21 cta

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich entuzjastów HPC (High Performance Computing) do udziału w 7. edycji Supercomputing Frontiers Europe 2021 [19-23 lipca].

Więcej »

Dekalog pracy zdalnej (zasady BHP)

Dekalog pracy zdalnej (+7 punktów)

Grupa wsparcia dla pracy zdalnej: https://www.facebook.com/groups/241148550257024

 1. Zanim zaczniesz pracę upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje do swojego systemu operacyjnego.
  1. Windows 10 aktualizujemy tak: https://www.laptopmag.com/articles/update-windows-10
  2. MacOS aktualizujemy tak: https://support.apple.com/pl-pl/guide/mac-help/mchlpx1065/mac
 2. Upewnij się, że masz zaktualizowany program antywirusowy. Wystarczy ten wbudowany w Windows 10. Tutaj jest opis jak upewnić się, że jest włączony: https://support.microsoft.com/en-us/help/17464/windows-10-help-protect-my-device-with-windows-security
 3. Każdy student i pracownik może skorzystać z narzędzi G Suite for Education dostępnych w centralnej umowie UW z Google, np.: poczta elektroniczna – mail.google.com; wideokonferencje – meet.google.com; wirtualna tablica – classroom.google.com. Informacje jak aktywować konta studenckie i pracownicze są dostępne na it.uw.edu.pl.
 4. Podłącz sobie Google Drive (każdy pracownik UW ma do niego dostęp przez konto Poczty UW) i rób tam backup danych. Dodatkowo możesz zainstalować oprogramowanie Google Drive (https://www.google.com/drive/download/) i będziesz miał dostęp do swoich plików jakby były na Twoim komputerze.
 5. Nie klikaj w dziwne i podejrzane linki np. informacje o zajęciu oszczędności w związku z wirusem czy zablokowaniu konta. Pamiętaj, administrator nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła. W razie obaw wyszukaj tą informację w Internecie albo zapytaj na grupie.
 6. Zwracaj uwagę na certyfikaty stron które odwiedzasz – “zielone kłódeczki” – szczególnie jak podajesz na nich swoje dane.
 7. Gdy jesteś zalogowany do VPNa (https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/) i masz dostęp do aplikacji UW (np. USOS, dyski sieciowe) nie dawaj dostępu do komputera innym osobom.
 8. Ustaw hasło na swojego użytkownika i odchodząc od komputera zawsze blokuj ekran (WinKey + L / Control-Command-Q).
 9. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa do której się łączysz ma bezpieczne hasło, a oprogramowanie na routerze jest aktualne. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – zapytaj na grupie.
 10. Korzystając z ogólnodostępnych sieci koniecznie używaj VPN (https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/). Dzięki temu cały Twój ruch sieciowy będzie szyfrowany.
 11. Jeśli przetwarzasz dane osobowe, dane finansowe lub inne informacje wrażliwe to po zakończonej pracy zabezpiecz je, zwłaszcza, gdy z komputera korzystają inni domownicy.
 12. Do pracy zdalnej na domowym komputerze załóż sobie osobnego użytkownika, zabezpieczonego hasłem. Nie ma co mieszać życia prywatnego z zawodowym.
 13. Do prowadzenia wideokonferencji, zdalnych wykładów itp. stosuj narzędzia uruchomione przez UW lub narzędzia na które UW ma podpisane umowy. Gdy stosujesz narzędzia dostępne publicznie, których nie mamy uregulowanych umowami, narażasz się na wątpliwości np. dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Każdy student i pracownik może skorzystać z centralnej platformy UW do e-zajęć – kampus.come.uw.edu.pl. Studenci i pracownicy logują się kontami USOSweb.
 15. Jeśli Twój Wydział korzysta z dedykowanych Wydziałowi narzędzi lub dedykowanych Wydziałowi umów na korzystanie z narzędzi, upewnij się, że Wydział potwierdza, że można ich używać do oficjalnych spotkań, zajęć, egzaminów.
 16. Jeżeli nadal masz jakieś obawy lub wątpliwości – pytaj swój dział IT albo napisz na grupie. Lepiej zapytać niż potem mieć problem – better safe then sorry 🙂
 17. Tworząc konferencję na Google Meet pamiętaj, żeby wybrać losową nazwę pokoju (najlepiej niech Google sam ją ustawi) – inaczej może się okazać, że wybrałeś nazwę już przez kogoś używaną i traficie do tego samego pokoju rozmów

Zarządzenie nr 143 w sprawie Regulaminu pracy na UW

ZARZĄDZENIE NR 143 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Rozdział 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 3 Obowiązki pracowników

1. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) sumiennie, starannie i terminowo wykonywać powierzoną pracę, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;

2) dbać o dobro i wizerunek Uniwersytetu;

3) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

4) przestrzegać ustalonego czasu pracy;

5) przestrzegać Regulaminu i ustalonego w Uniwersytecie porządku i dyscypliny pracy;

6) znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe, potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

7) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

8) przestrzegać przepisów i zasad ochrony danych osobowych oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;

9) przestrzegać tajemnicy służbowej i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

10) zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a w szczególności przechowywać dokumenty, narzędzia i materiały w miejscu do tego przeznaczonym przez pracodawcę, po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, narzędzia i materiały;

11) chronić i użytkować mienie Uniwersytetu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie do realizacji obowiązków służbowych;

12) zachowywać porządek na stanowisku pracy, a po jej zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć urządzenia i pomieszczenia pracy;

13) rozliczyć się z mienia powierzonego przez pracodawcę, w szczególności z dokumentów, pobranych zaliczek, przedmiotów, materiałów i urządzeń, przed ustaniem stosunku pracy w Uniwersytecie;

14) przestrzegać w Uniwersytecie zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów akademickich oraz etyki zawodowej;

15) unikać sytuacji prowadzących do konfliktu zobowiązań wobec Uniwersytetu i zewnętrznych podmiotów oraz konfliktu własnego interesu, w tym materialnego, z interesem Uniwersytetu. 2. Pracownik może odmówić wykonania polecenia przełożonego, które narusza warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 (nie dotyczy pracy, jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę).

3. Jeżeli w ocenie pracownika polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik jest obowiązany je wykonać, chyba że wykonanie polecenia przełożonego prowadziłoby do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika zastosowanie mają postanowienia § 41 ust. 2-4.

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego kończy setny sezon działalności

Więcej »

Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

znaki strona wwwFinansowanie:

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/COVID19/UW
Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2021/ABM/COVID19/UW

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Nazwa naboru:

Działanie dedykowane minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Więcej »

Wizyta naszych pracowników na uniwersytetach w Madrycie

ilustracjaPod koniec czerwca nasi pracownicy, dr Urszula Markowska-Manista oraz dr Marek Smulczyk odbyli wizyty studyjne na partnerskich uniwersytetach w Madrycie.

Więcej »

The Laura Bassi Scholarship

Więcej »

Funkcjonowanie UW od 1 lipca

UW

18 czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wobec poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechnej dostępności szczepień przeciwko COVID-19 oraz w związku z łagodzeniem obostrzeń na poziomie krajowym, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania uczelni, w tym powrotu do pracy w trybie stacjonarnym przez administrację uniwersytecką, przeprowadzania egzaminów doktorskich, a także organizowania szkół letnich, spotkań integracyjnych oraz posiedzeń gremiów uniwersyteckich.

Więcej »

Live z prorektorem UW

live 7 czerwca fb event 879x300 1

7 czerwca o godz. 12.00 w formie online prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, będzie odpowiadał na pytania studentów dotyczące m.in. nadchodzącej sesji egzaminacyjnej, spraw studenckich i organizacji studiów w nowym roku akademickim.

Więcej »

Legalisation of stay in Poland

legalisation of stay[English version below]

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie na temat legalizacji pobytu w Polsce, dedykowane studentom spoza Unii Europejskiej, które poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Spotkanie w języku polskim odbędzie się 11 czerwca o godzinie 15:00.

Więcej »

ProEdUMW – Badania naukowe w służbie lokalnej polityki edukacyjnej

logo proj ostroleckieZ inicjatywy Prezydenta Łukasza Kulika Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego współpracuje z władzami Ostrołęki w realizacji czterech projektów badawczych, nad którymi opiekę naukową sprawuje dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Więcej o projektach na stronie: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/

ProEdUMW – Badania naukowe w służbie lokalnej polityki edukacyjnej

logo proj ostroleckieWspółpraca władz Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego została zainicjowana przez Prezydenta Miasta Łukasza Kulika w 2019 roku. Podpisano umowę o współpracy na lata 2019-2023.

W ramach współdziałania realizowane są cztery projekty:

 • Ostrołęckie obserwatorium oświatowe,
 • Co już umiemy? Monitorowanie umiejętności uczniów na rok przed egzaminem ósmoklasisty,
 • O.programuje() Elementy programowania w edukacji początkowej,
 • Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich.

Współpracą z ramienia władz Ostrołęki zajmują się Wiceprezydentka Miasta Anna Gocłowska i Dyrektorka ds. Oświaty Bogumiła Jarka, z ramienia UW nad całością działań projektowych opiekę naukową sprawuje dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Dowiedz się więcej o projektach na stronie: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 25 maja 2021

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…).

Więcej »

Informacja dla Pracowników WPUW dotycząca wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus: STA/STT

Więcej »

Oczekiwanie na informację z BWZ

Terminy możliwych wyjazdów nauczycieli akademickich 2019/2020 zostają przedłużone do 31.12.2021

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2019-2020

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa

foto kazmierczak 7 kopia 879x300 1

Do końca maja został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Więcej »

Informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu

informator uw o przeciwdzialaniu molestowaniu seksualnemu okladka 724x1024 1

„Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni” – to wprowadzenie do informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument jest już dostępny online.

 

Więcej »

Zaproszenie na wykład

zaproszenie1 scaled

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 13 kwietnia 2021

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…).

Więcej »

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 23 marca 2021

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…). Protokół z posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…).

Więcej »

Kształcenie w roku akademickim 2021/2022 na UW

 

brama uw vi 2020 m. kazmierczak 879x300 1

Komunikat władz rektorskich dotyczący trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim.

Po konsultacjach z kierownikami jednostek dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz uwzględniając głos studentów i doktorantów, władze rektorskie podjęły decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022.

Więcej »

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Więcej »

My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?

my i pandemia grafika 1 879x300 1

„My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?” – to tytuł spotkania, podczas którego psycholodzy z UW opowiedzą o społecznych skutkach pandemii COVID-19. Eksperci zaprezentują wyniki badań, które prowadzili przez ostatni rok na temat teorii spiskowych, gotowości do zaszczepienia się, sytuacji mniejszości i nowych technologii. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia.

Więcej »

Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Więcej »

POLITYKA zaprasza do aplikowania w 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

nagrody naukowe polityki 2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych poznamy w październiku.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie polityka.pl/stypendia

Więcej »

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
całej społeczności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
życzy
Kolegium Dziekańskie

8a7874fb9c354042a07987ee4b08431b1

Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia

plakatW imieniu Akademickiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenia Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologicznego PROSPECTUS pragniemy zaprosić Państwa na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia”

 

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad rodziną i wyzwaniami z nią związanymi. Ponadto konferencja ma za zadanie zapoznać jej uczestników z formami wsparcia i pomocy, jakie mogą zostać udzielone rodzinom w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Konferencja odbędzie się 10 maja 2021 r. na platformie wideokonferencyjnej.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2021 r.

Więcej »

Całożyciowe uczenie się – konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Całożyciowe uczenie się. – konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne”, która odbędzie się 8-9 czerwca 2021 r. w Kielcach. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym PDF.

Więcej »

Funkcjonowanie UW od 20 marca

brama uw vi 2020 m. kazmierczak 879x300 1

Zobacz zarządzenie rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 20 marca 2021 roku.

Więcej »

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 22 marca 2021 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb

screenshot from 2021 02 12 19 53 32Program ERASMUS+
www.erasmusplus.org.pl

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

WSTĘPNE ogólne zasady kwalifikacji KANDYDATÓW do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu

Rok akademicki 2021/2022

Więcej »

Erasmus+ | Rekrutacja

Spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami odbędzie się 15 marca br. (poniedziałek). Prowadzone będzie on-line od godziny 10.00. Osoby zainteresowane, które zarejestrowały się w USOSweb oraz przesłały dokumenty proszone są o kontakt: a.tokarzewska@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne ERASMUS+

ERASMUS + 
SPOTKANIE INFORMACYJNE Z KOORDYNATORAMI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO 5 MARCA, GODZ. 15.00
link go spotkania na Google Meet:

poprawiona grafika

 

 

 

Odbiór druków PIT

Sekcja finansowa Wydziału Pedagogicznego UW zaprasza wszystkich pracowników – codziennie w godz 9-15 po odbiór druków „PIT”

Skład komisji dziekańskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

Więcej »

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 23 lutego 2021

Porządek posiedzenia RW (Pobierz…).

Więcej »

Erasmus+: Harmonogram

 Terminy 2021
5 III 2021 g.15.00 (piątek)Spotkanie informacyjne dla studentów ubiegających się o wyjazd w roku akademickim 2021/2022 (II, III rok I stopnia, I i II rok II stopnia, III stopień)
5 III 2021 - 12 III 2021Internetowa rejestracja na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ 2021/2022, składanie dokumentów
15 III 2021 g.10.00-12.00 (poniedziałek)Spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami
16 III 2021Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ 2021/2022
17-18 III 2021Składanie odwołań
19 III 2021Ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań
22 III 2021Przesłanie listy studentów do BWZ

Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

screenshot from 2021 02 10 14 10 15Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW zaprasza pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy do udziału w konkursie  „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”

Egzaminy zdalne na platformie KAMPUS

kampusegzaminy 879x300 1

1 lutego na wielu wydziałach UW rozpoczęła się sesja zimowa. Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW przygotował instrukcję, która ma ułatwić studentom korzystanie z platformy Kampus-egzaminy.

Więcej »

Erasmus+ App launch event on 28 January and EYE Online Event on 27 January

image001

Dear coordinators of a European University,

First let me wish you a happy, healthy and successful new Year, full of new achievements!

We would like to inform you about the newly revamped Erasmus+ App, one of the key deliverables of the European Student Card Initiative and a significant contribution to achieving the European Education Area by 2025. The App will allow your students to have all information and services round about their Erasmus+ mobility gathered in one place.

Więcej »

Spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem

Z OSTATNIEJ CHWILI: spotkanie z prof. Sławomirem Żółtkiem, prorektorem UW ds. studentów i jakości kształcenia zostało odwołane z powodu jego choroby. Nowy termin spotkania planowany jest na luty.

spotkanie online z prorektorem uw post fbJuż 29 stycznia o godz. 11:00 zapraszamy na Spotkanie online z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem. Transmisja będzie dostępna na profilu FB Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas spotkania prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW odpowie na Wasze wątpliwości dotyczące studiowania w semestrze letnim. Swoje pytanie możesz zadać już dziś:
bit.ly/spotkanie-online-z-prorektorem-uw

Educational Development Conference, EDC 2021

edc 2021 conference j madalinska michalak committeeEducation has forever changed.
Come join us as we dive into how to evolve, support and overcome adversity in this new education era.

W dniach 5-7 marca 2021 r. odbędzie się 16. Międzynarodowa Konferencja: Educational Development Conference, EDC2021

https://www.tomorrowpeople.org/education-and-development-conference-edc.html.

Serdecznie zapraszamy – link do rejestracji: https://www.ed-conference.org/apply.html

Więcej »

Uniwersytet Otwarty UW

Zaproszenie z Uniwersytetu Otwartego do zgłaszania propozycji kursów

Więcej »

Problemy i wyzwania związane ze zmianą klimatu

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że na Uniwersytecie Warszawskim wkrótce rusza kurs e-learningowy dla pracowników na temat problemów i wyzwań związanych ze współczesną zmianą klimatu.
Szczególnie zapraszam osoby zainteresowane włączeniem się w działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym.

Dziekan, dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Więcej »

Nauka przeciw pandemii

Nauka przeciw pandemii to inicjatywa zrzeszająca uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

Konkurs fotograficzny PSJ

konkurs 2020 zaproszenie11 1Szanowni Państwo,

jak co roku, w imieniu Redakcji Przeglądu Socjologii Jakościowej, zwracam się z gorącą prośbą o zamieszczenie na Waszych stronach www i mediach społecznościowych informacji o kolejnej edycji konkursu fotograficznego PSJ. W tym roku motto konkursu inspirowane jest cytatem z z Wieszcza: „ „O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!”, czyli rok 2020. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

http://przegladsocjologiijakosciowej.org/index_pl.php

Łączę pozdrowienia i życzenia Szczęśliwego Nowego Roku,

Waldemar Dymarczyk

Redaktor Tematyczny PSJ

Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2020 dotyczące projektu “Sięgnij po więcej!”

zapytanie ofertowe_technologie informacyjne w pracy doradcy

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2020 dotyczące projektu Sięgnij po więcej!

zapytanie ofertowe_metodyka porady zawodowej

Zapytanie ofertowe
Załącznik

Życzenia świąteczne

kartka 1 świąteczna wp uw

Szanowni Państwo,

życzymy  Państwu, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa i Państwa Bliskich czasem spokoju, szczęścia i radości, ale przede wszystkim życzymy Państwu dużo zdrowia. To, mogłoby się wydawać wyświechtane życzenie, dziś ma szczególną wartość. Życzymy także Państwu łaskawego 2021 roku. Aby był on nie tylko lepszy od tego, który za chwilę będziemy żegnać, ale także aby przyniósł on nam wszystkim nowe możliwości i inspiracje do budowania lepszej przyszłości.

Kolegium Dziekańskie

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW